link naar deze pagina

Raadscommissie - 14 mei 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:40
Voorzitter: L. Plekker
Toelichting: Digitale vergadering!!

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 11 mei voor cie. 9.00 uur worden ingediend.
Bundel:
pdf Agendabundel (13.3MB)

1 19:00
Opening
2 19:00
Vaststelling agenda
3 19:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 19:05
Vaststellen notulen raadscommissie 23 april 2020
5 19:05
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.
6 19:10
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode juni 2020 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = verschuiven, groen = nieuw, oranje = schrappen).
De Bestuurlijke termijn agenda is ter kennisname.
7 19:10
Actieve informatie van het college
8 19:20
RAADSBREED
8.1 19:20
Lentenota 2020
In de financiële verordening ligt vast dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage opstelt. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen zijn geconstateerd in de programmabegroting. Deze Lentenota 2020 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar en wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
9 20:00
SAMENLEVING
9.1 20:00
Rvs 2e sporthal Wognum en Blaashal
9.2 21:30
PAUZE
10
RUIMTE
10.1 21:40
Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
11 22:30
BESTUUR&MIDDELEN
11.1 22:30
Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019
Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een risicoscan van het grondbedrijf gepresenteerd. Deze rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties, scenarioberekeningen en een overzicht van de risico’s. Na vaststelling wordt de risicoscan bij de jaarrekening 2019 gevoegd.
11.2 22:35
Benoeming leden Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer
De gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Omdat het lidmaatschap voor twee van de drie leden per 24 mei 2020 van rechtswege eindigt en het derde lid heeft verzocht zijn lidmaatschap per dezelfde datum te beëindigen, heeft een werving- en selectieprocedure plaatsgevonden voor drie nieuwe leden. De raad wordt voorgesteld de drie voorgedragen personen te benoemen en beëdigen.
12 22:40
SLUITING