link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 17 mei 2018

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: P.A.H. Ligthart
Toelichting: Gestart wordt met een bespreking van de Lentenota (tot 20.00 uur) samen met de commissies B&M en Samenleving in de raadzaal.
Bundel:
pdf Agendabundel (17.3MB)

01 19:30
Opening door L. Plekker (voorzitter Commissie B&M)
02 19:30
Rvs Lentenota (DOC-18-067867) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Zoals gebruikelijk, informeert het college de raad periodiek over afwijkingen van de programmabegroting. De Lentenota is de 1e rapportage dit jaar.
03 20:00
Opening door P. Ligthart (voorzitter cie Ruimte) en Vaststelling agenda
04 20:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016
05 20:05
Vaststellen samenvatting commissie ruimte d.d. 5 april 2018
06 20:09
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
07 20:10
Actieve informatie college
08 20:20
Presentatie Wachtlijsten huurwoningen door de heer D. Visser, namens de corporaties.
De heer D. Visser informeert namens de woningcorporaties de commissie over de druk op huurwoningen in de gemeente. Dit naar aanleiding van de vragen van de fractie Groen Links over oplopende wachttijden.
08a 20:50
PAUZE
09 21:05
Rvs Verzoek onttrekken aan de openbaarheid van een parkeerplaats, gelegen aan Van Houweningepark te Medemblik (DOC-18-066164) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
De eigenaar van een perceel grond aan het Van Houweningepark heeft verzocht de parkeerplaats in eigendom van betrokkene aan de openbaarheid te onttrekken. De gemeenteraad heeft dit op 1 februari 2018 afgewezen. Er is geen zienswijze ingediend, zodat nu het finale besluit genomen kan worden.
10 21:10
Rvs Risicoscan grondbedrijf bij de jaarrekening 2017 (gestart wordt met een ambtelijke toelichting) (DOC-18-065004) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een risicoscan van het grondbedrijf gepresenteerd. Deze rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties, scenarioberekeningen en een overzicht van de risico’s.
11 21:40
Rvs Herziening Welstandsnota (DOC-18-050939) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Voorgesteld wordt de Welstandsnota te actualiseren. In deze nota zijn de nieuwe woningbouwlocaties ingepast. Dit betreft de voormalige sportvelden van SEW in Nibbixwoud en van DEK in Medemblik. Voor de SEW velden zijn de bestaande gebiedsgerichte criteria toegepast met aanvullende stedenbouwkundige criteria. Voor de DEK velden wordt gekozen voor nieuwbouw zonder verplichte welstandsadvisering. Deze vorm van welstandsvrij te ontwerpen woningen moet als proef gezien worden.
12 22:00
Bespreeknotitie Herstructurering Dorpstraat 12b Nibbixwoud (IVR-18-05333) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Inhttps://portal.ibabs.eu/Document/DownloadAgendaEditItemDocument/2c7f3bdf-a0aa-4611-8312-7252b6eb175c/2f8f0c0b-d0ec-4245-964d-8b8df779aa1c maart 2016 zijn aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud opslagunits verbrand. Op deze locatie was vroeger een bollenbroeibedrijf gevestigd. De opslagunits leidden vaak tot zwaar vrachtverkeer door het dorp. Er zijn nu twee opties voorgelegd voor een hernieuwde invulling.
13 22:15
Sluiting