link naar deze pagina

Raadscommissie - 13 mei 2024

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:20
Voorzitter: C. Selders
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 6 mei voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2023
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen 11 april 2024
5 19:35
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
RUIMTE
8.1 19:50
Behandeling principeverzoek Liederik 1
9 20:10
BESTUUR & MIDDELEN
9.1 20:10
Jaarverslag en jaarplan Rekenkamer
9.2 20:40
MeerjarenPerspectief Grondexploitaties
10 21:10
SAMENLEVING
10.1 21:10
Toekomstvisie voor (psychisch) kwetsbare inwoners van de regio Westfriesland 2024-2028+ (pfh. Y. Nijsingh)
De afgelopen jaren hebben de gemeenten in Westfriesland nauw samengewerkt met ketenpartners om zorg en ondersteuning te bieden aan (psychisch) kwetsbare inwoners. Deze samenwerking was gebaseerd op het regionale beleidskader "Herstel en Participatie: Toekomstvisie Kwetsbare Inwoners Regio Westfriesland 2018-2023". Ook in 2024 en de daaropvolgende jaren (in ieder geval tot en met 2028) nemen de Westfriese gemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid voor inwoners die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Deze Toekomstvisie is het kader voor het uitvoeren van deze zorg en ondersteuning. Ook geeft de visie richting aan de lokale en regionale verantwoordelijkheden op dit thema en de besteding van het regionale budget. 

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners 2024-2028+.
10.2 21:40
Rvs Kerkenvisie Medemblik
10.3 22:10
Statutenwijziging Stichting Allure (pfh. G. Gringhuis)
Het bestuur van Stichting Allure wil een statutenwijziging doorvoeren. In de statuten van de stichting is bepaald dat voor het vaststellen van een statutenwijziging goedkeuring van de gemeenteraden van Opmeer, Koggenland en Medemblik en van de Raad van Toezicht nodig is. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend op de statutenwijziging. De stichting vraagt nu goedkeuring aan de gemeenteraad. 

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Allure.
11 22:20
Sluiting