link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 11 januari 2018

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:25
Voorzitter: J.N. Stam
Toelichting: De in de agenda genoemde behandeltijden zijn richttijden

01 19:30
Opening
02 19:30
Vaststelling agenda
03 19:31
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
04 19:32
Vaststellen samenvatting commissie samenleving d.d. 23 november 2017
05 19:33
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
06 19:35
Actieve informatie college
07 19:45
Rvs Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 (DOC-17-039758) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
De Centrale Raad van Beroep heeft vastgesteld dat de gemeenteraad en niet het college de tarieven voor een persoonsgebonden budget dient vast te stellen. Daarom wordt voorgesteld de verordening aan te passen. De huidige tarieven voor de inzet van ZZP-er gaan uit van 75% van het tarief zorg in natura. Voorgesteld wordt dit te verhogen naar 85%. Het college stelt ook voor een paar andere punten aan te passen om de verordening beter werkbaar te maken.
08 19:55
Rvs Vaststellen verordening Jeugdhulp 2018 (DOC-17-040104) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Ook voor de Verordening Jeugdhulp geldt dat de gemeenteraad de tarieven voor een persoonsgebonden budget dient vast te stellen. De verordening dient hierop te worden aangepast. Ook hier wordt voorgesteld de huidige tarieven voor de inzet van ZZP-er te verhogen van 75% van het tarief zorg in natura, naar 85%. Daarnaast worden enkele punten aangepast voor een beter werkbare verordening, waaronder de werkwijze bij de inzet van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zorg.
09 20:05
Bespreeknotitie ‘Actieplan meer pleeggezinnen’ Oriënterende commissievergadering van 11 januari 2018
De gemeente streeft ernaar dat kinderen en jongeren opgroeien in een veilige en stabiele gezinsomgeving. Indien nodig is dit een pleeggezin. Binnen de gemeente is een tekort aan pleeggezinnen. Daarom wil de gemeente de ondersteuning aan pleeggezinnen verbeteren en nieuwe pleegouders werven. Uit onderzoek blijkt dat meerdere acties nodig zijn, zoals coördinatie van pleegzorgactiviteiten; het informeren van pleegouders over vergoedingen; aandacht bij het bereiken van het 18de jaar van een pleegkind en de werving van pleeggezinnen.
De commissie wordt gevraagd zich over deze punten uit te spreken.
10 20:25
Sluiting