link naar deze pagina

Gemeenteraad - 6 juni 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F. Streng

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:32
Rvs Onderzoek geloofsbrieven en toelating P. Koning (fractie PWF) (DOC-19-159014) (Portefeuillehouder F. Streng)
A.3 19:37
Loting volgorde stemming
A.4 19:38
Vaststelling agenda
A.5 19:40
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.6.1 19:43
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 25 april 20191
A.6.2 19:44
Vaststellen van de besluitenlijst van het BESLOTEN deel van de vergadering van de raad d.d. 25 april 2019
A.7 19:45
Moties Vreemd aan de orde van de dag raad 25 april 2019
B 20:05
HAMERSTUKKEN
B.1 20:05
Initiatiefvoorstel Optimaliseren vergadermodel (DOC-19-141519)
In januari is een bespreeknotitie in de commissievergadering aan de orde geweest. De reactie van de commissie gaf de indieners aanleiding om vervolgstappen te zetten met als doel om het vergadermodel te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel aan de raad. Het college heeft gereageerd op dit initiatiefvoorstel. Deze reactie kan bij de besluitvorming worden betrokken.
B.2 20:07
Rvs Oprichten coöperatie brandweerschool Noord- Holland U.A. (DOC-19-148875) (Portefeuillehouder F. Streng)
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord wil een brandweerschool Noord- Holland oprichten. Deze brandweerschool vervangt de huidige opleiding die door de drie veiligheidsregio’s wordt verzorgd. Bundeling is nodig om kwaliteitsredenen maar ook om hoge kosten te voorkomen. De raden van de deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio wordt gevraagd om een zienswijze te geven.
B.3 20:09
Rvs Regeling interne klachtenbehandeling (DOC-19-146152) (Portefeuillehouder: F. Streng)
Iedereen heeft de mogelijkheid om een klacht bij de gemeente in te dienen. Voor de behandeling van deze klachten zijn regels opgesteld die aangepast moeten worden vanwege veranderde werkwijzen, enkele onjuistheden en organisatorische aanpassingen. Nieuw in de regeling is o.a. dat een informele aanpak uitgangspunt is. Dat komt erop neer dat klachten in der minne opgelost worden zonder dat daarbij formele procedures voor in gang worden gezet.
B.4 20:10
Rvs Bouwen tuinbouwkas Veenakkers 30 en 32 te Wervershoof (DOC-19-144487) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan de raad aangeven dat het college een omgevingsvergunning mag verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval wil de aanvrager een rechthoekige kas bouwen voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Om dat mogelijk te maken zal op ook op gronden met een agrarische bestemming en een bestemming bedrijfsgebouwen gebouwd gaan worden. Het college stelt de raad voor om hiervoor de VVGB af te geven.
B.5 20:11
Rvs Regionale urgentieverordening Medemblik 2019 (DOC-19-148045) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Met de urgentieverordening ( voorheen huisvestingsverordening) geeft de gemeenteraad regels over wie er huurwoningen in het goedkope segment (in bezit van woningbouwcorporaties) mag bewonen. En wie daarin voorrang krijgt. Het college stelt de raad voor om de verordening vast te stellen.
B.6 20:12
Rvs Risicoscan grondbedrijf voor de jaarrekening 2018 (DOC-19-139330) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een risicoscan van het grondbedrijf gepresenteerd. Deze rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties, scenarioberekeningen en een overzicht van de risico’s. Na vaststelling wordt de risicoscan bij de jaarrekening 2018 gevoegd.
B.7 20:13
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Wervershoof - De Ruil 9' (DOC-19-144089) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Via een bestemmingplan bepaalt de gemeenteraad wat je waar mag bouwen en hoe je een bepaald gebied of gebouw mag gebruiken. De aanvrager wil het perceel gebruiken voor het kweken van bloembollen , bolbloemen en teelt, en de verwerking van pioenrozen. Verder wil de aanvrager de burgerwoning omzetten in bedrijfswoning. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.
B.8 20:14
Rvs Voorstel 1e wijziging Verordening MO Medemblik (DOC-19-136181) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Per 1 januari 2019 is het landelijke uitvoeringsbesluit voor de Wet maatschappelijke ondersteuning gewijzigd. In het regeerakkoord is afgesproken dat voor Wmo-maatwerkvoorzieningen een maximale periodebijdrage van € 17,50 per 4 weken zal worden ingevoerd. Dit is het abonnementstarief. Het landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is voor dit jaar zo gewijzigd dat een maximale periodebijdrage van € 17,50 voor maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2019 van kracht is geworden.
In verband met deze wijziging dient de Wmo verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari te worden aangepast.
C 20:15
BESPREEKSTUKKEN
C.1 20:15
Rvs In te stemmen met de maatschappelijke opgaven en ambities voor het Pact van Westfriesland (DOC-19-138777) (Portefeuillehouder F. Streng)
Op 6 december 2018 stemde de raad in met de intentieverklaring Pact van Westfriesland 2.0. Doel van dit Pact is dat Westfriesland tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s behoort. In de intentieverklaring werden randvoorwaarden gegeven voor de maatschappelijke opgaven en bijbehorende ambities voor Westfriesland. Deze zijn nu geformuleerd voor 6 thema’s: wonen en leefbaarheid, zorg en sociaal domein, vrije tijd, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt en ondernemen en economie.. Ze zijn met de gemeenteraden en Westfriese partners uit het middenveld, overheid en bedrijfsleven tot stand gekomen. Het zijn opgaven voor de komende 2-5 jaar. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de opgaven en ambities en om de colleges opdracht te geven om uitvoeringsprogramma's te maken:
- waarin aangegeven wordt welke concrete acties in gang worden gezet
- en om daarbij gemeenteraden, het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en onderwijsinstellingen te betrekken.
C.2 20:35
Rvs Lentenota 2019 (DOC-19-146942) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
Zoals gebruikelijk, informeert het college u periodiek over afwijkingen van de programmabegroting. De Lentenota is de 1e rapportage dit jaar.
C.3 21:05
Rvs Principeverzoek zonneweiden (DOC-19-145544) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval legt het college 9 principeverzoeken voor aan de raad. Voor 5 principeverzoeken vraagt het college toestemming om de verzoeken in behandeling te nemen. Voor 4 principeverzoeken stelt het college de raad voor om deze af te wijzen. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het voornemen. Nadat de raad heeft besloten zal het college het besluit zoals in het voorstel aangegeven uitvoeren.
pdf 00. Rvs Principeverzoek zonneweiden (383KB)
pdf 01. Bijlage 1 - Informatienota raad - Update: Regionale energiestrategie, Transitievisie Warmte en klimaatadaptie (218KB)
pdf 02. Bijlage 2 - Presentatie RES NHN Commissie Ruimte 7 februari 2019.pdf (1.5MB)
pdf 03. Bijlage 3 - Bespreeknotitie Commissie.DOC (305KB)
pdf 04. Bijlage 4 - Informatie beleidskader provincie Noord-Holland.pdf (139KB)
pdf 05. Bijlage 5 - Luchtfoto's locaties principeverzoeken.pdf (1.6MB)
pdf 06. Beantwoording commissievragen CDA cie. Ruimte 20 mei ag.pt. 4 Zonneweiden.pdf (158KB)
pdf 07. Beantwoording commissievragen GroenLinks cie. Ruimte 20 mei ag.pt. 4 Rvs Principeverzoek Zonneweiden.pdf (168KB)
pdf 08. Beantwoording commissievragen D66 cie Ruimte 20 mei Rvs Principeverzoeken zonneweiden.pdf (62KB)
pdf 09. Beantwoording commissievragen div. cie. Ruimte 20 mei Principeverzoek zonneweiden.pdf (161KB)
pdf 10. Commissievragen CU Zonneweiden.pdf (159KB)
pdf 11. Inspraakreactie Zonneweiden Chint Solar Astronergy.pdf (411KB)
pdf E C.3 Amendement GB Locatie zonneweiden nr. 2 Markerwaardweg -Westerdijk Medemblik af te wijzen.pdf (219KB)
pdf F C.3 Amendement D66 e.a. Locatie zonneweiden Vok Koomenweg 3 te Wervershoof positief beoordelen.pdf (224KB)
pdf G C.3 Amendement D66 e.a. Locatie zonneweiden Hoornseweg 1b in Wognum positief beoordelen.pdf (224KB)
pdf H C.3 Motie VVD Kaderstelling na RES voor Zonneweiden in Medemblik.pdf (200KB)
pdf I C.3 Motie CDA Kaderstelling op basis van experiment voor Zonneweiden in Medemblik.pdf (206KB)
pdf J C.3 Motie GL e.a. Kaderstelling Zonneweiden Medemblik.pdf (330KB)
C.4 21:35
Rvs Toekomstvisie en landgoed Kromme Leekgebied (DOC-19-139703) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Met een kaderstellende notitie bepaalt de raad aan welke voorwaarden (kaders) het college zich moet houden bij de uitvoering van beleid. In dit geval wil het college weten aan welke kaders ze zich moet houden bij het toetsen op het inrichten van landgoederen in de gemeente Medemblik. In het raadsvoorstel geeft het college aan met de kaders een pilot uit te willen voeren voor een principeverzoek dat bij het college is ingediend.
C.5 21:55
Rvs Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen (DOC-19-150737) (Portefeuillehouder: F. Streng)
Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de jaarrekening en de begroting van een gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de jaarrekening en de begroting. De gemeente Medemblik neemt deel aan acht gemeenschappelijke regelingen. Het college legt de voorstellen voor de zienswijze ter besluitvorming voor. aan de raad.
pdf 00. Rvs Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen .docx (385KB)
pdf 01. Bijlage 1 - Bijlage 1a - CAW aanbiedingsbrief.pdf (102KB)
pdf 02. Bijlage 2 - Bijlage 1b - CAW Jaarrekening 2018.pdf (1.4MB)
pdf 03. Bijlage 3 - Bijlage 1c - CAW Zienswijze jaarrekening 2018.pdf (158KB)
pdf 04. Bijlage 4 - Bijlage 1d CAW Begroting 2020.pdf (582KB)
pdf 05. Bijlage 5 - Bijlage 1e CAW Zienswijze begroting 2020.pdf (69KB)
pdf 06. Bijlage 6 - Bijlage 2a DeSom Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018.pdf (108KB)
pdf 07. Bijlage 7 - Bijlage 2b DeSom Jaarrekening 2018.pdf (3.4MB)
pdf 08. Bijlage 8 - Bijlage 2c DeSom Controleverklarin.pdf (162KB)
pdf 09. Bijlage 9 - Bijlage 2d DeSom Zienswijze jaarrekening 2018.pdf (105KB)
pdf 10. Bijlage 10 - Bijlage 2e DeSom aanbiedingsbrief Begroting 2020.pdf (104KB)
pdf 11. Bijlage 11 - Bijlage 2f DeSom Begroting 2020.pdf (3.9MB)
pdf 12. Bijlage 12 - Bijlage 2g DeSom Zienswijze begroting 2020.pdf (147KB)
pdf 13. Bijlage 13 - Bijlage 3a GGD Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018.pdf (80KB)
pdf 14. Bijlage 14 - Bijlage 3b GGD Jaarrekening 2018.pdf (1.7MB)
pdf 15. Bijlage 15 - Bijlage 3c GGD Accountantsverslag 2018.pdf (6.9MB)
pdf 16. Bijlage 16 - Bijlage 3d GGD Toetsingsformulier jaarrekening 2018.pdf (30KB)
pdf 17. Bijlage 17 - Bijlage 3e GGD Zienswijze jaarrekening 2018.pdf (245KB)
pdf 18. Bijlage 18 - Bijlage 3f GGD Aanbiedingsbrief begroting 2020.pdf (12.6MB)
pdf 19. Bijlage 19 - Bijlage 3g GGD Begroting 2020.pdf (94KB)
pdf 20. Bijlage 20 - Bijlage 3h GGD Toetsingsformulier begroting 202.pdf (51KB)
pdf 21. Bijlage 21 - Bijlage 3i GGD Zienswijze begroting 2020.docx (236KB)
pdf 22. Bijlage 22 - Bijlage 4a RUD Aanbiedingsbrief.pdf (140KB)
pdf 23. Bijlage 23 - Bijlage 4b RUD Jaarrekening 2018.pdf (1.2MB)
pdf 24. Bijlage 24 - Bijlage 4c RUD Controleverklaring jaarrekening 2018.pdf (163KB)
pdf 25. Bijlage 25 - Bijlage 4d RUD Jaarrekening 2018 in een oogopslag.PDF (1.4MB)
pdf 26. Bijlage 26 - Bijlage 4e RUD Accountantsverslag 2018.pdf (482KB)
pdf 27. Bijlage 27 - Bijlage 4f RUD Zienswijze jaarrekening 2018.pdf (167KB)
pdf 28. Bijlage 28 - Bijlage 4g RUD Begroting 2020.pdf (549KB)
pdf 29. Bijlage 29 - Bijlage 4h RUD Zienswijze begroting 2020.pdf (166KB)
pdf 30. Bijlage 30 - Bijlage 5a RSW Aanbiedingsbrief .pdf (224KB)
pdf 31. Bijlage 31 - Bijlage 5b Jaarrekening 2018.pdf (3.3MB)
pdf 32. Bijlage 32 - Bijlage 5c RSW Jaarrekening in een oogopslag.pdf (600KB)
pdf 33. Bijlage 33 - Bijlage 5d RSW Zienswijze jaarrekening 2018.pdf (144KB)
pdf 34. Bijlage 34 - Bijlage 5e RSW Begroting 2020.pdf (1.3MB)
pdf 35. Bijlage 35 - Bijlage 5f RSW Begroting 2020 in een oogopslag.pdf (572KB)
pdf 36. Bijlage 36 - Bijlage 5g RSW Zienswijze begroting 2020.pdf (174KB)
pdf 37. Bijlage 37 - Bijlage 6a VR Aanbiedingsbrief.pdf (142KB)
pdf 38. Bijlage 38 - Bijlage 6b VR Toetsingsformulier jaarr.pdf (133KB)
pdf 39. Bijlage 39 - Bijlage 6c VR Jaarrekening 2018.pdf (1.7MB)
pdf 40. Bijlage 40 - Bijlage 6d VR Accountantsverslag 2018.pdf (328KB)
pdf 41. Bijlage 41 - Bijlage 6e VR Zienswijze Jaarrekening 2018.pdf (199KB)
pdf 42. Bijlage 42 - Bijlage 6f VR Begroting 2020.pdf (1.5MB)
pdf 43. Bijlage 43 - Bijlage 6g VR Zienswijze begroting 2020.pdf (170KB)
pdf 44. Bijlage 44 - Bijlage 7a WerkSaam Aanbiedingsb.pdf (81KB)
pdf 45. Bijlage 45 - Bijlage 7b WerkSaam jaarrekening 2018.pdf (5.2MB)
pdf 46. Bijlage 46 - Bijlage 7c WerkSaam Controleverklaring jaarr.pdf (176KB)
pdf 47. Bijlage 47 - Bijlage 7d WerkSaam Sociaal jaarverslag 2018.pdf (1.4MB)
pdf 48. Bijlage 48 - Bijlage 7e WerkSaam Zienswijze jaarrekening 2018.pdf (180KB)
pdf 49. Bijlage 49 - Bijlage 7f WerkSaam Aanbiedingsbrief begroting.pdf (80KB)
pdf 50. Bijlage 50 - Bijlage 7g WerkSaam Begroting 2020.pdf (3MB)
pdf 51. Bijlage 51 - Bijlage 7h WerkSaam Zienswijze begroting 2020.pdf (201KB)
pdf 52. Bijlage 52 - Bijlage 8a WFA Aanbiedingsbrief jaarrekeni.pdf (37KB)
pdf 53. Bijlage 53 - Bijlage 8b WFA Jaarrekening 2018 met controleverkl.pdf (734KB)
pdf 54. Bijlage 54 - Bijlage 8c WFA Aanbiedingsbrief contr.pdf (76KB)
pdf 55. Bijlage 55 - Bijlage 8d WFA Zienswijze jaarrekening 2018.pdf (146KB)
pdf 56. Bijlage 56 - Bijlage 8e WFA Begroting 2020.pdf (945KB)
pdf 57. Bijlage 57 - Bijlage 8f WFA Zienswijze begroting 2020.pdf (160KB)
pdf 58. Beantwoording commissievragen GroenLinks cie. B&M 20 mei ag.pt. 4 Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen.pdf (63KB)
pdf 58a. Amendement GroenLinks e.a. Zienswijze jaarrekening RUD 2017.pdf (95KB)
pdf 59. Beantwoording commissievraag CDA cie. B&M 20 mei Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 Recreatieschap.pdf (187KB)
pdf 60. Beantwoording commissievraag GB cie. B&M 20 mei Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 Recreatieschap.pdf (192KB)
pdf 61. Beantwoording commissievraag PW2010 cie. B&M 20 mei Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 GGD.pdf (160KB)
pdf 62. Beantwoording commissievraag CDA cie. B&M 20 mei Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 GGD.pdf (160KB)
pdf 63. Beantwoording commissievraag GB cie. B&M 20 mei Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 DeSom.pdf (158KB)
pdf 64. Beantwoording commissievraag VVD cie. B&M 20 mei Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio.pdf (124KB)
pdf L C.5 Motie PWF e.a. Digitaal toegankelijk maken vergaderingen gemeenschappelijke regelingen.pdf (225KB)
D 22:15
ALGEMEEN
D.1 22:15
Begrotingswijzigingen
D.2 22:15
Moties vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:30
Sluiting