link naar deze pagina

Presidium - 9 september 2019

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: LET OP: de starttijd en eindtijd van het presidium zijn gewijzigd sinds de invoering van het nieuwe vergadermodel.
Uiterlijk 5 september worden nog ontbrekende bijlagen bij agendapunten toegevoegd.

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 1 juli 2019
3.b
Actielijst presidium tot 9 september 2019
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
11 juli (raad); terugblik op proces parkeren
4 juli (gebiedsontwikkeling)
8 juli (themabijeenkomst participatie)
5 september (raadscommissie)
5
Lange termijn agenda
6
Voorstel commissieagenda's september - december 2019
7
Planning: themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten
7.a
Themabijeenkomst Actualisatie Economisch Programma 25.11.2019
7.b
Themabijeenkomst Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten 04.11.2019
7.c
Themabijeenkomst Bouwen achter het lint 04.11.2019
7.d
Themabijeenkomst Presentatie visie twee kernen 16.12.2019
8
Regionale raadsledenbijeenkomst; terugblik/vooruitblik 25 september
9
Dialogen in commissies over gemeenschappelijke regelingen

10
Functioneringsgesprekken collegeleden
11
Richtlijn Lief en leed raads- en commissieleden
12
Mobiele microfoons/microfoons raadzaal
13
Integriteit
14
Planning activiteiten raad en commissies
15
Mededelingen uit Werkgeverscommissie
16
Rondvraag
17
Sluiting