link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Middelen - 4 april 2019

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: L. Plekker
Toelichting: De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal. De drie commissies vergaderen raadsbreed t/m ag.pt. 03. Vanaf ag.pt. 04 vergaderen de commissies afzonderlijk.

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda t/m pt. 3
3 19:30
Bespreeknotitie Bestuurskracht
Met een bespreeknotitie peilt de indiener de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval hebben dhrn. Nijsingh en Beuker een bespreeknotitie ingediend over het onderwerp Bestuurskracht en leggen zij een aantal vragen aan de commissie voor.
4 20:00
Vaststelling agenda v.a. pt. 4
5 20:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.
6 20:05
Vaststellen besluitenlijst commissie bestuur en middelen 7 maart 2019
7 20:06
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
8 20:10
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
9 20:20
Rvs Naamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord naar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (DOC-19-136661) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
De gemeente Medemblik neemt deel aan de Regionale Uitvoeringsdienst NHN, de RUD. Deze dienst wil zijn naam wijzigen in "omgevingsdienst" omdat deze naam beter bij de praktijk aansluit. Hiervoor moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. Dat kan alleen als de deelnemers aan de RUD toestemming geven. Het college stelt voor om die toestemming te verlenen.
10 20:25
Rvs Aanwijzing en plaatsvervangend lid algemeen bestuur CAW (DOC-19-131592) (Portefeuillehouder: F. Streng)
In verband met het tijdelijke gedeeltelijke ziekteverlof van mw. Van Langen zijn er in het college afspraken gemaakt over de verdeling van een aantal portefeuilles van mw. Van Langen onder de overige collegeleden. Deze herverdeling geeft aanleiding om de raad voor te stellen om het (plvv) lidmaatschap in het AB van het CAW aan te passen.
10.A 20:30
PAUZE
11 20:45
Presentatie Ontwikkelingsbedrijf NHN (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
Het college heeft verzocht om dhr. Pennink van het Ontwikkelingsbedrijf NHN gelegenheid te geven om de commissie te informeren over uitvoeringstaken van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
12 21:15
Presentatie programma voor de verblijfsrecreatie (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
De presentatie is bedoeld om de commissie mee te nemen in het doorlopen proces en de huidige stand van zaken. Het uitvoeringsprogramma wordt nog gemaakt en zal in juni voor de raad beschikbaar zijn.
13 21:45
Rvs Informatiebeleid 2019-2022 (DOC-19-135200) (Portefeuillehouder F. Streng)
Met het voorstel wil het college:
1. de gemeente sturingsmiddelen te geven om te komen tot een informatielandschap dat voldoet aan alle gestelde eisen.
2. een goede, digitale dienstverlening aan inwoners bevorderen
3. waarmee de organisatie op een efficiƫnte wijze haar werkzaamheden kan uitvoeren.
Om dit te bereiken stelt het college de raad voor om het informatiebeleid 2019-2022 vast te stellen.
14 22:15
Sluiting