link naar deze pagina

Raadscommissie - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:20
Voorzitter: L. Plekker
Toelichting: N.B.: 19.00 uur RONDETAFELGESPREK
Op grond van artikel 16 lid 1 onder a. van de Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2019 kunnen burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, organisaties en bedrijven hun mening over een niet geagendeerd onderwerp kenbaar maken tijdens een Rondetafelgesprek.
De heer Jan Schouten (KHN) wil graag met de commissie van gedachten wisselen over het onderwerp "Kermisevents in de gemeente Medemblik".

0 19:00
Rondetafelgesprek inzake kermisevents in de gemeente Medemblik
De heer J. Schouten (KHN) wil met de commissie van gedachten wisselen over "Kermis-events in de gemeente Medemblik".
1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 19:35
Vaststellen notulen 9 januari jl.
5 19:35
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Lange termijn agenda, voor de periode september 2019 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium 30.9 over gaat besluiten (rood = verschuiven, groen = nieuw, oranje = schrappen).
De Langetermijn agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
8 19:50
RAADSBREED
8.1 19:50
Raadsvoorstel - Zienswijzen kadernota's 2021 gemeenschappelijke regelingen (pfh. allen)
De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad. De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota.
pdf 00 Raadsvoorstel - zienswijzen kadernota's 2021 gemeenschappelijke regelingen (69KB)
pdf 01 bijlage 1a CAW Aanbiedingsbrief Kadernota (466KB)
pdf 02 bijlage 1b CAW Kadernota 2021 (84KB)
pdf 03 bijlage 1c CAW zienswijze kadernota 2021 (18KB)
pdf 04 bijlage 2ab DeSom aanbiedingsbrief en kadernota 2021 (578KB)
pdf 05 bijlage 2c DeSom zienswijze kadernota (19KB)
pdf 06 bijlage 3a GGD Aanbiedingsbrief kadernota (48KB)
pdf 07 bijlage 3b GGD Kadernota (176KB)
pdf 08 bijlage 3c GGD zienswijze kadernota (21KB)
pdf 09 bijlage 4a RSW Aanbiedingsbrief kadernota (354KB)
pdf 10 bijlage 4b RSW Kadernota 2021 (668KB)
pdf 11 bijlage 4c RSW zienswijze kadernota (21KB)
pdf 12 bijlage 5a OD NHN Aanbiedingsbrief kadernota (111KB)
pdf 13 bijlage 5b OD NHN Kadernota 2021 (1.8MB)
pdf 14 bijlage 5c OD NHN zienswijze kadernota (19KB)
pdf 15 bijlage 6a VR NHN Aanbiedingsbrief kadernota (193KB)
pdf 16 bijlage 6b VR NHN Kadernota 2021 (391KB)
pdf 17 bijlage 6c VR NHN zienswijze kadernota (21KB)
pdf 18 bijlage 7a Werksaam Aanbiedingsbrief (256KB)
pdf 19 bijlage 7b Werksaam Kadernota 2021 (477KB)
pdf 20 bijlage 7c Werksaam zienswijze kadernota (22KB)
pdf 21 bijlage 8a WFA Aanbiedingsbrief kadernota (218KB)
pdf 22 bijlage 8b WFA Kadernota 2021 (297KB)
pdf 23 bijlage 8c WFA zienswijze kadernota (19KB)
pdf 21a NAGEZONDEN WFA beleidsplan 2020 - 2023 concept.pdf (738KB)
pdf 24 bijlage - samenvatting zienswijzen (22KB)
pdf 25 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 Zienswijzen kadernota's algemeen.pdf (107KB)
pdf 26 Beantwoording commissievragen D66 agendapunt 8.1 Kadernota CAW 2021.docx (84KB)
pdf 27 Beantwoording Commissievragen VVD raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 Kadernota CAW 2021.pdf (104KB)
pdf 28 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 Kadernota CAW.pdf (99KB)
pdf 29 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 Kadernota DeSom 2021.pdf (102KB)
pdf 30 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 Kadernota DeSom 2021.pdf (109KB)
pdf 31 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 GR GGD-HN Kadernota 2021.pdf (115KB)
pdf 32 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 Kadernota OD 2021.pdf (100KB)
pdf 33 Beantwoording commissievragen D66 agendapunt 8.,1 Kadernota VRNHN 2021.pdf (103KB)
pdf 34 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 Zienswijze kadernota VR NHN.pdf (100KB)
pdf 35 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 30.1 agendapunt 8.1 Kadernota WerkSaam 2021.pdf (108KB)
pdf 36 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 Kadernota WerkSaam 2021.pdf (98KB)
pdf 37 Beantwoording commissievragen CDA raadsie. 30-1 agendapunt 8.1 Kadernota WerkSaam 2021.pdf (99KB)
pdf 38 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 Kadernota WerkSaam 2021 II .pdf (119KB)
pdf 39 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 30-1 agendapunt 8.1 WFA 2021.pdf (98KB)
8.2 20:50
Raadsvoorstel - Zienswijze GGD HN aansluiten werkgeversvereniging (pfh. D. Kuipers)
Door aan te sluiten bij de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) stelt de GGD HN belangrijke arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers veilig. Voordat het algemeen bestuur van de GGD HN hiertoe definitief kan besluiten dient zij de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze af te geven.
9 20:55
BESTUUR & MIDDELEN
9.1 20:55
Raadsvoorstel - Zienswijzen concept beleidsplan 2020- 203 en onderliggend risicoprofiel Veiligheidsregio NHN (pfh. F. Streng)
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord biedt het regionaal risicoprofiel en het concept beleidsplan 2020-2023 aan en verzoekt de raad om een zienswijze hierop.

Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de regio Noord-Holland Noord aanwezige risico’s. Op basis van deze risico's prepareert de veiligheidsregio zich en kan het bestuur strategische keuzes maken voor de risico- en crisisbeheersing. Deze ambities zijn vastgelegd in het concept beleidsplan. Hierin is uitgewerkt waarom de risico’s al dan niet zijn opgenomen en op welke manier de Veiligheidsregio zich voorbereidt op incidenten.

9.2 21:25
Raadsvoorstel - Voorstel tot aanwijzen griffier en plaatsvervangend griffiers (pfh. F. Streng)
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor de aanstellings-, benoemings- en aanwijzingsbesluiten van ambtenaren die door het college vóór 1 januari 2020 zijn opgenomen. Op grond van het per 1 januari 2020 gewijzigde artikel 107 van de Gemeentewet dient de raad met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 de griffier aan te wijzen. Daarnaast zijn er personeelsmutaties op de griffie geweest. Deze mutaties maken het noodzakelijk dat besluitvorming over de plaatsvervanging van de griffier wordt aangepast.
10 21:30
RUIMTE
10.1 21:30
Raadsvoorstel - Openbaar verklaren fietspad Zwaagdijk (tussen Perenmarkt en Markerwaardweg) (pfh. A. van Langen)
In de exploitatieovereenkomst inzake uitbreiding uitbreiding WFO/ABC is afgesproken dat een deel van de openbare ruimte in het exploitatiegebied niet in eigendom aan de gemeente wordt overgedragen. Op deze gronden is een fietspad aangelegd. In de exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente aan de wegen (w.o. fietspaden) een openbare bestemming in de zin van de Wegenwet geeft, waarmee de rechthebbende verklaart in te stemmen. De raad wordt voorgesteld het fietspad gelegen tussen de Perenmarkt en de Markerwaardweg te Zwaagdijk openbaar te verklaren.
11 21:35
SAMENLEVING
11.1 21:35
Presentatie resultaatgestuurd werken & inzoomen op effect nieuwe werkwijze op Jeugdzorg
12 22:20
Sluiting