link naar deze pagina

Raadscommissie - 26 augustus 2021

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:45
Voorzitter:
Toelichting: Zodra het college raadsvoorstellen aanbiedt (uiterlijk 17 augustus), worden deze toegevoegd aan de agenda en kunt u commissievragen indienen bij de griffie. De uiterste datum voor het indienen van commissievragen is 23 augustus, 9.00 uur maar eerder aanbieden wordt op prijs gesteld.
Bundel:
pdf Agendabundel (2.6MB)

0
Rondetafelgesprek (reservering v.a. 19.00 uur)
1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissies 24 juni, 28 juni en 1 juli 2021
5 19:35
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode september 2021 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).

De Bestuurlijke termijn agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
SAMENLEVING
8.1 19:50
Burgerinitiatief Skatebaan Nibbixwoud
Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Thans is er een initiatief ingediend door 30 burgers die een skatebaan willen realiseren in Nibbixwoud. S. Wals zal dit initiatief toelichten. Als de raad constateert dat aan de vereisten wordt voldaan, kan het initiatief geldig worden verklaard en kunnen vervolgstappen worden genomen, wat betekent dat het initiatief in de commissie kan worden geagendeerd, waar inhoudelijke besluitvorming in de raad kan worden voorbereid.
8.2 20:15
Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2024
9 20:45
RUIMTE
9.1 20:45
Vaststellen beeldkwaliteitsplan binnenstad Medemblik
9.2 21:20
Beoordelen zienswijzen tegen ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwe supermarkt Ganker 3a Nibbixwoud
10 21:40
BESTUUR&MIDDELEN
10.1 21:40
Meicirculaire Gemeentefonds 2021 (pfh. D. Kuipers)
Op 31 mei publiceerde het gemeentefonds de meicirculaire. Deze informatie is door het taakveld Financieel Beleid doorgerekend voor Gemeente Medemblik.
Normaliter worden de uitkomsten van de meicirculaire verwerkt bij de herfstnota. Hiermee wordt de programmabegroting later in het jaar geactualiseerd waardoor een actueel inzicht ontbreekt. Daarom worden de uitkomsten van de meicirculaire aan u voorgelegd als collegevoorstel in plaats van een informatienota.
10.2 22:00
Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland (pfh. H. Nederpelt)
10.3 22:20
Wijziging GR GGD
10.4 22:40
Intrekking Verordening RKC 2012
12 22:45
Sluiting