link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 april 2020

Locatie: Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F. Streng

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:35
Toelating C. Neefjes als raadslid (DOC-20-239046)
A.3 19:40
Loting volgorde stemming
A.4 19:41
Vaststelling agenda
A.5 19:43
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.6 19:44
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 27 februari jl.
B 19:45
HAMERSTUKKEN
B.1 19:45
Raadsvoorstel Lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik (pfh. H. Nederpelt)
De lokaal economische uitvoeringsagenda Medemblik (EUM) liep eind 2019 af. Deze is geactualiseerd voor de periode 2020 tot en met 2024. De raad wordt voorgesteld het lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik (EUM 2020) vast te stellen.
B.2 19:46
Raadsvoorstel Privacybeleid en aanwijzing functionaris gegevensbescherming
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet een verwerkingsverantwoordelijke zelf aan kunnen tonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens die hij doet, voldoen aan de AVG.

Ook de raad van Medemblik is een verwerkingsverantwoordelijke op grond van de AVG. Het college van gemeente Medemblik heeft op 23 juli 2019 in het Privacybeleid gemeente Medemblik vastgesteld hoe om te gaan met de verwerkingen van persoonsgegevens. In de praktijk sluiten de raad en de griffie met de verwerking van persoonsgegevens aan op de werkprocessen die voor de gehele organisatie van de gemeente Medemblik gelden. Dit is vastgelegd in het Privacybeleid Raad Medemblik 2020.

Voorgesteld wordt het Privacybeleid Raad Medemblik 2020 vast te stellen en de gemeentelijke functionaris gegevensbescherming, ook voor de raad als toezichthouder aan te wijzen.
B.3 19:47
Raadsvoorstel Stappenplan participatie (pfh. F. Streng)
Op 5 juli 2018 stemde de gemeenteraad in met de opdracht om te komen tot participatiebeleid in de vorm van een leidraad/stappenplan. Het college biedt de raad het Stappenplan participatie ter vaststelling aan. Het stappenplan biedt het bestuur en de samenleving inzicht in de stappen en overwegingen die bijdragen aan betere participatietrajecten en op hun rol in participatie. Het is daarmee een eerste aanzet voor een aanpak en spelregels voor participatie in Medemblik.
C 19:50
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:50
Rvs Budget voor startersleningen (pfh. A. van Langen)
Het budget voor het verstrekken van startersleningen is bijna op. Het saldo is toereikend voor nog 7 leningen uitgaande van de maximale startlening van € 35.000.  De uitvoering van de regeling voor startersleningen geschiedt door Svn.

De raad wordt voorgesteld € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van startersleningen.
C.2 20:00
Rvs Financiële verordening 2020 (pfh. D. Kuipers)
De raad heeft de wens uitgesproken om de kadernota een prominentere plek te geven in de P&C cyclus. Hiermee kan de raad het college kaders geven om de begroting van meer inhoud te voorzien. Het college geeft aan dat de al strakke planning hierdoor verder onder druk komt te staan. Het college stelt daarom voor om in plaats van drie, nog twee tussentijdse rapportages te hanteren vanaf 2020. Het college is voorts van mening dat de huidige bepalingen omtrent de informatieplicht van het college bij overschrijdingen van budgetten onvoldoende duidelijk zijn. Voorgesteld wordt aan te sluiten bij de huidige dagelijkse praktijk dat de raad onverwijld geïnformeerd wordt bij overschrijdingen van budgetten vanaf € 50.000.

Om dit mogelijk te maken dient de Financiële verordening te worden aangepast. De raad wordt voorgesteld de Financiële verordening gemeente Medemblik 2020 vast te stellen.
C.3 20:10
Rvs Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nibbixwoud-Overspoor 80 (pfh. A. van Langen)
De raad wordt voorgesteld de Zienswijzennotitie bestemmingsplan Nibbixwoud – Overspoor 80 vast te stellen en met inachtneming van deze zienswijzennotitie, het bestemmingsplan "Nibbixwoud - Overspoor 80" gewijzigd vast te stellen.

Hiermee wordt een juridisch-planologische regeling getroffen voor een vergroting van het bestaande kassencomplex aan Overspoor 80 in Nibbixwoud met 3,5 hectare kassen, te realiseren in twee fasen. Dit in combinatie met het reeds in aanleg zijnde zonneboilerveld.
C.4 20:20
Raadsvoorstel Investering renovatie kunstgrasvelden (pfh. J. Fit)
Op basis van het door de raad vastgestelde Onderhouds- en vervangingsschema gemeentelijke sportvelden was renovatie van vijf kunstgrasvelden in 2019 beoogd. Het gaat om velden bij FC Medemblik, Spartanen (Wognum) en VVW (Wervershoof). Bij de begroting heeft de raad hiervoor geld beschikbaar gesteld. Als gevolg van een aantal ontwikkelingen valt de geraamde investering hoger uit dan de begrote investering. Het college verzoekt de raad extra budget beschikbaar te stellen om de nodige vervanging uit te voeren zodat de verenigingen weer beschikken over velden die aan de sporttechnische eisen voldoen.
C.5 21:05
Raadsvoorstel Plan van aanpak accommodatiebeleid (pfh. J. Fit)
Het college verzoekt de raad een budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen om externe capaciteit in te huren voor de begeleiding en ondersteuning van een proces om te komen tot een accommodatiebeleid voor de lange termijn. Het college verwacht de raad eind 2020 accommodatiebeleid voor te leggen, bestaande uit:
- een voorkeursscenario met kaders en uitgangspunten;
- de prioriteiten in dit beleid;
Na vaststelling van het accommodatiebeleid volgt een aanpak en planning van het vervolg (uitvoeringsplan).
D 21:50
ALGEMEEN
D.1 21:50
Begrotingswijzigingen
D.2 21:50
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:30
Sluiting