link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 juni 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De genoemde tijden zijn richttijden
Bundel:
pdf Agendabundel (133.5MB)

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 9 en 16 april 2020
B 19:35
HAMERSTUKKEN
B.1 19:35
Benoeming leden Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer
De gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Omdat het lidmaatschap voor twee van de drie leden per 24 mei 2020 van rechtswege eindigt en het derde lid heeft verzocht zijn lidmaatschap per dezelfde datum te beëindigen, heeft een werving- en selectieprocedure plaatsgevonden voor drie nieuwe leden. De raad wordt voorgesteld de drie voorgedragen personen te benoemen en beëdigen.
B.2 19:36
Risicoscan grondbedrijf bij jaarrekening 2019
Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een risicoscan van het grondbedrijf gepresenteerd. Deze rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties, scenarioberekeningen en een overzicht van de risico’s. Na vaststelling wordt de risicoscan bij de jaarrekening 2019 gevoegd.
B.3 19:37
Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom.
De besturen van negen gemeenschappelijke regelingen hebben hun begroting 2021 en jaarrekening 2019 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten voor het uitbrengen van een zienswijze. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de jaarrekening en begroting. Voorts heeft het bestuur van DeSom een voorjaarsrapportage 2020 ter zienswijze voorgelegd. Het college legt de voorstellen voor de zienswijze ter besluitvorming voor aan de raad.
pdf DOC-20-252850 - raadsvoorstel - Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom. (71KB)
pdf DOC-20-250990 - bijlage 1: 1a CAW begroting 2021 (11.5MB)
pdf DOC-20-250993 - bijlage 2: 1b CAW financieel jaarverslag 2019 (1.3MB)
pdf DOC-20-250994 - bijlage 3: 1c CAW Controleverklaring 2019.pdf (62KB)
pdf DOC-20-253145 - bijlage 4: 1d CAW advies begroting 2021 (21KB)
pdf DOC-20-250995 - bijlage 6: 2a DeSom begroting 2021 (1.6MB)
pdf DOC-20-250996 - bijlage 7: 2b DeSom jaarstukken 2019 (3.6MB)
pdf DOC-20-252974 - bijlage 8: 2c DeSom voorjaarsrapportage 2020 (519KB)
pdf DOC-20-250997 - bijlage 9: 2d DeSom controleverklaring 2019 (121KB)
pdf DOC-20-252970 - bijlage 10: 2e DeSom advies begroting (26KB)
pdf DOC-20-253010 - bijlage 12: 2g DeSom advies voorjaarsrapportage 2020 (29KB)
pdf DOC-20-250998 - bijlage 13: 3a GGD aanbiedingsbrief begroting 2021 (76KB)
pdf DOC-20-251000 - bijlage 14: 3b GGD aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 (109KB)
pdf DOC-20-251002 - bijlage 15: 3c GGD begroting 2021 (2.2MB)
pdf DOC-20-251004 - bijlage 16: 3d GGD jaarrekening 2019 (3.3MB)
pdf DOC-20-251008 - bijlage 17: 3e GGD accountantsverslag 2019 (847KB)
pdf DOC-20-253679 - bijlage 18: 3f GGD advies begroting 2021 (22KB)
pdf DOC-20-253680 - bijlage 19: 3g GGD advies jaarrekening 2019 (28KB)
pdf DOC-20-251041 - bijlage 20: 4a OBS aanbiedingsbrief (1MB)
pdf DOC-20-251042 - bijlage 21: 4b OBS begroting 2021 (205KB)
pdf DOC-20-251044 - bijlage 22: 4c OBS jaarrekening 2019 (269KB)
pdf DOC-20-251045 - bijlage 23: 4d OBS inhoudelijk jaarverslag 2019 (397KB)
pdf DOC-20-251050 - bijlage 26: 5a Omgevingsdienst NHN aanbiedingsbrief (129KB)
pdf DOC-20-251051 - bijlage 27: 5b Omgevingsdienst begroting 2021 (532KB)
pdf DOC-20-251052 - bijlage 28: 5c Omgevingsdienst NHN jaarrekening 2019 (1.6MB)
pdf DOC-20-251054 - bijlage 29: 5d Omgevingsdienst NHN controleverklaring jaarrekening 2019 (752KB)
pdf DOC-20-251055 - bijlage 30: 5e Omgevingsdienst NHN accountantsverslag 2019 (1.4MB)
pdf DOC-20-251057 - bijlage 31: 5f Omgevingsdienst NHN AB-besluit resultaatsbestemming 2019 (258KB)
pdf DOC-20-251058 - bijlage 32: 5g Omgevingsdienst NHN AB-besluit jaarrekening 2019 (181KB)
pdf DOC-20-251059 - bijlage 33: 5h Omgevingsdienst NHN AB-besluit begroting 2021 (124KB)
pdf DOC-20-253147 - bijlage 34: 5i Omgevingsdienst NHN advies begroting 2021 (21KB)
pdf DOC-20-253148 - bijlage 35: 5j Omgevingsdienst NHN advies jaarrekening 2019 (25KB)
pdf DOC-20-251030 - bijlage 36: 6a RSW aanbiedingsbrief begroting 2021 en jaarrekening 2019 (531KB)
pdf DOC-20-251031 - bijlage 37: 6b RSW begroting 2021 (1.2MB)
pdf DOC-20-251033 - bijlage 38: 6c RSW begroting 2021 in een oogopslag (775KB)
pdf DOC-20-251035 - bijlage 39: 6d RSW jaarstukken 2019 (1.5MB)
pdf DOC-20-251037 - bijlage 40: 6e RSW jaarstukken 2019 in een oogopslag (609KB)
pdf DOC-20-251061 - bijlage 43: 7a VR NHN aanbiedingsbrief (133KB)
pdf DOC-20-251062 - bijlage 44: 7b VR NHN begroting 2021 (2.7MB)
pdf DOC-20-251065 - bijlage 45: 7c VR NHN jaarstukken 2019 (4.9MB)
pdf DOC-20-251066 - bijlage 46: 7d VR NHN accountantsverslag 2019 (1.4MB)
pdf DOC-20-251067 - bijlage 47: 7e VR NHN uitwerking voorstel bestemmingsreserve Coronavirus (120KB)
pdf DOC-20-251069 - bijlage 48: 7f VR NHN financiering zorgcoördinatie mensenhandel (203KB)
pdf DOC-20-253059 - bijlage 49 7g VR NHN advies begroting 2021.pdf (92KB)
pdf DOC-20-253061 - bijlage 50: 7h VR NHN advies jaarrekening 2019 (27KB)
pdf DOC-20-251087 - bijlage 51: 8a WerkSaam aanbiedingsbrief begroting 2021 (191KB)
pdf DOC-20-251089 - bijlage 52: 8b WerkSaam aanbiedingsbrief jaarrapportage 2019 (194KB)
pdf DOC-20-251091 - bijlage 53: 8c WerkSaam begroting 2021 (2.6MB)
pdf DOC-20-251094 - bijlage 54: 8d WerkSaam jaarrapportage 2019 (3.4MB)
pdf DOC-20-251096 - bijlage 55: 8e WerkSaam sociaal jaarverslag 2019 (1.9MB)
pdf DOC-20-251097 - bijlage 56: 8f WerkSaam controleverklaring 2019 (738KB)
pdf DOC-20-252685 - bijlage 57: 8g WerkSaam advies begroting 2021 (23KB)
pdf DOC-20-252682 - bijlage 58: 8h WerkSaam advies jaarrekening 2019 (28KB)
pdf DOC-20-251098 - bijlage 59: 9a WFA aanbiedingsbrief (119KB)
pdf DOC-20-251100 - bijlage 60: 9b WFA begroting 2021 (448KB)
pdf DOC-20-251107 - bijlage 61: 9c WFA jaarrekening 2019 (6.8MB)
pdf Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 18-5 Gemeenschappelijke Regeling SSC De Som.pdf (174KB)
pdf Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekeningen 2019 gemeenschappelijke regelingen - voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf (101KB)
pdf Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen Voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf (114KB)
pdf Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 18-5 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen - Voorjaarsnota 2020 DeSom.pdf (124KB)
pdf Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 18-5 Agendapunt Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen - CAW.pdf (99KB)
pdf Beantwoording commissievragen 18-5 OD NHN.pdf (98KB)
C 19:40
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:40
Lentenota 2020
In de financiële verordening ligt vast dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage opstelt. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen zijn geconstateerd in de programmabegroting. Deze Lentenota 2020 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar en wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
C.2 20:25
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"
De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan “Medemblik Kop Nieuwstraat” en de voorgelegde “Ambtshalve wijzigingen”, langs elektronische weg gewijzigd vast te stellen het
bestemmingsplan ‘Medemblik - Kop Nieuwstraat”, zoals die wordt aangeboden en langs
elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01).
Er wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.
pdf 00 DOC-20-249161 - Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat" (73KB)
pdf 00a Erratum BP Medemblik Kop Nieuwstraat.docx (24KB)
pdf 01 DOC-20-249151 - Bijlage 1: REACTIENOTA ZIENSWIJZEN (38KB)
pdf 02 DOC-20-249154 - Bijlage 2: AMBTSHALVE WIJZIGINGEN (22KB)
pdf 03 DOC-20-250652 - Bijlage 3: Medemblik - Kop Nieuwstraat Toelichting (8.2MB)
pdf 04 DOC-20-250653 - Bijlage 4: Medemblik - Kop Nieuwstraat Bijlagen bij Toelichting (22.5MB)
pdf 05 DOC-20-250654 - Bijlage 5: Medemblik - Kop Nieuwstraat Regels (2.4MB)
pdf 06 DOC-20-250656 - Bijlage 6: Medemblik - Kop Nieuwstraat Bijlagen bij Regels (861KB)
pdf 07 DOC-20-250659 - Bijlage 7: Medemblik - Kop Nieuwstraat Verbeelding (544KB)
pdf 08 DOC-18-097185 - Bijlage 8: Presentatieplan MaZ 20170914 (6.4MB)
pdf 09 Motie 6 december 2018 ‘Opstarten procedure bestemmingsplan voor stadhuisontwikkeling (MAZ) (746KB)
pdf 10 Bespreeknotitie “Vervolgprocessen dossier Parkeren Medemblik en dossier Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat” (83KB)
pdf 11 Behandelcyclus bestemmingsplan (fase vaststelling).docx (60KB)
pdf 14 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 11 mei Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat.pdf (109KB)
pdf 15 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 11-5 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat.pdf (102KB)
pdf 16 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 11-5 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat.pdf (151KB)
pdf 17 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen n.a.v. raadscie. 11-5 bestemmingsplan Medemblik Kop Nieuwstraat.pdf (146KB)
pdf 18 Beantwoording commissievragen PWF onderhoud groen.pdf (97KB)
pdf 19 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 11-5 Agendapunt Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Medemblik - Kop Nieuwstraat.pdf (100KB)
pdf 20 EXTERN Brief inspraak MAZ 02-06-2020.pdf (4.9MB)
pdf D Amendement GroenLinks e.a. Behoud Kroningsboom Kop van de Nieuwstraat.doc (1.4MB)
pdf D bijlage 1 bij amendement GL Kroningsboom.jpg (4.9MB)
pdf D bijlage 2 bij amendement GL Kroningsboom.jpg (189KB)
pdf E Amendement GroenLinks e.a. Behoud twee kastanjebomen Kop van de Nieuwstraat.doc (1.4MB)
pdf E bijlage bij amendement GL Kastanjeboom.jpg (43KB)
C.3 20:55
Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
C.4 21:40
Toekomstonderzoek CAW
De zeven Westfriese gemeenten werken op het gebied van afvalbeleid samen in de gemeenschappelijke regeling CAW. Door verschillende ontwikkelingen is een toekomstonderzoek gestart. Dit onderzoek is in 2018 gestart. Het eindrapport is als bijlage opgenomen. Het bestuur van het CAW onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek en zal in juli 2020 een besluit nemen over het rapport. Het college doet een voorstel aan de raad voor de zienswijze op het onderzoeksrapport.
D 22:10
ALGEMEEN
D.1 22:10
Begrotingswijzigingen
D.2 22:10
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:30
Sluiting