link naar deze pagina

Raadscommissie - 18 juni 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 15 juni voor 09.00 uur worden ingediend.

0 19:00
Rondetafelgesprek
Op grond van artikel 16 lid 1 onder a. van de Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2019 kunnen burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, organisaties en bedrijven hun mening over een niet geagendeerd onderwerp kenbaar maken tijdens een Rondetafelgesprek. Vanuit woningcorporaties De Woonschakel, Het Grootslag en de Wooncompagnie is een Rondetafelgesprek aangevraagd met als doel het ophalen van een informatie voor de  nieuwe prestatieafspraken 2021-2026.

Vanuit de corporaties wordt het volgende toegelicht:
- Jongeren 23- 30 jaar. In de jaarschijf 2020 staat:
In het lokaal maatwerk komt een pilot om jongeren 23 – 30 jaar, die nog thuis wonen, sneller een huurwoning toe te wijzen. 5 % van de voor verhuur beschikbare woningen wordt hiervoor gereserveerd. Dat zijn circa 20 woningen.
Hoe loopt het tot nu toe: hoeveel jongeren hebben een woning gekregen?
Ter info: voor 2021 heeft college de corporaties gevraagd de 5 % op te hogen naar 7,5 %. Dat zijn dan 30 woningen.

- Informatie over inschrijfduur, zoektijd actief woningzoekenden en oplopende wachttijden. Wat zijn de oorzaken? Wat doen we al? (300 nieuwbouwwoningen tot 2030, nieuw toewijzingssysteem). Wat kunnen we nog meer doen?

- Eerste ervaringen met nieuw toewijzingssysteem.

- Middeldure huur: wat zijn de mogelijkheden?

- Ervaringen met de huidige afspraken, wat werkt?, wat kan beter?
1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen 11, 13, 14 , 18 en 25 mei 2020
5 19:35
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode augustus 2020 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en  volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
SAMENLEVING
8.1 19:50
Presentatie Sociaal domein preventie en doorlopend meten
Er wordt een presentatie verzorgd voor de commissie over het onderwerp 'Preventie en doorlopend meten in het sociaal domein'.
8.2 20:50
Benoeming nieuwe leden raad van toezicht Allure, stichting openbaar primair onderwijs
In maart 2020 zijn, conform de statuten van Stichting Allure na een zittingstermijn van twee keer
vier jaar een tweetal leden afgetreden. Om zorg te dragen voor een voltallige raad van toezicht heeft Allure de afgelopen periode
sollicitatieprocedures doorlopen om twee nieuwe leden te werven. Het benoemen van de leden is een wettelijke bevoegdheid van de raad.
8.3 20:55
Vaststellen Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik
In een aangenomen motie d.d. 19 december 2019 is het college verzocht een voorstel te doen voor aanpassing van de Algemene Subsidieverordening. Het gaat hierbij om wijzigingen met betrekking tot de maximale hoogte van de vergoeding voor bestuursleden van sport- en welzijnsaccommodaties en de meldingsplicht. Het college heeft de gevraagde wijzigingen in de vorm van een nieuw artikel 16 opgenomen en stelt de raad voor de (gewijzigde) 'Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik' vast te stellen.
8.4 21:10
PAUZE
9 21:15
RUIMTE
9.1 21:15
RKC-rapport: Doelmatigheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad
De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer heeft een onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van de prestatieafspraken wonen en de rolinvulling door de raad. Met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport kan de raad zijn kaderstelling en controle meer richten op de doelstellingen van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Verder versterkt het de volksvertegenwoordigende rol van de raad. Het college en de organisatie kunnen samen met woningcorporaties en maatschappelijke instellingen de totstandkoming en inhoud van de prestatieafspraken verbeteren.
9.2 22:00
Rvs Procesvoorstel actualisering/deregulering welstandsnota
In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (met ingang van 1 januari 2022) wil de raad de welstandsnota actualiseren/dereguleren.
In een aangenomen motie van 11 juli 2019 heeft de raad het college verzocht in overleg met de Welstandscommissie – en in afstemming met de raad – te komen tot een geactualiseerde en gedereguleerde versie van de Welstandsnota.
Het college verzoekt de raad In te stemmen met het bijgaande procesvoorstel. Het procesvoorstel omvat bijeenkomsten en pilots waarbij de raad, inwoners en
belangenorganisaties betrokken worden.
10 22:15
Sluiting