link naar deze pagina

Gemeenteraad - 19 september 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De in de agenda aangegeven tijden zijn richttijden.

A 19:30
ALGEMEEN
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 11 juli 2019
B 19:35
HAMERSTUKKEN
B.1 19:35
Rvs Vaststelling 'Parapluplan Parkeren Medemblik" (DOC-19-170346) (Portefeuillehouder A. van Langen)
De parkeernormen waren tot voor kort opgenomen in de Bouwverordening en golden daarmee voor alle ruimtelijke plannen in de gemeente. Door wetswijziging is dit niet meer mogelijk. De aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen nu niet altijd getoetst worden aan de parkeernormen. Met deze voorgestelde herziening , het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Medemblik’, wordt dat in één keer voor alle plannen integraal gerepareerd. Het plan heeft ter inzage gelegen, maar er zijn geen zienswijzen of overlegreacties ontvangen. Het college stelt voor het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Medemblik’ vast te stellen.
B.2 19:37
Rvs Bestedingsvoorstel voor 2019 van het budget organisatieontwikkeling (DOC-19-171737) (Portefeuillehouder F. Streng)
De raad heeft het college gevraagd om jaarlijks een bestedingsvoorstel voor het budget voor de organisatieontwikkeling voor te leggen. Het college stelt voor om de lijn die enige jaren geleden is in gezet door te zetten. Dit betekent investeren in het verminderen van de vergrijzing en het aantrekken van jongere medewerkers en de vitaliteit van de organisatie. Daarnaast wordt ingezet op organisatie ontwikkeling door gerichte teamontwikkeling.
C 19:40
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:40
Rvs Zomernota 2019 (DOC-19-171515) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
De Zomernota is de tweede rapportage over de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018. De gemeenteraad neemt kennis van deze nota en stelt de Zomernota vast.
C.2 20:25
Rvs Uitwerking notitie 'Toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance)' (DOC-19-147038) (Portefeuillehouder F. Streng)
In de afgelopen periode heeft de raad de nota ‘Verbonden partijen’ en de vervolgnotitie ‘Toezicht houden op verbonden partijen’ vastgesteld. Verbonden partijen zijn bijvoorbeeld de GGD, de Veiligheidsregio het Recreatieschap. De gemeente draagt hierbij vaak een financieel risico. Bij sommige partijen meer en bij andere minder. In de notitie die nu behandeld gaat worden stelt het college voor met risicoprofielen te werken, zodat afhankelijk van de omvang van het financieel risico per partij op efficiënte wijze toezicht kan worden gehouden.
D 21:10
ALGEMEEN
D.1 21:10
Begrotingswijzigingen
D.2 21:10
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 21:30
Sluiting