link naar deze pagina

Presidium - 13 januari 2020

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: LET OP: het presidium start om 19.00 uur!

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 12 december 2019
3.b
Actielijst presidum 12 december 2019
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
Themabijeenkomst 16 december: kernvisies
Raad 19 december
Commissie 9 januari
5
Regionale raadsledenbijeenkomsten
Vooruitblik:
a. 22 januari: bij WerkSaam. Op agenda: toekomst CAW, VNG-congres en kadernota's GR-en (incl. beleidsplannen VR en WFA)
b. EXTRA bijeenkomsten gepland op 11 maart voor Pact en RES en 13 mei voor RES
11.3: Pact: opvattingen gemeenten over 5 thema's uitvoeringsprogramma Pact (inhoudelijk mee eens? klopt het? voldoende concreet? volledig? Voorbereiding lokaal. Input voor rvs.
11.3: RES informatief (scenario's, proces, resultaten lokale verrijking, vragen).
13.5 : RES voor wensen en bedenkingen
6
Bestuurlijke termijn agenda
7
Voorstel commissieagenda's, themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten raad januari - maart 2020
7.a
Themabijeenkomst betreffende de Wegenoverdracht HHNK.
7.b
Themabijeenkomst betreffende Omgevingsverordening Noord-Holland
8
Werkplan griffie 2020
9
Functioneringsgesprekken college minimaal 1x per raadsperiode: wanneer inplannen voor 2018-2022? (zie raadsbesluit 31.10.19)19)
10
N.a.v. raad 19.12: ambtelijke ondersteuning bij moties en amendementen
11
Op verzoek voorzitter: hoe omgaan met externe informatie die betrekking heeft op raadsvoorstellen die in procedure zijn
12
Mededelingen uit Werkgeverscommissie (mondeling)
13
Integriteit
14
Rondvraag
15
Sluiting