link naar deze pagina

Gemeenteraad - 28 februari 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:25
Voorzitter: F.R. Streng
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.
Bundel:
pdf Agendabundel (72MB)

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc.. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 31 januari 2019
A.6 19:35
Motie vreemd aan de orde van de dag raad 31 januari 2019
B 19:50
HAMERSTUKKEN
B.1 19:50
Rvs Verordening vervoer regionale nieuwkomersvoorziening (DOC-18-104830) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Leerlingen die gedurende een schooljaar naar een nieuwkomersschool gaan, worden met schoolbusvervoer naar de nieuwkomersklas vervoerd. In de huidige verordening is opgenomen dat het schoolbusvervoer voor 20 schoolweken wordt toegekend. Deze periode kan 2x verlengd worden voor een periode van 10 weken. De bedoeling is dat nieuwkomers daarna zelfstandig gaan reizen. In de praktijk blijkt dat een periode van 20 weken om het zelfstandig reizen te leren niet haalbaar is. Voorgesteld wordt de verordening daarop aan te passen.
B.2 19:52
Rvs Beleidskaart Archeologie gemeente Medemblik (DOC-18-119465) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet rekening gehouden worden met mogelijke archeologische vondsten in dat gebied. Op basis van historische gegevens is bekend waar er een grotere kans is om archeologische vondsten te doen. Die kans is vertaald in de archeologische beleidskaart. De raad wordt voorgesteld om de kaart te gebruiken om te bepalen of en hoeveel rekening een aanvrager moet houden met archeologie als die iets wil doen in een bepaald gebied.
C 19:55
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:55
Rvs Tijdelijke subsidieregeling investeringen accommodaties 2019 (DOC-19-119868) (Portefeuillehouder J. Fit)
Veel accommodaties in de gemeente worden door stichtingen en verenigingen onderhouden. Voor dit onderhoud zijn zij soms afhankelijk van subsidie, maar de huidige regels laten dat niet altijd toe. Het college stelt voor in afwachting van het accommodatiebeleid een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in accommodaties op te stellen.

C.2 20:25
Rvs Zienswijze kadernota's 2020 gemeenschappelijke regelingen (DOC-19-121166) (Portefeuillehouder F. Streng)
De acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, die later in het jaar aangeboden worden aan de raad.
De raden van alle deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over de kadernota kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de kadernota.
Het college legt de raad een voorstel voor de zienswijze voor.

De meningvormende commissie adviseert om de zienswijzen voor de kadernota's van:
* CAW, GGD, RUD als bespreekstuk
* DeSom, Archiefdienst, Recreatieschap, WerkSaam en Veiligheidsregio als hamerstuk
in de raad te behandelen.
pdf 00. Rvs Zienswijze kadernota's 2020 gemeenschappelijke regelingen (457KB)
pdf 01. Bijlage 1 - 1a CAW Aanbiedingsbrief kadernota.pdf (53KB)
pdf 02. Bijlage 2 - 1b CAW Kadernota 2020.pdf (84KB)
pdf 03. Bijlage 3 - 1c CAW Zienswijze kadernota 2020.pdf (270KB)
pdf 04. Bijlage 4 - 2a DeSom Aanbiedingsbrief kadernota.pdf (311KB)
pdf 05. Bijlage 5 - 2b DeSom Kadernota 2020.pdf (241KB)
pdf 06. Bijlage 6 - 2c DeSom Zienswijze kadernota 2020.pdf (278KB)
pdf 07. Bijlage 7 - 3a GGD Aanbiedingsbrief kadernota.pdf (60KB)
pdf 08. Bijlage 8 - 3b GGD Kaderbrief 2020.pdf (354KB)
pdf 09. Bijlage 9 - 3c GGD Zienswijze kadernota 2020.pdf (363KB)
pdf 10. Bijlage 10 - 4a RSW Aanbiedingsbrief kadernota.pdf (103KB)
pdf 11. Bijlage 11 - 4b RSW Kadernota 2020.pdf (414KB)
pdf 12. Bijlage 12 - 4c RSW Zienswijze kadernota 2020-geel.pdf (288KB)
pdf 12b. Bijlage 12b - 4d Verbeterbriefje RWS Zienswijze kadernota.pdf (149KB)
pdf 13. Bijlage 13 - 5a RUD Aanbiedingsbrief kadernota.pdf (39KB)
pdf 14. Bijlage 14 - 5b RUD Kadernota 2020.pdf (365KB)
pdf 15. Bijlage 15 - 5c RUD Zienswijze kadernota 2020.pdf (218KB)
pdf 16. Bijlage 16 - 6a VR Aanbiedingsbrief kadernota.pdf (192KB)
pdf 17. Bijlage 17 - 6b VR Kadernota 2020.pdf (682KB)
pdf 18. Bijlage 18 - 6c VR Zienswijze kadernota 2020.pdf (200KB)
pdf 19. Bijlage 19 - 7a WerkSaam Aanbiedingsbrief kadernota.pdf (157KB)
pdf 20. Bijlage 20 - 7b WerkSaam Kadernota 2020.pdf (442KB)
pdf 21. Bijlage 21 - 7c WerkSaam Zienswijze kadernota 2020.pdf (200KB)
pdf 22. Bijlage 22 - 8a WFA Aanbiedingsbrief Kadernota.pdf (118KB)
pdf 23. Bijlage 23 - 8b WFA Kadernota 2020.pdf (228KB)
pdf 24. Bijlage 24 - 8c WFA Zienswijze kadernota 2020.pdf (274KB)
pdf 25. Bijlage 25 - 9c ArchWF Zienswijze kadernota 2020.pdf (136KB)
pdf 26. Beantwoording commissievragen PWF Zienswijze kadernota's gemeenschappelijke regelingen.pdf (191KB)
pdf 27. Beantwoording commissievragen G. van Keulen ag.pt. B.2 Rvs Zienswijze kadernota's 2020 gemeenschappelijke regelingen.pdf (179KB)
pdf 28. Beantwoording commissievragen CAW Kadernota.pdf (161KB)
pdf 29. Beantwoording commissievragen GroenLinks Kadernota RUD.pdf (160KB)
pdf 30. Beantwoording commissievragen PWF CAW Stortplaats Westwoud.pdf (187KB)
pdf B C.2 Amendement PWF e.a. zienswijze CAW.pdf (235KB)
pdf C C.2 Motie D66 e.a. Aanvullend onderzoekmonitoring van de kwaliteit van het grondwater nodig bij.pdf (215KB)
pdf D C.2 Amendement D66 e.a. Zienswijze kadernota GGD 2020.pdf (319KB)
D 21:40
ALGEMEEN
D.1 21:40
Begrotingswijzigingen
D.2 21:40
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:25
Sluiting