link naar deze pagina

Gemeenteraad - 30 september 2021

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:40
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De vergadering vindt FYSIEK plaats.
De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.
Bundel:
pdf Agendabundel (9MB)

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 9 september jl.
B
HAMERSTUKKEN
B.1 19:35
Zienswijze beleidsplan WerkSaam 2022-2025 (pfh. H. Nederpelt)
Voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten werken de Westfriese gemeenten samen in de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. WerkSaam heeft een nieuw beleidsplan opgesteld: ‘Meedoen telt!’, Beleidsplan 2022-2025. Voorafgaand hieraan heeft WerkSaam input opgehaald bij alle zeven gemeenteraden. Voordat het algemeen bestuur van WerkSaam dit beleidsplan vaststelt, wordt het beleidsplan voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

De raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op het beleidsplan 2022-2025 van WerkSaam Westfriesland ‘Meedoen telt!’.
C
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:40
Beleidsnota Biodiversiteit (pfh. A. van Langen)
Deze beleidsnota is een vervolg op de kadernotitie biodiversiteit uit 2013. Deze nota geeft de huidige stand van zaken weer in de gemeente ten aanzien van de biodiversiteit. Er worden kaders meegegeven om de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te vergroten. Daartoe wil de gemeente burgerparticipatie bevorderen en de samenwerking aangaan met diverse partners.

De raad wordt voorgesteld om de kaders uit de beleidsnota biodiversiteit vast te stellen.
D
ALGEMEEN
D.1 20:10
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2
Sluiting