link naar deze pagina

Economie, Energie & Bestuur - 17 september 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Rosan Kocken
Toelichting: Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen
Bundel:
pdf Agendabundel (69.8MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:20
Inloophalfuur
3
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten .
4 18:50
A-agenda Algemeen
4.a
Voordracht Zomernota 2018
Voorstel voor behandeling:
Die onderwerpen bespreken die tot de portefeuille van de commissie EEB behoren ter
voorbereiding op de vergadering van PS van 8 oktober 2018.
4.b
Voordracht MRA begroting en werkplan 2019
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS of u opvattingen en wensen wilt meegeven aan de Regiegroep MRA over die onderdelen van de MRA begroting en werkplan die tot de portefeuille van de commissie horen.
Conform de afspraken in de agendacommissie worden de begroting en het werkplan in alle vakcommissies behandeld.
De voordracht zal worden behandeld in de PS vergadering van 8 oktober 2018.

Deze stukken worden aan u voorgelegd op grond van artikel 7.1 van het Convenant MRA.

5
Vervallen (was rondvraag CdK)
6 19:40
B-agenda Recreatieschappen en Onderwijs en Arbeidsmarkt (Tekin)
6.a
Arbeidsmarkt: Brief GS aan PS inz. Midtermrapportage Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt (B-agenda EEB 17-9-2018)
Bij de behandeling van de Uitvoeringsagenda arbeidsmarkt (P5 23 mei 201 6) is aangegeven dat GS halverwege de
uitvoeringsperiode de voortgang van de uitvoeringsagenda zullen bespreken aan de hand van een
midtermreview. Tevens komt daarbij de jaarlijkse rapportage “Noord
Hollandse Arbeidsmarkt in cijfers” aan de orde.
U kunt hierbij ook de apart door GS toegestuurde voortgangsnotitie inclusieve arbeidsmarkt betrekken, zie bijlage 4 en 5.
Voorstel voor behandeling:
Concreet wordt aan de commissie gevraagd uw opmerkingen/suggesties over de uitvoeringsagenda met de portefeuillehouder te bespreken.
6.b
Recreatieschappen: Stand van zaken modernisering Recreatieschappen (B-agenda EEB 17-09-2018 en C-agenda NLWM 24-09-2018)
Voorstel voor behandeling:
de stand van zaken modernisering recreatieschappen met de portefeuillehouder bespreken en
aangeven of u met het voorstel van GS kunt instemmen om Motie 76-201 6, aangenomen door uw Staten op 12 december 2016, als afgedaan te beschouwen ..
(zie ook brieven van de RvC (2x) en de Ondernemingsraad van Recreatie N-H aan GS over dit onderwerp op de C-agenda van deze vergadering.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Tekin behorende punten uit de c-agenda stellen)
8 20:40
A-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
8.a
Energie: Voordracht Inzet gelden voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving (A-agenda EEB 17-9-2018)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht waarin wordt voorgesteld om voor de uitvoering van de Voortgangsagenda Warmtetransitie, onderdeel Warmtetransitie van de gebouwde omgeving, een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te stellen uit de reserve EXIN-H, compartiment Duurzame Energie.
De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 8 oktober 2018.
8.b
Monumenten: rapport van de Randstedelijke Rekenkamer ‘Restauratie van rijksmonumenten’ (A-agenda EEB 17-9-2018).
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht waarin voorgesteld wordt om
1. GS te verzoeken om de bruikbaarheid van de provinciale Monumentenmonitor verder te verbeteren op de geconstateerde kanttekeningen, zodat inzicht kan worden gekregen in de ontwikkeling van de restauratieopgave.
2. GS te verzoeken om periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) de kosten van de restauratieopgave voor Provinciale Staten inzichtelijk te maken en aan te geven welk deel voor rekening van de provincie komt.
3. GS te verzoeken om de opzet van de subsidieregeling aan te scherpen, zodat aan eigenaren van rijksmonumenten alleen subsidie voor restauratie wordt verstrekt.
4. GS te verzoeken om de bouwkundige staat van de rijksmonumenten te betrekken bij het rangschikken van de subsidieaanvragen.
5. GS te verzoeken om beter na te gaan of de beoogde resultaten van de subsidieregeling zijn behaald, bijvoorbeeld door restauraties van rijksmonumenten steekproefsgewijs in het veld te controleren.
6. GS te verzoeken om de gegevens over de bouwkundige staat van rijksmonumenten, binnen de kaders van wet- en regelgeving, beschikbaar te stellen aan de gemeenten waarin de rijksmonumenten gelegen zijn, ten behoeve van het toezien op de instandhoudingsplicht.
7. GS te verzoeken om na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere Randstadprovincies geleerd kan worden.

9 21:25
B-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
9.a
Discussienotitie Behoud Stolpboerderijen van Tom Buijtendorp (D66), Sandra Doevendans/Nico Papineau Salm (PvdA) , Alwin Hietbrink/Fred Kramer (GL) en Marco Wiesehahn (VVD)
Voorstel voor behandeling:
met de opstellers, elkaar en de gedeputeerde van gedachten wisselen over de discussienotitie
10
Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
11 21:55
A-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen Bond
11.a
Economie: Voordracht ophoging fondsvermogen PDENH (A-agenda EEB 17-9-2018).
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS of u de tweede tranche aan PDENH beschikbaar wil stellen door een bedrag van €25 miljoen te doteren aan het fondsvermogen van PDENH.

De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergaring van 8 oktober 2018.
12 22:15
B-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
12.a
Consultatie uitbetaling derde tranche Pallas
Concreet wordt aan de commissie gevraagd
Uw wensen en bedenkingen te geven met betrekking tot het beleidsvoornemen van GS
van 28 augustus 2018 om
a) Het laatste go-besluit te nemen ten behoeve van de realisatie van de
nieuw te bouwen Pallas-reactor;
b) De maximaal te verstrekken subsidie in de vorm van een geldlening
van € 40 miljoen als een bedrag exclusief rente in plaats van inclusief
rente te beschouwen;
c) De derde (laatste) tranche van € 1 7,5 miljoen beschikbaar te stellen.

Nu de uitbetaling van de derde en tevens laatste tranche ter consultatie voorligt wordt tevens gevraagd of aan het Presidium geadviseerd kan worden om motie 2014-60 als afgedaan te beschouwen.

12.b
Rondvraag portefeuille dhr. Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Bond behorende punten uit de c-agenda stellen)
13
Sluiting
14
C-agenda Communicatiebeleid, integriteit, PS/GS zaken, juridische zaken en intern. betrekkingen/public affairs
14
Rondvraag portefeuille dhr. Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Bond behorende punten uit de c-agenda stellen)
15
C-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
15.a
Economie: Brief GS aan PS inz. verhoging subsidieplafond MIT-regeling 2018 (C-agenda EEB 17-9-2018)
15.b
Economie: Brief GS aan PS inz. brief Alliander (strategie Alliander) (C-agenda EEB 17-9-2018)
15.c
Economie: brief GS aan PS inz. Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025 (C-agenda EEB 17-9-2018).
15.d
Economie: brief GS aan PS inz. MKB Samenwerkingsagenda 2018 - 2019 (c-agenda EEB 17-9-2018).
15.e
Economie: Evaluatie fondsmanagement PDENH (C-agenda EEB 17-09-2018)
15.f
Economie: Garantstelling breedband in het buitengebied (C-agenda EEB 17-09-2018)
15.g
Economie: Brief GS aan PS inz. Openstelling uitvoeringsregeling toekomstbestendige werklocaties 2018 (C-agenda EEB 17-9-2018)
15.h
Landbouw/ Economie/ Mobiliteit: Stand van zaken 'Voedsel verbindt' MRA (C-agenda's EEB en M&F 17-09-2018 en NLWM 24-09-2018)
15.i
Economie: Brief GS aan PS inz. Wob-verzoek Berkhout is Boos
15.j
Economie: brief GS aan PS inz. Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2018 (C-agenda EEB 17-9-2018).
16
Bestuur: mail met bijlage van de dorpsraad Sint Pancras inz. visie van de dorpsraad op het fusieproces (C-agenda EEB 17-9-2018)
16
Brief GS aan PS inz. Toezeggingen tijdens vergadering commissie EEB over initiatiefvoorstel Regenboogprovincie (C-agenda EEB 17-9-2018)
16
C-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
16.a
Monumenten: brief van diverse organisaties inz. campagne red de stolp (zoals door de briefschrijvers is verzocht is de brief doorgestuurd naar de fracties; C-agenda EEB 17-9-2018)
16.b
Monumenten: brief GS aan PS inz. Opvolgingsonderzoek subsidieregelingen onderhoud en restauratie provinciale monumenten (c-agenda EEB 17-9-2018)
16.c
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Overdracht intellectuele eigendomsrechten Stichting Oneindig N-H (C-agenda EEB 17-9-2018)
16.d
Bestuur: presentaties die gehouden zijn tijdens symposium Democratie in de kern op 13 juni 2018 (tkn PS /EEB).
16.e
Bestuur: brief GS aan PS inz. Opbrengst bijeenkomsten 23 en 30 mei 2018 met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland (c-agenda EEB 17-9-2018)
16.f
Bestuur: brief GS aan PS inz. Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2017 (c-agenda EEB 17-9-2018)
16.g
Bestuur: Brief fractie D66 Blaricum inz. proces gemeentelijke herindeling (C-agenda EEB 17-9-2018)
16.h
Bestuur: Beantwoording brief van B&W van Blaricum, Huizen en Laren van 19-06-2018 over arhi-procedure (C-agenda EEB 17-09-2018)
16.i
Bestuur: Beslissing op bezwaar Wob verzoek B&W Laren over arhi- Gooi- en Vechtstreek (C-agenda EEB 17-09-2018)
16.j
Bestuur: Brief GS aan PS inz. beantwoording brief van B&W Blaricum en Laren van 5 juni 2018 en brief D66 Blaricum van 12 juni over provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek C-agenda EEB 17-9-2018).
16.k
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Besluit verrekening tussen Gooise Meren en Weesp als gevolg van de grenscorrectie Bloemendalerpolder (c-agenda EEB 17-9-2018).
16.l
Bestuur: Gemeenteraadsverkiezingen nieuwe gemeente Haarlemmermeer (C-agenda EEB 17-09-2018)
16.m
Communicatie/JZ: Voorkomen van incorrect verzamelen van data (C-agenda EEB 17-09-2018)
16.n
Energie: Tussenstand Klimaatakkoord (C-agenda EEB 17-09-2018)
16.o
Klimaat: Persbericht Transitieprogramma van klimaattafel Industrie NZKG (c-agenda alle commissies sept. 2018).
16.p
Monumenten: Compensatie restauratiemiddelen rijksmonumenten (C-agenda EEB 17-09-2018)
16.q
Monumenten: Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2018 (C-agenda EEB 17-09-2018)
16.r
Duurzaamheid: Brief GS aan PS inz. verslag werkbezoek hr. Van der Hoek Hansa Green Tour (c-agenda EEB 17-9-2018).
16.s
Algemeen: Brief GS aan PS inzake lidmaatschap Vanguard Initiative (C-agenda R&W 24 september 2018)
16.t
Bestuur: Brief van GS aan PS inz. beantwoording brief van B&W van Wijdemeren van 11 juli 2018 over arhi-procedure (c-agenda EEB 17-9-2018).
16.u
Bestuur: Brief van GS aan PS inz. Gemeenteraadsverkiezingen nieuwe gemeente Haarlemmermeer (C-agenda EEB 17-9-2018).
16.v
Energietransitie: Brief GS aan PS inz. Stand van zaken projecten energietransitie vanuit motie 2017-110 (C-agenda EEB 17-9-2018).
17
C-agenda Recreatieschappen en Onderwijs en Arbeidsmarkt (Tekin)
17.a
Recreatieschappen: agenda vergadering AB Twiske-Waterland 28 juni 2018 (de stukken die bij de agenda horen kunt u inzien op de site van het recreatieschap) (C-agenda EEB 17-9-2018)
17.b
Recreatieschappen: Groengebied Amstelland agenda en stukken vergadering algemeen bestuur 5 juli 2018 (bijbehorende stukken kunt u vinden op de website van het recreatieschap ; c-agenda EEB 17-9-2018).
17.c
Recreatieschappen: Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer: agenda en stukken vergadering AB 4 juli 2018 (bijbehorende stukken kunt u vinden op de website van het recreatieschap ; c-agenda EEB 17-9-2018).
17.d
Recreatieschappen: agenda vergadering AB Spaarnwoude 12 juli 2018 (voor bijbehorende stukken wordt verwezen naar de website van het recreatieschap; c-agenda EEB 17-9-2018)
17.e
Recreatie: Reactie RvC Recreatie NH op brief 'Stand van zaken modernisering recreatieschappen' (C-agenda EEB 17-09-2018 en NLWM 24-09-2018)
17.f
Recreatieschappen: Brief Plassenschap Loosdrecht inz. financiele jaarstukken en zienswijze (c-agenda EEB 17-9-2018).
17.g
Recreatieschappen: Brief RAUM inz. financiele jaarstukken en zienswijze provincie (c-agenda EEB 17-9-2018)
17.h
Recreatieschappen: mail en brief van ondernemingsraad Recreatie N-H inz. modernisering recreatieschappen (c-agenda EEB 17-9-2018)
17.i
Recreatieschappen: Recreatie N-H brief RvC aan GS inz modernisering recreatieschappen nav verhelderend gesprek met gs
18
C-agenda Algemeen
18.a
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (c-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
18.b
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 17 (c-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
18.c
(heel PS): Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 18 (C-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
18.d
Heel PS: Regiodeals in Noord-Holland ( C-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
18.e
(heel PS) Brief GS aan PS inz. voorstellen regiodeals in Noord-Holland ( C-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)