link naar deze pagina

PS-vergadering - 16 december 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Na vergadering online:
- concept notulen PS 16-12-2019;
- besluitenlijst;
- aangehouden en verworpen moties bij punten 2a en 9.

Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (43.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Stemming motie M111 ingediend in PS 18-11-2019 door fractie PvdD inzake Samenhangend pakket klimaatmaatregelen.
Stemmen staken bij motie M111-2019 tijdens de vorige (uitloop)vergadering van 18 november jl. De motie wordt opnieuw in stemming gebracht.
2.b
Installatie en beëdiging duo-commissielid fractie DENK.
2.c
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergaderingen van 11 en 18 november 2019.
Fractie CDA heeft voor de notulen van 18-11-2019 twee wijzigingen doorgegeven in regels 196 en 1796, de notulen zijn met deze wijzigingen vastgesteld.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)
8.a
Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (VD-85).
8.b
VERVALT Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD-86).
Aan de stukken is een brief van Omgevingsdienst NH-Noord toegevoegd m.b.t. de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Er ligt een voorstel om dit agendapunt in te trekken.
8.c
Wensen en bedenkingen bij subsidievaststelling fractiebijdragen n.a.v. Rapport van bevindingen 2018-2019 (VD-88).
8.d
Wijziging verordening programmaraad Randstedelijke Rekenkamer en wijziging gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer (VD-89).
8.e
Financiële Verordening Provincie Noord-Holland 2019 (VD-90).
8.f
Laatste Begrotingswijziging 2019 (VD-91).
8.g
Tarieventabel en Begroting 2020 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland (VD-92).
8.h
Wijziging enkele regelingen in kader van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (VD-93).
8.i
Vaststelling legesverordening 2020 en tarieventabel 2020 (VD-94).
8.j
IPO Concept programmabegrotingen 2020, najaarsnota 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 IPO en BIJ12 (VD-95).
8.k
Reactie Noord-Holland op concept MRA Agenda 2.0 (VD-87). (Hamerstuk ipv bespreekstuk - agendapunt 10
Na de commissievergadering van RWK 25 november jl. is een erratum met gewijzigde brief reactie Provincie Noord-Holland op concept MRA Agenda 2.0 ontvangen en bij de vergaderstukken van PS geplaatst. De oude versie komt daarmee te vervallen; deze is nog wel te raadplegen bij de commissiestukken.
9
Geldigheid van Burgerinitiatief "Stop de boskap in de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen" (VD-97).
10
(punt 10 is hamerstuk 8k geworden)
11
Wijziging van de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010 (VD-96).
12
Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)
13
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
14
Sluiting.