link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 augustus 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van augustus 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
Mobiliteit: Uitvoeren Uitbestedingsovereenkomst bediening kunstwerken (C-agenda M&B 16-09-2019)
De provincie Noord-Holland stelt uitvoerder Trigion Service B.V., aan wie de bediening van bruggen en sluizen is uitbesteed, in gebreke omdat een aantal provinciale bruggen niet bediend wordt vanwege een tekort aan goed opgeleide brugwachters bij Trigion zoals contractueel is afgesproken. Dat betekent dat Trigion in de gelegenheid is gesteld binnen 20 werkdagen na ontvangst van de ingebrekestelling de tekortkomingen te herstellen.
2
Mobiliteit: WOB verzoek onderhoud N206 (C-agenda M&B 16-09-2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob
3
Ruimte en Wonen: Afschrift brief Vrienden van het Gooi aan gemeente over Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019" (C-agenda RWK 9 september 2019)
4
Ruimte en Wonen: Bouwend Nederland, uitnodiging werkbezoek (C-agenda RWK 9 september 2019)
5
(heel PS) nevenfunctie van A.Th.H. van Dijk als lid Algemeen Bestuur Stichting Connekt per 1-1-2020
6
Klimaat en Energie: Voordracht startnotities Regionale Energiestrategieën (A-agenda commissie RWK 09-09-2019)
Het Klimaatakkoord voorziet onder andere in de landelijke opgave van het opwekken van 35 TWh aan duurzame energie op land in 2030. Door middel van Regionale Energiestrategieën (RES) werken de gemeenten, waterschappen en de provincies samen aan voorstellen om deze opgave te realiseren. In Noord-Holland worden twee RES-sen gemaakt: de RES NHN en de RES NHZ. In de startnotities voor deze RES-sen staan procesafspraken en leidende principes. Deze startnotities liggen nu voor ter besluitvorming door Provinciale Staten. Met het vaststellen van de startnotities wordt officieel de start van het RES proces gemarkeerd. Besluitvorming over de RES-sen vindt goeddeels parallel plaats aan de besluitvorming over het Klimaatakkoord. Beide onderwerpen worden voor PS van 29 september geagendeerd. Behandeling in GS over het klimaatakkoord vindt eind augustus 2019 plaats.
7
Ruimte/Energie: Afschrift brief gemeente Diemen met motie van ongenoegen gemeenteraad over biomassaketel Vattenfall/Nuon (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
8
Afval: Brief GS aan PS inz. Actualiteiten met betrekking tot het Afval Energie Bedrijf Amsterdam en provinciale bijdrage en inzet bij ontstane afvalproblematiek (C-agenda NLG 9 september 2019).
9
Circuit Zandvoort: Brief GS aan PS inz. WOB verzoek circuit Zandvoort (C-agenda NLG 9-9-2019)
Het in de brief genoemde adres waar de opgevraagde stukken gevonden zouden kunnen worden is fout. Op het volgende adres zijn de stukken wel te vinden:
https://www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_mogelijke_organisatie_Formule_1_Grand_Prix_in_Zandvoort_Nederland_8_april_13_juni_en_23_juli_2019
10
Circulaire Economie: Brief GS aan PS inz. Investeringscriteria PDENH (c-agenda M&B 16-9-2019)
11
Tata-steel: Tweewekelijkse nieuwsvoorziening (C-agenda NLG 09 september 2019)
12
Bestuur: Brief B&W van Haarlem inz. verkenning grenscorrectie Spaarndam
13
Bestuur: Brief GS aan PS inz. brief Dorpsraad Spaarndam verkenning grenscorrectie d.d. 26 mei 2019 (C-agenda EFB 16-9-2019)
14
ICT/Data: Brief ministerie BZK inz. Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening (C-agenda EFB 16-9-2019)
15
Bestuur: Stand van Zaken Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur (C-agenda Commissie EFB 16 september 2019)
De provincie levert een bijdrage aan het weerbaarder maken van het Noord-Hollands lokaal bestuur en de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Middels deze Stand van Zaken informeert GS PS over de geboekte voortgang die het project Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur op dit terrein heeft gemaakt.
16
Incidentele subsidie organiseren VNG-congres (C-agenda EFB 16 september 2019)
De zeven West-Friese gemeenten organiseren gezamenlijk in 2020 het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. GS hebben besloten een incidentele subsidie van € 25.000 te verlenen als bijdrage in de organisatie van dit congres in West-Friesland.