link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 14 maart 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 12:15
Eindtijd: 17:15
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is weer toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 11 maart 2022) bij commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (157.1MB)
Algemene documenten:

0
BOT-overleg Regionale Veenweide Strategie (10:45-11:30 uur)
1 12:15
Opening en mededelingen
2 12:20
Inspreekhalfuur
3 12:50
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4
Rondvraag gedeputeerde Stigter
5
B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
5.a 12:55
Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 8 maart 2022
Behandelvoorstel
Met elkaar en de gedeputeerde de VTH brief bespreken.

Toelichting:
Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals
6
Rondvraag gedeputeerde Olthof
7 13:25
B-agenda Water
7.a
Discussienota CU regenwater
Voorstel voor behandeling:
De commissie kan de discussienota van de ChristenUnie met elkaar en GS bespreken.
7.b
Agenderingsverzoek PvdA Brief aanbieding Rapport onderzoek herstel van vertrouwen in Uitdam van de C- naar de B-agenda te plaatsen
Mevrouw Jellema (PvdA) heeft verzocht de brief aanbieding rapport onderzoek herstel van vertrouwen in Uitdam als bespreekstuk te agenderen op de agenda NLG van 14 maart 2022.

Aanleiding:
Het rapport over het onderzoek Herstel Vertrouwen Uitdam is er één vanuit het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap HHNK. In het CHI van het HHNK is dit rapport en de uitkomsten daarvan reeds besproken (medio februari 2022). Het hele traject waarover het rapport handelt, is er een van samenwerking tussen het HHNK en de Provincie Noord Holland (beiden vertegenwoordigd in de zogenaamde “Alliantie”). De onderzoekscommissie heeft in het onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen betreffen - logischerwijs- voornamelijk het HHNK. Maar er wordt ook geappelleerd aan de Provincie. Op de onderdelen waarin dit laatste het geval is, wil ik graag een korte reflectie geven in de commissie NLG (en ook terug ontvangen vanuit de gedeputeerde)

Behandeldoel:
Indien de fracties dat wensen, of de behoefte daartoe voelen, hun zienswijze(n) kenbaar maken op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie (aan de Provincie NH).
8
Rondvraag gedeputeerde Loggen
9 14:35
B-agenda Stikstof
9.a
Werkwijze integrale gebiedsprocessen
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde het verloop van de werkwijze integrale gebiedsprocessen in het landelijk gebied bespreken.

Toelichting:
Conform afspraak uit de PS-vergadering van 15 november 2021 geeft GS in deze brief nadere informatie over het verloop van de integrale gebiedsprocessen in het landelijk gebied. Hierbij is specifiek aandacht besteed aan het vinden van voldoende ruimte om te komen tot gezamenlijke oplossingen met partijen uit het gebied, zonder daarbij de deadlines voor afronding van het NNN of het realiseren van de stikstofdoelen uit het oog te verliezen.
10 15:35
B-agenda Natuur
10.a
Bossenstrategie
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde de stand van zaken van de Bossenstrategie bespreken.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de twaalf provincies hebben in 2020 de Bossenstrategie vastgesteld. In een brief aan Provinciale Staten geeft het college aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering ervan.
10.b 16:25
Agenderingsverzoek GL brief wijziging werkingsgebieden omgevingsverordening voorstel herbegrenzing NNN van de C- naar de B-agenda te plaatsen
De heer Cardol (GroenLinks) heeft verzocht de brief wijziging werkingsgebieden omgevingsverordening voorstel herbegrenzing NNN als bespreekstuk te agenderen op de agenda NLG van 14 maart 2022.

Aanleiding:
Onze zorgen over de herbegrenzing/ontgrenzing NNN in met name Zuid-Kennemerland en de rol van dit voorgenomen besluit in het gebiedsproces.

Behandeldoel:
1. Richting de gedeputeerde: Wat zijn de argumenten voor de ontgrenzing in ZKL en hoe past dit in het integrale gebiedsproces?
2. Richting de andere fracties/commissie: Hoe kijken de fracties naar deze (voorgenomen) stappen van GS in relatie tot de complexe opgaven in het landelijk gebied en welke suggesties willen zij de gedeputeerde daarbij meegeven?
11
Rondvraag gedeputeerde Rommel
12
Rondvraag Gedeputeerde Zaal
13
C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
13.a
Water: Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater en openstelling 2022 (C-agenda NLG 14-03-2022)
In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 is aangegeven dat de provincie het verbeteren van de kwaliteit van zwemlocaties en het ontwikkelen van nieuwe locaties stimuleert. De “Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022” levert hieraan een bijdrage. Het subsidieplafond voor 2022 wordt vastgesteld op € 200.000,- en de indieningstermijn is de periode van 7 februari 2022 tot en met 1 oktober 2022. Het GS-besluit houdt alleen openstelling in 2022 in. Jaarlijks zal bekeken worden of de openstelling gecontinueerd wordt.
13.b
Water: Vijfde openstelling Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 (C-agenda NLG 14-03-2022)
Gedeputeerde Staten stellen voor de vijfde keer de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 open. Het subsidieplafond bedraagt € 198.000,-, verdeeld over de werkgebieden van de waterschappen HHNK en AGV. De financiering van de uitvoeringsregeling is afkomstig van deze waterschappen. Met de uitvoeringsregeling kunnen studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden die bijdragen aan de kennisopbouw en bewustwording bij agrariërs. Zo worden zij gestimuleerd om maatregelen te nemen die de kwaliteit van bodem en water en de zoetwaterbeschikbaarheid verbeteren.
13.c
Water: Brief aanbieding Rapport onderzoek herstel van vertrouwen in Uitdam (C-agenda NLG 14-03-2022)
13.d
Water: Wijziging Uitvoeringsregeling subsidie Waterrecreatie uitbreiden vaarnetwerk pleziervaart NH (C-agenda NLG 14-03-2022)
De uitvoeringsregeling beoogt een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten in het netwerk voor de kleinere pleziervaart. Meer bruggen en duikers kunnen hierdoor doorvaarbaar gemaakt worden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de positie van de Provincie Noord-Holland als belangrijke watersportprovincie. De Uitvoeringsregeling is gestart in 2021 en vanwege het succes wordt deze verlengd in 2022 met een aantal (technische) wijzigingen.
14
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
14.a
OD NZKG/Tata: Duiding van de recente rechterlijke uitspraken Harsco en de warmbandwalserij TATA (C-agenda: NLG 14-3-2022)
De rechter heeft recent uitspraken gedaan in de zaken Last Onder Dwangsom (LOD) van Harsco en de omgevingsvergunning van de (nieuwe oven) warmbandwalserij van TATA. Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de uitkomst van deze rechtszaken
14.b
ODIJ: Kadernota ODIJ 2023 (c-agenda NLG 14-03-2022)
14.c
VTH-taken: Dashboard Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020 (c-agenda NLG 14-3-2022)
Het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020 geeft inzicht in de uitvoering en voortgang van het VTH-beleid van de provincie Noord-Holland. Wij hebben de uitvoering van de VTH-taken gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2020 is hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2020 is door middel van een dashboard opgesteld.
14.d
Bereikbaarheid/Economie/Leefbaarheid/Wonen: Werkgeversaanpak woon-werkverkeer Noord-Holland Noord (C-agenda M&B -leidend- en EFB 21-3-2022 en C-agenda NLG en RWK 14-3-2022)
Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden investeert de provincie onder andere in slim, schoon en veilig reizen. Daarom heeft de provincie een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden en potentie van een werkgeversaanpak om het woon-werkverkeer in de regio Noord-Holland Noord duurzamer te maken en terug te dringen. Uit dit onderzoek blijkt dat een werkgeversaanpak in deze regio kansrijk is. De provincie start met een gerichte werkgeversaanpak voor de komende twee jaar.
14.e
Gezondheid: Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie Gezonde Leefomgeving Industrie Noord-Holland 2022 (C-agenda NLG 14-03-2022)
Met deze subsidie wil de provincie bedrijven stimuleren om maatregelen te nemen waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de overlast van geur en geluid vermindert. De subsidie is er voor industriële bedrijven en havenbedrijven in Noord-Holland. De subsidieregeling zal op 1 april 2022 worden opengesteld, aanvragen kunnen vanaf dat moment worden ingediend via de website van de provincie.
14.f
Tata/OD IJmond: Ingekomen mail luchtvervuiling in de IJmond (c-agenda NLG 14-3-2022)
15
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
15.a
Fauna: Brief bezwaarschrift tegemoetkoming faunaschade (C-agenda NLG 14-03-2022)
15.b
Natuur / omgevingsverordening: Prioritaire herbegrenzingen (C-agenda NLG & RWK 14-03-2022)
Het voorstel tot grenswijzigingen in het Natuurnetwerk Nederland worden dit voorjaar ter besluitvorming voorgelegd aan GS. Dit gebeurt in de halfjaarlijkse ronde wijziging werkingsgebieden van de Omgevingsverordening Noord-Holland. Vooruitlopend hierop geven GS nu al aan positief te staan tegenover de voorliggende herbegrenzingsvoorstellen om te komen tot afronding van het Natuurnetwerk. Hiervoor heeft onder meer op woensdag 19 januari jl. een werkbezoek plaatsgevonden bij een aantal bollenteeltbedrijven in Zuid-Kennemerland. Om grondeigenaren niet langer in onzekerheid te houden spreken GS nu het voornemen uit deze percelen uit het Natuurnetwerk te halen. Het definitieve besluit door GS over de herbegrenzingen wordt eind juni verwacht.
15.c
Natuur: Brief NNN De voorgestelde Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam (C-agenda NLG 14-03-2022)
15.d
Natuur: Verwerving circa 13 ha cultuurgrond te Egmond aan den Hoef (C-agenda NLG 14-03-2022)
De provincie koopt circa 13 ha bollengrond met het doel om deze percelen in te zetten als ruilgrond. Daardoor kunnen percelen in
gebiedsprocessen in de binnenduinrand en die in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen worden uitgeruild. Deze percelen worden daarom niet als NNN begrensd.
15.e
Stikstof: Brief GS stikstofaanpak NH aan minister Natuur en Stikstof (C-agenda NLG 14-03-2022)
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland deelt haar zorgen met de minister voor Natuur en Stikstof over de voortgang van de aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland in het algemeen, en de effecten hiervan voor de provincie Noord-Holland in het bijzonder.
15.g
Natuur: Bestuurlijke informatiebrief Goois Natuurreservaat (C-agenda NLG 14-03-2022)
15.h
Natuur: Brief stop NNN aanvraag Zanderij Noord (C-agenda NLG 14-03-2022)
15.i
Natuur: Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen (C-agenda NLG 14-03-2022)
Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming een door Gedeputeerde Staten vastgesteld beheerplan te bestaan. Voor het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen is daarom het beheerplan 2022–2028 opgesteld. Omdat het Natura 2000 gebied gedeeltelijk in de provincie Utrecht ligt, is overeenstemming over de vaststelling van het Natura 2000 beheerplan met Gedeputeerde Staten van Utrecht als mede bevoegd gezag nodig. Na instemming van Utrecht wordt het ontwerp Natura 2000 beheerplan ter inzage gelegd en kan een ieder zienswijzen over het Natura 2000 beheerplan indienen.
16
C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
16.a
Aandelen Recreatie N-H: Beantwoording vraag hr. Hoogervorst SP in EFB 17-1 over vervreemden aandelen Recreatie N-H (c-agenda NLG 14-3-2022 en EFB 14-2-2022)
16.b
Landbouw: KORT Kwartaalverslag Greenport Aalsmeer Q4 - 2021 (C-agenda NLG 14-03-2022)
16.c
Landbouw: randstedelijke rekenkamer onderzoek Landbouw en voedseltransitie (C-agenda NLG 14-03-2022)
17
C-agenda Algemeen
17.a
Formule 1: Evaluatie Formule 1 Zandvoort editie 2021 (C-agenda NLG 14-03-2022 & M&B 21-03-2022)
De gemeente Zandvoort heeft via een raadsinformatiebrief haar gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie van het Dutch Grand Prix Formule 1 evenement editie 2021 in Zandvoort en de voorbereidingen van dit evenement in 2022. Gedeputeerde Staten nemen kennis van deze raadsinformatiebrief en het rapport Evaluatie regionale, bestuurlijke processamenwerking Formule 1 evenement Zandvoort 2021 en informeren Provinciale Staten hierover.
17.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 57 (C-agenda EFB en M&B 21-3-2022 en NLG en RWK 14-3-2022)
17.c
IPO: AV nieuwsbrief februari 2022 (C-agenda EFB en M&B 21-3-2022 en NLG en RWK 14-3-2022)
17.d
Europa: Brief GS aan PS inz. Randstad Vooruitblik Europa 2022 (C-agenda's EFB en M&B 21-3-2022, NLG en RWK 14-3-2022)
In de jaarlijkse Randstad Vooruitblik Europa van de vier provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland staat beschreven wat er het komende jaar aankomt aan nieuwe beleidsinitiatieven vanuit Europa en op welke thema's de provincies zelf inzetten richting Europa.
18
Sluiting