link naar deze pagina

Natuur, Landbouw, Water & Milieu - 16 april 2018

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Hermen de Graaf
Toelichting: 19-04-2018:
Het concept-verslag in voorvisie is gepubliceerd. Tevens zijn de inspreekteksten bij agendapunt 9.b. toegevoegd.

10-04-2018:
Er zijn aan agendapunt 9.b. drie documenten van GS aan PS toegevoegd (als punt 9.b.2.)

04-04-2018:
Aan agendapunt 8.a. zijn de brief van GS aan PS en de bijbehorende voordracht over de financiële stukken van het Waddenfonds toegevoegd.
Aan de B-agenda is op verzoek van de PvdA fractie agendapunt 9.c. IJsselmeeragenda toegevoegd, verplaatst van de C-agenda Water.

03-04-2018:
Aan de agenda zijn de C-agendapunten 14.e. en 16.e. toegevoegd, alsmede de actuele lijst moties, lijst toezeggingen en Strategische Statenagenda NLWM.

Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.

De leden van de commissie EEB zijn uitgenodigd voor agendapunt 6.a. en de leden van de commissie M&F zijn uitgenodigd voor agendapunt 6.b.
Bundel:
pdf Agendabundel (50.8MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 13:25
Inloophalfuur
4
B-agenda Landbouw & Faunabeheer
4.a 13:55
Fauna: Goedkeuring ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024 (B-agenda NLWM 16-04-2018 op verzoek PvdD)
Behandelvoorstel PvdD:
De Partij voor de Dieren wil met de commissie graag het effect van populatiebeheer door jacht en vangst bespreken. In hoeverre wordt de vliegveiligheid gegarandeerd door intensief populatiebeheer? In hoeverre zijn de effecten goed geëvalueerd? Ondanks vele gedode ganzen valt een positief effect op de vliegveiligheid maar moeilijk vast te stellen. Andere maatregelen dienen dus ingezet te worden.
5 14:20
Rondvraag gedeputeerde Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
Rondvraag gedeputeerde Bond volgt na agendapunt 6.a.
6
B-agenda Milieu
6.a 14:25
Milieu/ Economie: Ingekomen mail nav beantwoording Statenvragen 103-2016 met rapport haalbaarheid F1 circuit Zandvoort (C-agenda NLWM 29-01-2018, op verzoek GL B-agenda NLWM 12-03-2018, vervolgbespreking NLWM 16-04-2018 met uitnodiging EEB)
Motivatie en behandelvoorstel GroenLinks:
Het lijkt ons evident dat het plan om de Formule 1 races naar de badplaats te halen niet uitsluitend een Zandvoortse aangelegenheid is. Het rapport van onderzoeksbureau Decisio, waarin wordt geconcludeerd dat de Formule 1 kan terugkeren naar Zandvoort, beperkt zich tot economische effecten. Wij delen de zorgen van het ‘Platform Rust bij de Kust’ en willen graag met Provinciale Staten van gedachten wisselen over hun voorstel om onderzoek te laten doen naar alle omgevingseffecten.

- Vervolg van de bespreking in de commissie NLWM van 12 maart jl. (Insprekers zijn bij dit agendapunt niet meer mogelijk.)
6.b 14:45
Milieu/Mobiliteit: Discussienota PvdD over Milieuzones in de provincie (B-agenda NLWM, met uitnodiging M&F)
Behandelvoorstel:
De leden van de commissie en de gedeputeerde kunnen met elkaar het debat aangaan over de in de discussienota van de PvdD opgenomen punten.
6.c 15:10
Milieu: Discussienotitie 50PLUS Gebruik gegevens satelliet Tropomi (B-agenda NLWM 16-04-2018)
Behandelvoorstel:
De leden van de commissie en de gedeputeerde kunnen met elkaar het debat aangaan over de in de discussienota van 50PLUS opgenomen punten en de opgestelde concept Motie vreemd aan de orde van de dag.
7 15:35
Rondvraag gedeputeerde Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
8
A-agenda Water
8.a 15:40
Water: Voordracht met zienswijze financiële stukken GR Waddenfonds (A-agenda NLWM 16-04-2018)
9
B-agenda Water
9.a 16:00
Water: Uitvoeringsprogramma Watervisie 2021, voortgangsverslag maart 2018 (B-agenda NLWM 16-04-2018)
GS verzoekt in haar brief het voortgangsverslag te agenderen ter bespreking op de B-Agenda. Dit naar aanleiding van de toezegging aan PS om de voortgang van de Watervisie jaarlijks in de commissie te bespreken.
U kunt met elkaar en de gedeputeerde het voortgangsverslag van maart 2018 bespreken.
9.b.1 16:20
Water: Brief inspreker met Visiedocument Water als defensie (C-agenda NLWM 12-03-2018, op verzoek SP/50PLUS naar B-agenda NLWM 16-04-2018)
Behandelvoorstel 50+/SP:
Door middel van het stellen van schriftelijke statenvragen hebben deze zaak aan de orde gesteld. Gedeputeerde Loggen heeft toegezegd deze zaak nader te bespreken met de gemeente Alkmaar en met HHNK. Nu komen de bewoners van Markenbinnen zelf met een, naar onze mening, goede oplossing om diverse problemen het hoofd te bieden. Ze hebben een visie opgesteld die de moeite waard is om deze in de commissie te bespreken.
9.b.2
Water: Reactie GS n.a.v. toezegging Water als defensie (Betrekken bij B-agenda 9.b. NLWM 16-04-2018)
9.c 16:40
Water: Agenda IJsselmeergebied 2050 (C-agenda NLWM 16-04-2018, verplaatst naar B-agenda op verzoek van PvdA)
Behandelvoorstel PvdA:
Ofschoon het een helder stuk is, zouden wij graag nadere duiding willen van de status van de agenda op de langere termijn, de bewegingsruimte voor zowel betrokken organisaties, als overheden en ook niet onbelangrijk hoe we er voor gaan zorgen dat organisaties die overwegend afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en natuurbeheer, toch voldoende en volwaardig betrokken kunnen blijven in de toekomst zodat de samenwerking echt gestalte krijgt. Daarnaast zijn er nog wat verhelderende vragen met betrekking tot de doorwerking van de agenda in het beleid op de verschillende niveaus. Het is een omvangrijke lange-termijn exercitie en betreft een kwetsbaar en waardevol gebied, dat deze aandacht zeker verdient.

Vraagpunten aan GS
1. Inhoudelijk is de agenda IJsselmeergebied 2050 een goed stuk waarin de relevante aspecten van het IJsselmeergebied aan de orde komen. Een belangrijke agenda met veel kansen voor Noord-Holland. In de brief van GS aan PS staat dat er wat betreft de noodzakelijke bestuurlijke samenwerking gekozen is voor een 'lichte vorm van samenwerking'. De vraag is of GS kan toelichten waarom er net als in het regeerakkoord bij de Waddenzee niet wordt ingezet op 1 beheerorganisatie voor het gehele IJssselmeergebied.
N.a.v. de instemmingsverklaring de volgende vragen:
2 Om te komen tot een goede agenda voor het IJsselmeergebied wordt een intensief proces gestart, waar een groot aantal organisaties hun bijdrage aan gaan leveren en dus ook veel van hen gevraagd gaat worden. Bij de organisaties zijn ook organisaties zoals de IJsselmeervereniging waar alleen vrijwilligers actief zijn. De vraag is hoe worden deze organisaties gefaciliteerd om hun bijdrage te kunnen leveren?
3.In de verklaring wordt niet gesproken over de financiële kant. De vraag is wat zijn de financiële aspecten bij deze IJsselmeeragenda. Gaat dan om de mogelijke proceskosten en de uitgaven die mogelijk noodzakelijk zijn om de afspraken in de uiteindelijke agenda te kunnen uitvoeren.
4. Hoe wordt de democratische besluitvorming bij ons als Provinciale Staten vorm gegeven? Recent hebben we in de staten de besluitvorming van het convenant inzake de kustzonering gehad, een document dat door 25 organisaties was ondertekend, waardoor het voor PS erg lastig was om dit te amenderen. Heeft GS met deze IJsselmeeragenda een vergelijkbaar proces voor ogen?

Bespreekpunt commissie
Hoe zien de fracties in de commissie hun rol wat betreft de besluitvorming bij de totstandkoming van deze IJsselmeeragenda's?

* Omdat het de bedoeling is dat op 17 mei de IJsselmeeragenda door de betrokken partijen ondertekend wordt, is uitstel naar de volgende vergadering van NLWM op 28 mei 2018 geen optie.
10 16:55
Rondvraag gedeputeerde Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
11 17:00
Sluiting
12
C-agenda Algemeen
12.a
Div. onderwerpen: Brief GS aan PS inz. Verhoging subsidieplafonds LEADER en instellingsbesluit adviescie EIP POP3 (c-agenda NLWM 16-4-2018 en EEB 9-4-2018).
12.b
(heel PS): Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 12 (c-agenda M&F en EEB 9-4-2018 en NLWM en R&W 16-4-2018)
12.c
(heel PS) Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 13 (c-agenda M&F en EEB 9-4-2018 en NLWM en R&W 16-4-2018)
13
C-agenda Landbouw & Faunabeheer
14
C-agenda Water
14.a
Water:Ingekomen brief SAMIJ. Adhesiebetuiging betreffende ‘Regionaal voorstel aanpak waterplantenoverlast Markermeer, IJmeer en Randmeren (C-agenda NLWM 16-04-2018)
14.b
Water: Brief GS aan PS. Monitor Waterrecreatie 2018 (C-agenda NLWM 16-04-2018)
De monitor is interactief beschikbaar via de volgende link:
https://maps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/MapSeries/index.html?appid=7f7bc399eaf54f4ab4df3935f4b25021
14.c
Water: wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, Waterrecreatie NH 2017 (C-agenda NLWM 16-04-2018)
14.d
Water: Regionaal aanbod waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied (C-agenda NLWM 16-04-2018)
15
C-agenda Natuur
15.a
Natuur: Ingekomen mail. Politieke partijen gemeente Bergen tegen boskap in duingebied (C-agenda NLWM 16-04-2018).
16
C-agenda Milieu
16.a
Milieu: Ingekomen mail. De slachtoffers van houtstook (C-agenda NLWM 16-04-2018)
16.b
Milieu: Ingekomen mail. Zwembaden op biomassa onnodig (C-agenda NLWM 16-04-2018)
16.c
Milieu: Voortgang Bestuurlijk Akkoord RUD NHN+ (C-agenda NLWM 16-04-2018)
16.d
Milieu: Proef gebruik vliegveld Hilversum buiten uniforme daglichtperiode voor maatschappelijke helikoptervluchten (C-Agenda NLWM 16-04-2018)
16.e
Milieu: Adviezen Mijnbouwwet Slootdorp en Middenmeer (C-agenda NLWM 16-04-2018)