link naar deze pagina

PS - 4 februari 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Na vergadering online:
- besluitenlijst;
- notulen;
- geamendeerd voordracht-besluit bij punt 10;
- aangenomen amendement en motie bij punt 10;
- verworpen en ingetrokken moties.

(De concept-notulen worden nog verwacht en online geplaatst.)
Bundel:
pdf Agendabundel (15.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergaderingen van 7 en 14 januari 2019.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport Aalsmeer (VD-12).
8.b
(Dit punt wordt behandeld als punt 11a)
8.c
Wijziging reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (VD-13).
8.d
Benoeming voorzitter Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Texel (VD-14).
9
Initiatiefvoorstel GroenLinks, PvdD, SP, PvdA, D66 en VVD Regenbooginitiatief 2.0 (NR-17).
Het initiatiefvoorstel is inhoudelijk niet gewijzigd na commissie EEB van 21 januari jl. Het wordt wel mede-ingediend door fracties PvdA, D66 en VVD.
10
Onderzoeksrapport provinciale Rekenkamers "Energie in transitie” (VD-15).

11
(NIET BEHANDELD- schuift door naar 4-3: Provinciaal Inpassingsplan N247 (VD-11)
11.a
Eerste Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI, VD-09).
12
Initiatiefvoorstel SP Verbetering van het wachtcomfort op busstations (NR-16).
Het initiatiefvoorstel is in het dictum gewijzigd na commissie M&F van 21 januari jl.
13
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
14.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
14
Sluiting.