link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 29 november 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Er worden géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis.  De  publieke tribune is weer gesloten.
Het is  mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 26 november 2021) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (39.4MB)
Algemene documenten:

0
Technische briefing Pallas van 12.15 uur tot 13.00 uur
1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten.
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
B-agenda Algemeen (CdK, Pels, Zaal, Stigter)
4.a 13:50
Coalitieakkoord: Brief GS aan PS inz. Midterm review coalitieakkoord (B-agenda alle commissies november)
Behandelvoorstel bespreking Midterm review
\- De leden van de commissie kunnen met elkaar en met de gedeputeerden de midterm review van het coalitieakkoord waar het de portefeuilles
  en onderwerpen van de commissie aangaat bespreken (voor onderwerpen EFB zie bijgevoegd lijstje).
  Er kan gereflecteerd worden op de resultaten van de afgelopen twee jaar en er kunnen aandachtspunten  meegegeven worden aan het college
  over de focus voor het restant van de collegeperiode en welke prioritering gegeven moet worden, mede op basis van de voortgang van de Strategische agenda.

\- In de eerste termijn ligt de focus op het benoemen van uw eigen voorstellen voor aandachtspunten en prioritering\.
  Hierna krijgen GS het woord om hier kort op te reflecteren.
\- In de tweede termijn wordt u gevraagd in te gaan op de aandachtspunten en prioritering van de andere fracties
\- Na de tweede termijn zal de voorzitter proberen samenvattend te concluderen welke aandachtspunten en prioritering vanuit de commissie aan GS wordt meegegeven
  op basis van de midterm review voor het vervolg van deze Statenperiode.

Toelichting:
GS hebben de midterm review van het coalitieakkoord vastgesteld. In de midterm review wordt de voortgang van het coalitieakkoord in beeld gebracht. Daarnaast kijken GS vooruit naar de tweede helft van de collegeperiode. Uit de midterm review blijkt dat het college ondanks ingrijpende nieuwe ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, goed op koers ligt. De komende tijd legt het college de focus op de uitvoering.
5
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
6
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
7
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
7.a 14:30
Pallas: Brief GS aan PS inz. uitstel terugbetaling lening Pallas
Voorstel voor behandeling:
GS hebben op 2 november ingestemd met het verzoek van de Stichting Voorbereiding Pallas reactor tot een aanpassing van de leningsovereenkomst
d.d. 18 december 2014 zodat de uiterste terugbetaaldatum uitgesteld wordt van 1 januari 2022 naar 1 april 2023.
Voorafgaande aan de vergadering is een technische briefing gehouden over Pallas.
Bij dit agendapunt bestaat nu de mogelijkheid om politieke vragen te stellen.

Toelichting:
Pallas is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in
Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting
Voorbereiding Pallas-reactor € 40 miljoen in de vorm van een lening
beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe reactor. Op verzoek
van de stichting wordt de terugbetaling van deze lening uitgesteld tot 1 april
2023.
8
A-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
8.a 15:00
Europa: Voordracht Europastrategie 2022-2030
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 13 december 2021

Toelichting:
In de Europastrategie beschrijven wij voor prioritaire onderwerpen welke
Noord-Hollandse belangen er op Europees niveau spelen en welke Europese
activiteiten en samenwerkingen bijdragen aan het realiseren van de provinciale
opgaven.
9
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
10
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
10.a 15:40
Financiën: Voordracht Laatste begrotingswijziging 2021(A-agenda EFB en M&B 29-11-2021 en c-agenda NLG en RWK 22-9-2021)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 13 december 2021.
De commissie EFB adviseert over de begrotingswijziging vanuit  algemeen financieel oogpunt en op de onderwerpen die tot de portefeuille van de commissie EFB behoren.
Besluit 1 heeft betrekking op het vakgebied van de commissies M&B en zal daarom daar ook op de A-agenda van 29 november worden besproken.

Toelichting:
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging
omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2021 op basis
van de huidige verwachtingen.
10.b 15:55
Cultuur en erfgoed: Voordracht Beleidskader erfgoed en cultuur 2022
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 13 december 2021.
Tkn zijn bij dit punt gevoegd een mail en brief van de Boerderijenstichting NH inz. de waarderingskaart Stolpboerderijen.

Toelichting:
Met het beleidskader geeft het college vorm aan het cultuurbeleid en de prioriteiten die zij voor ogen heeft..
10.c 16:35
Financiën: Voordracht Legesverordening 2022 en tarieventabel 2022.
Voorstel voor behandeling:
\- Adviseren aan PS over de voordracht\. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 13 december 2021
\- Aangeven of u motie 77\-2021 als afgehandeld beschouwd \(in de voordracht staat dat namelijk dat Motie 77\-2021 \(stikstof gerelateerde leges\) is meegenomen in de uitwerking
  van de tarieven. Binnen het IPO is afgesproken om de tarieven voor stikstof gerelateerde aanvragen te maximeren, gerelateerd aan hoe dit bij
  vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) wordt toegepast.Toelichting:
Met de vaststelling van de legesverordening 2022 en tarieventabel 2022 beschikt de provincie Noord-Holland over een redactioneel actuele verordening en tarieventabel.
11
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
11.a 16:50
Brede Basismonitor: Brief GS aan PS inz. Brede Basismonitor Noord-Holland (B-agenda EFB 29-11-2021 en c-agenda NLG (Cie NLG wordt uitgenodigd bij EFB van 29-11-2021)
Voorstel voor behandeling:
\- aangeven welke punten u mee wilt geven voor de toekomstige dóórontwikkeling van de monitor;
\- aangeven of u motie 96\-2019 als afgedaan beschouwd \(is een NLG motie; cie NLG is uitgenodigd om aan de behandeling van dit punt deel te nemen\)

Toelichting:
De Brede Basismonitor geeft weer hoe in onze provincie de welvaart zich in de
brede zin van het woord ontwikkelt. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze
monitor waren meerdere trendmonitoringvragen. In deze basismonitor zijn de
trendmonitoringvragen samengevoegd tot een samenhangend geheel dat een
integraal inzicht geeft van de belangrijke trends in Noord-Holland. De Brede
Basismonitor wordt doorontwikkeld en krijgt jaarlijks een update die aansluit
bij de P&C cyclus
12
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
13 17:30
Sluiting
14
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
14.a
Wonen/energie infrastructuur/technisch personeel: Brief GS aan PS inz. aandachtspunten Noord-Holland kabinetsformatie (c-agenda RWK 22-11-2021 en c-agenda EFB 29-11-2021)
Gedeputeerde Staten geven middels een brief aandachtspunten vanuit Noord-Holland mee ten behoeve van de kabinetsformatie met betrekking tot de woningbouwopgave, energie-infrastructuur Pallas en de beschikbaarheid van technisch personeel
15
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
15.a
Stelling van Amsterdam: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsprogramma en Samenwerkingsovereenkomst Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam (C-agenda EFB 29-11-2021)
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken staat opgenomen dat de provincie de landschappelijke, recreatieve en educatieve waarde van de liniedijken van de Stelling van Amsterdam willen versterken. In overleg met beheerders en eigenaren van de liniedijken heeft de provincie hiervoor een uitvoeringsprogramma opgesteld en maatregelen geformuleerd. Tevens hebben de betrokken partijen afgesproken een samenwerkingsverklaring voor de uitvoering van de maatregelen aan te gaan.
15.b
Social Return: Brief GS aan PS inz. social return beleid in relatie tot statushouders (c-agenda EFB 29-11-2021)
15.c
CO2 Impact Analyse: Brief GS aan PS inz. CO2 impact analyse Noord-Holland (C-agenda RWK en NLG 22-9-2021 en EFB en M&B 29-11-2021)
Het rapport 'CO2- impactanalyse Noord-Holland‘ van CE Delft is afgerond. Aanleiding van deze studie is dat de provincie Noord-Holland, zoals aangegeven in het huidig coalitieakkoord, graag wil weten wat de impact is van haar beleid op de CO2-uitstoot.
16
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
17
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
17.a
Ondermijning: Brief van GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans (c-agenda EFB 29-11-2021)
De ‘Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans Noord-Holland 2021’ beoogt een impuls te geven aan de verhoging van de weerbaarheid tegen en bewustwording van ondermijning bij bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Om alle Noord-Hollandse gemeenten in aanmerking te laten komen voor deze regeling wordt ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 subsidie verleend
18
C-agenda Algemeen