link naar deze pagina

NLM - 28 november 2016

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: dhr. H.J. de Graaf
Toelichting: 05-12-2016: het concept-verlag van de vergadering van 28 november jl. is in voorvisie toegevoegd.
29-11-2016: De presentatie van de inspreker bij agendapunt 4.a. (burgerinitiatief) en de presentatie bij agendapunt 5.a. (GNR) zijn toegevoegd.
Bundel:
pdf Agendabundel (147.5MB)
Algemene documenten:

0
Natuur: Rapport Randstedelijke Rekenkamer. Wat te doen met stilte? (Presentatie vooraf NLM 28-11-2016, A-agenda NLM 23-01-2017)
1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3
Inloophalfuur
4
A-agenda Landbouw & Fauna
4.a
Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht (VD 89)
4.b
Actualiseren Uitvoeringsprogramma TWIN-H Greenport Aalsmeer (VD-82).
5
B-agenda Natuur
5.a.0
Presentatie transitieplan door Goois Natuurreservaat
5.a.1
Natuur: Brief GNR over besturingsmodel gemeenschappelijke regeling GNR (Cie NLM 28-11-16, B-agenda)
5.a.2
Natuur: Brief GNR over statutenwijziging ivm besturingsmodel Goois Natuurreservaat (B-agenda NLM 28-11-2016)
5.b.1
Natuur: Financiering en organisatie natuurbeheer en -ontwikkeling 2017(SNL) (B-agenda NLM op verzoek van VVD)
5.b.2
Natuur: Ingekomen brief. Verzoek toekennen vaartoeslag 2015 en verder (Kan betrokken worden bij agendapunt 5.b. cie. NLM 28-11-2016)
6
B-agenda Algemeen
6.a
Bespreken Strategische Statenagenda commissie NLM
7
Rondvraag portefeuille dhr. Bond
8
A-agenda Milieu
8.a
Benoeming voorzitter commissie regionaal overleg vliegveld Texel (VD-87).
9
B-agenda Milieu
9.a
Milieu: Nadere toelichting uitwerking Motie M74- creëren Milieudialogen (B-agenda NLM 28-11-2016)
10
Rondvraag portefeuille Van der Hoek
11
Sluiting
12
C-agenda Algemeen
12.a
Financiën: voordracht laatste begrotingswijziging 2016 (A-agenda M&F 21-11-2016, C-agenda EEB 21-11-2016, C-agenda NLM 28-11-2016, C-agenda RWW 28-11-2016, PS 12-12-2016)
13
C-agenda Landbouw & Fauna
13.a
Duurzame energie/glastuinbouw: brief GS inz. Intentieverklaring CO2 Smart Grid (C-agenda EEB 21/11/16 en NLM 28/11/16; EEB is leidende commissie).
13.b
(Landbouw/Natuur) Subsidieregeling bedrijfsverplaating Groene Uitweg (C-agenda NLM 28-11-2016)
13.c
Landbouw: POP3 Openstellingsbesluit innovatieve en jonge landbouwers (C-agenda NLM 28-11-2016)
13.d
RO / Landbouw (RWW leidend): Initiatiefvoorstel Groen Links Schuilstallen (A-agenda cie RWW 28-11-16, C-agenda cie NLM 28-11-16)
14
C-agenda Natuur
14.a
Natuur: Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging natuur Noord-Holland 2017 (C-agenda NLM 28-11-2016)
14.b
Natuur: Wijziging beheerovereenkomst PWN (C-agenda NLM 28-11-2016)
14.c
Natuur: Wijziging Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer (C-agenda NLM 28-11-2016)
14.d
Natuur: Overeenkomst tussen provincie en PWN beheer NH Duinreservaat, Kennemerduinen en andere natuurgebieden in Noord-Holland (C-agenda NLM 28-11-2016)
14.e
Natuur: Schriftelijke reactie GS openstaande vragen NLM vergadering 27-10-2016 bij agendapunten Provinciaal meerjarenprogramma Groen 2017-2021 en Natuurbeheerplan 2017
14.f
Natuur: Verbindend landschap. Rapport Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (RLI) (C-agenda NLM 28-11-2016)
14.g
Natuur: Aangeboden petitie. Red de unieke natuur op Amsteleiland (C-agenda NLM 28-11-2016)
14.h
RO/Natuur: Brief dhr Bijvoet aan PS inzake herbegrenzing EHS Laren (C-agenda RWW 28-11-16, C-agenda NLM 28-11-16; RWW leidend)
14.i
Natuur: Bestuursinformatiebrief GNR nr.5-2016 (C-agenda cie. NLM 28-11-2016)
14.j
Natuur: Vaststelling Natura 2000-beheerplan Schoorlse Duinen (C-agenda NLM 28-11-2016)
14.k
Financiën/Natuur (M&F leidend): brief GS aan PS, Budgettair neutrale wijziging productenraming 2016 (10) (M&F 21-11-2017 en NLM 28-11-2017)
14.l
Natuur: Natura 2000-beheerplannen Waddenzee, Texel en Noordzeekustzone (C-agenda NLM 28-11-2016)
15
C-agenda Milieu
15.a
Milieu: Voortgang innovatie geluidreducerende maatregelen (C-agenda NLM 28-11-2016)
15.b
Tarieven nazorgheffing stortplaatsen 2017 en begroting 2017 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland (VD-80).
15.c
Duurzame energie: brief GS inz. Letter Of Intent Slim Energienet Heerhugowaard (C-agenda EEB en M&F 21-11-2016 C-agenda NLM en RWW 28-11-2016; EEB is leidend).
15.d
Milieu: Vaststelling Handhavingsuitvoeringsprogramma plustaken 2016-2018
15.e
Milieu / Landbouw: Aanbieding uitkomsten geuronderzoek Nederlandse vakbond varkenshouders aan GS en PS