link naar deze pagina

PS-vergadering - 28 juni 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: De vergadering vindt vanwege corona maatregelen online plaats.
De publieke tribune is gesloten.
Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

Uitloop van deze vergadering is op 5-7-2021. Punten 13 en14 zijn niet behandeld op 28-06-2021 en schuiven door naar de uitloopdatum.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 28-06 en 05-07-2021;
. notulen PS 28-06-2021;
. geamendeerde voordracht 22 en geamendeerde Jaarstukken 2022.
. ingediende moties en amendementen bij punten 00-21 en 9 t/m 12.
Bundel:
pdf Agendabundel (102.3MB)
Algemene documenten:

00.21
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten)
Dit punt is verschoven van uitloopdatum PS 5 juli naar PS 28 juni en is na punt 12 behandeld.

Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie voorafgaand aan de vergadering, uiterlijk op vrijdag 25 juni om 12.00 uur.
1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding (VD-25).
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 17 mei 2021.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.
8.a
Vergaderschema PS en Statencommissies 2022 (VD-39).
8.b
Zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond (VD-24).
8.c
Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2021, ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 Omgevingsdienst OFGV (VD-32).
8.d
Hamerstuk voordracht 36 is behandeld als punt 11a
8.e
Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen (VD-30).
8.f
Nieuw voorbereidingsbesluit Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (VD-33).
8.g
Verklaring van geen bedenkingen Windpark Westpoortweg Amsterdam (VD-34).
8.h
Geactualiseerde Datastrategie 2021 - 2023 (VD-38)
9
Jaarstukken 2020 (VD-22).
10
Kaderbrief 2022 (VD-23).
pdf Dossier 6643 voorblad.pdf (66KB)
pdf Brief aan PS over Kaderbrief 2022 (505KB)
pdf Kaderbrief 2022 (1.3MB)
pdf Voordracht 23-2021 Kaderbrief 2022 (680KB)
pdf Uittreksel cpt-verslag cie EFB voordracht Kaderbrief 2022 (19KB)
pdf Uittreksel cpt-verslag cie NLG voordracht Kaderbrief 2022 (29KB)
pdf Uittreksel cpt-verslag cie M&B voordracht Kaderbrief 2022 (34KB)
pdf Uittreksel cpt-verslag cie RWK voordracht Kaderbrief 2022 (17KB)
pdf Beantwoording vraag cie EFB van GroenLinks bij Kaderbrief over Waddenfonds (19KB)
pdf M77-2021 AANGENOMEN -DENK-PvdD- Maak kruisfinanciering stikstofgerelateerde leges duidelijk (109KB)
pdf M65-2021 AANGEHOUDEN -CDA-GL-SP- ondersteuning culturele historische en archeologische verenigingen en musea (101KB)
pdf M66-2021 VERWORPEN -JA21- Belast gemeenten niet met aardgasvrij (108KB)
pdf M67-2021 AANGEHOUDEN -FvD- Reserveer meevallers voor tegenvallers (131KB)
pdf M68-2021 AANGEHOUDEN -PvdD- Portefeuille Dierenwelzijn (119KB)
pdf M69-2021 AANGEHOUDEN -PVV-JA21-50PLUS/PvdO- Onderzoek naar extra stimuleren woningbouwopgave door financiële impuls (89KB)
pdf M70-2021 AANGEHOUDEN -SP-JA21- Extra investeren in het OV (95KB)
pdf M71-2021 AANGEHOUDEN -SP-JA21- Bestemming rekeningresultaat (95KB)
pdf M72-2021 AANGEHOUDEN -CU- Toiletvoorzieningen Recreatiegebieden (162KB)
pdf M73-2021 AANGEHOUDEN -CU- Quickwins Walstroom Zeehavens (470KB)
pdf M74-2021 VERWORPEN -DENK- Gemeenten dreigen in financiële problemen te komen (96KB)
pdf M75-2021 AANGEHOUDEN -DENK- Extra geld reserveren voor diepgaand onderzoek slavernijverleden (98KB)
pdf M76-2021 AANGEHOUDEN -DENK-PvdD- Subsidie voor burgerinitiatieven om deelconcepten te stimuleren (94KB)
pdf M78-2021 INGETROKKEN -GL-D66-SP-PvdA-CU- Financiële bijdrage elektrificatie pontveer Spaarndam (231KB)
pdf M79-2021 AANGEHOUDEN -GL-CDA- Verstevigen Vrijwilligersbeleid (62KB)
pdf M80-2021 AANGEHOUDEN -GL-SP- Verkeersveiligheid actieve mobiliteit (175KB)
pdf M81-2021 INGETROKKEN -GL-CDA-PvdD-DENK-SP- Ondernemersprijs (175KB)
pdf M82-2021 AANGEHOUDEN -GL-D66-SP-PvdD-CU- Thuiswerken na Corona (264KB)
pdf M83-2021 AANGEHOUDEN -GL-SP-PvdD- Broedplaats Blakende Bollen (201KB)
pdf M84-2021 INGETROKKEN -VVD-PvdA- Benutten eventuele financiële ruimte (148KB)
pdf M85-2021 AANGEHOUDEN -D66- Aquathermie innovatief watergebruik (108KB)
pdf M86-2021 AANGEHOUDEN -D66- Div bestemmingen rekeningresultaat (92KB)
pdf M87-2021 AANGEHOUDEN -PvdD- Motie Grote Groene Stappen Zetten (127KB)
11
Visie Recreatie en Toerisme 2030 (VD-28).
11.a
Ontwerpbegroting 2022 en ontwerpjaarstukken 2020 Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (VD-36).
Dit punt is onthamerd.
12
Provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij -ROM- (VD-37).
13
(naar uitloopdatum) Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA (VD-35).
Dit punt is niet op 28 juni behandeld en schuift door naar de uitloopdatum van PS.
14
(naar uitloopdatum) Toepassen Provinciale Coördinatie Regeling project Everest Tata Steel (VD-26).
Dit punt is niet op 28 juni behandeld en schuift door naar de uitloopdatum van PS.
15
Schorsing.