link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 6 september 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: Fabian Zoon
Toelichting: De vergadering zal weer fysiek plaatsvinden.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Er worden nog géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis.  De  publieke tribune blijft nog gesloten.
Het is  mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 3 september 2021) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 5 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (155.5MB)
Algemene documenten:

0.1
Technische briefing Hollandse Waterlinie van 11.30 tot 12.10 uur (zie ook brief deze c-agenda 12e)
0.2
Technische briefing werkambassadeur van 12.15 tot 13.00 uur
1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
4
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
5 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
6
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
6.a 13:50
Voordracht Concept-samenwerkingsafspraken MRA (A-agenda EFB 6-9-2021)
Voorstel voor behandeling:
PS adviseren over wensen en opvattingen die u wilt meegeven over de samenwerkingsafspraken aan de hand van de door GS opgestelde conceptbrief.
Later in het najaar zullen deze opnieuw aan PS worden voorgelegd.

Toelichting:
Op 7 juli 2021 heeft de MRA-Regiegroep de Colleges van B&W en GS van de
betrokken overheden verzocht om de concept-samenwerkingsafspraken te
agenderen in raden en Staten.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
8
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
8.a 14:50
Economie: concept datacenterstrategie Noord-Holland
Voorstel voor behandeling:
De concept-Noord-Hollandse Datacenterstrategie met elkaar en de gedeputeerde te bespreken en eventuele suggesties met betrekking tot het datacenterbeleid aan te dragen.

Toelichting:
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ geeft het college aan: “Noord-Holland is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters. We willen deze ontwikkeling verder faciliteren en daarmee de ICT-sector versterken. Daarbij hebben we oog voor het effect van datacenters op het landschap, het benutten van de restwarmte en de energievoorziening. We verankeren dit in ons beleid.” In de Noord-Hollandse Datacenterstrategie wordt dit beleid uitgewerkt.
8.b 16:05
Economie: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023; het was de bedoeling om de visie arbeidsmarkt en onderwijs bij deze agenda te behandelen. Deze komt echter later en zal in EFB van 27-9-2021 worden geagendeerd)deld).
Voorstel voor behandeling:
De concept-Uitvoeringsagenda Economie 2021 -2023 met elkaar en de gedeputeerde te bespreken en eventuele suggesties aan te dragen voordat de uitvoeringsagenda definitief wordt vastgesteld.

Toelichting:
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ streeft het college o.a. naar een optimaal vestigingsklimaat, duurzame innovatie en versnelling van de verduurzaming van de economie. In de Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 laat het college zien wat de ambities zijn per thema en waarop ingezet gaat worden voor de periode 2021-2023.
8.c 16:50
Europa: Brief GS inz. kaderstellende notitie voor de Europastrategie 2022-2030
Voorstel voor behandeling:
Een oordeel te geven over de uitwerking van de overkoepelende thema's
en prioritaire onderwerpen in de kaderstellende notitie. De onderwerpen in deze notitie vormen de basis voorde uitwerking van de
Europastrategie 2022-2030 die naar alle waarschijnlijkheid op 29 november in EFB wordt behandeld.

Toelichting:
De kaderstellende notitie is bedoeld om op hoofdlijnen de thematische focus van de Europastrategie te bepalen. De specifieke belangen en concrete activiteiten zullen uiteindelijk een plek krijgen in de Europastrategie die in het najaar van dit jaar wordt vastgesteld.
9
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
10 17:30
Sluiting
11
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
11.a
Bereikbaarheid/Economie/Natuur/Wonen/Duurzaamheid: Regionale samenwerkingsagenda Provincie Noord-Holland en regio Zuid-Kennemerland (C-agenda M&B -trekker- en EFB 06-09-2021 en C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
Om ontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland op het gebied van landschap, economie, wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid gezamenlijk mogelijk te maken, gaan provincie Noord-Holland, gemeente Zandvoort, gemeente Heemstede, gemeente Haarlem en gemeente Bloemendaal intensiever samenwerken. De gezamenlijke ambities staan in de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). In de RSA zijn agendapunten opgenomen die zonder de betrokkenheid van de provincie niet of minder goed van de grond komen. Deze agenda bevat geen nieuw beleid, maar ligt in het verlengde van de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten en de regionale samenwerkingsagenda van Zuid-Kennemerland (Zuid-Kennemeragenda).
11.b
Economie: Brief GS aan PS inz.Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020-2021 (c-agenda EFB 6-9-2021).
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen. Er is sprake van een status quo in 2020. Ondanks het effect van COVID-19 blijkt sprake te zijn van een lichte banengroei, die voornamelijk te vinden is in het online-winkelen. Het aantal en de oppervlakte van winkels is afgelopen jaar opnieuw afgenomen. De leegstand is ongeveer gelijk gebleven en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden afgenomen.
11.c
IBT/MIRT/RES/Regiodeals: Advies Raad voor het Openbaar Bestuur inz. rol van het Rijk bij IBT samenwerking MIRT/RES/Regiodeals (C-agenda NLG en RWK 30-8-2021 en EFB en M&B 6-9-2021)
11.d
Europa: verslag van Webinair Europa gehouden op 22 juni 2021 (c-agenda EFB 6-9-2021)
11.d
IBT: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2020 (c-agenda NLG en RWK 30-8-2021 en EFB 6-9-2021; mw. Zaal is coördinerend gedeputeerde IBT, maar iedere gedeputeerde is zelf verantwoordelijk voor die onderwerpen van toezicht die tot zijn/haar portefeuille behoren).cht
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag
2020 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2020 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.
11.e
Bestuur: Raad voor Openbaar Bestuur: advies Droomland of niemandsland; uitgangspunten voor het besturen van regio’s (c-agenda EFB 6-9-2021)
11.f
Ruimte, Vergunning, Datastrategie: Mail Werkgroep Red de Wieringermeer mbt bijdragen insprekers ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding Agripoort A7 (C-agenda RWK 30-08-2021, cc NLG 30-08--2021, EFB 06-09-2021)
11.g
Ruimte, Vergunning, Datastrategie: Mail Werkgroep Red de Wieringermeer mbt spoeddebat ontwerp bestemmingsplan B1 (C-agenda RKW 30-08-2021, cc NLG 30-08-2021, EFB 06-09-2021)
11.h
Arbeidsmarkt en Onderwijs: Brief GS aan PS inz. Monitor Arbeidsmarkt Noord-Holland 2020-2021
In de Monitor Arbeidsmarkt 2020-2021 wordt de stand van zaken gegeven van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de bevolking, beroepsbevolking, werkgelegenheid, werkloosheid, aantal leerlingen, uitkeringen en vacatures. In 2020 was er een afname in de banengroei. Daarnaast is ook de werkloosheid toegenomen en het aantal lopende WW-uitkeringen sinds de Coronacrisis gestegen.
11.i
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Subsidieplafond 2021 Uitvoeringsregeling Versterken bestuurskracht (C-agenda EFB 6-9-2021)
De uitvoeringsregeling Versterken Bestuurskracht Noord-Holland 2020 ondersteunt gemeenten en regio's bij bestuurskrachtversterking. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2021 vast op €120.000. Gemeenten en regio’s kunnen subsidie aanvragen voor een zestal activiteiten, zoals het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek, het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda of het organiseren van regionale bijeenkomsten voor raadsleden ten behoeve van het bevorderen van de regionale samenwerking.
12
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
12.a
Molens: Brief GS aan PS inz.Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2021 (C-agenda EFB 6-9-2021)
De monumentale windmolens in Noord-Holland worden door de provincie als een belangrijke structuur beschouwd. Het onderhoud van deze historische windmolens brengt hoge kosten met zich mee. Door middel van de Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2021 wordt de eigenaar in deze kosten tegemoet gekomen.
12.b
Social return 2021: Brief GS aan PS inz. Voortgang social return 2021 (C-agenda EFB 6-9-2021)
De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken afspraken met contractpartners om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op werk(ervaring): social return. De rapportage social return 2021 geeft inzicht in de voortgang die contractpartners boeken bij het realiseren van sociale impact.
12.c
Corona: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling Versterking maatschappelijke sector (C-agenda EFB 6-9-20210
De provincie Noord-Holland stelt 7.5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de maatschappelijke sector. Netwerken en maatschappelijke organisaties ondervinden schadelijke effecten van de coronapandemie. Wij willen de gemeenten helpen en stimuleren om na te denken over het versterken van de maatschappelijke sector in de toekomst. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de negatieve effecten van corona verzachten. Binnen de regeling is voor elke gemeente een eigen subsidiebedrag beschikbaar dat is gebaseerd op het aantal inwoners. De gemeenten zorgen voor een cofinanciering van 35%. De subsidieregeling is onderdeel van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds.
12.d
Gezondheid / Corona vaccinatiebeleid: Ingekomen mail over corona vaccinatiebeleid (C-agenda NLG 30-08-2021 en EFB 06-09-2021)
12.e
Stelling van Amsterdam: Brief GS aan PS inz. besluit Unesco uitbreiding werelderfgoedstatus Stelling van Amsterdam met de nieuwe Hollandse Waterlinie (c-agenda EFB 6-9-2021 en c-agenda NLG en RWK 30-8-2021)
13
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
14
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
14.a
Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 maart 2021 (C-agenda NLG en RWK 30-8-2021 en EFB en M&B 6-9-2021)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
14.b
Bestuur: Brief Randstedelijke Rekenkamer inz. Onderzoeksplan DoeMee-onderzoek naar de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) (opmerkingen over het onderzoeksplan kunnen tot 25 juni worden doorgegeven aan de RR) (c-agenda EFB 6-9-2021)
14.c
Ondermijning: Brief GS aan PS inz. Onderzoeksrapport Samen weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.
De provincie Noord-Holland zet zich in om de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten en om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. In dat verband hebben GS onderzoek laten doen naar de wijze waarop andere provincies gemeenten ondersteunen bij het versterken van de lokale weerbaarheid. Het onderzoek heeft leerpunten opgeleverd voor de provincie Noord-Holland ten aanzien van de versterking van de lokale weerbaarheid.
14.d
Archief: Brief GS aan PS inz. Archieftoezicht 2020 (c-agenda EFB 06-09-2021)
Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris jaarlijks rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op de provinciale archieven. Bijgaand verslag betreft de archiefinspectie over het jaar 2020.
14.e
Bestuur: Beslissing op bezwaar WOB reizen voormalig gedeputeerde naar Istanbul (C-agenda EFB 6-9-2021; link: https://www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2021 )
Op 18 november 2020 is een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake -kort samengevat- reizen naar Istanbul van een voormalig gedeputeerde, in de periode 2006 tot en met 2008, gedeeltelijk toegewezen. Het daarop ingediende bezwaar is nu ongegrond verklaard. Zie voor de besluiten www.noord-holland.nl/Loket/Wob\_verzoek en www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar\_en\_klachten/Bezwaar\_maken
14.f
Integriteit: Brief GS aan PS inz . jaarverslag integriteit 2020 (C-agenda EFB 6-9-2021)
Op grond van de Ambtenarenwet wordt elk jaar een Jaarverslag integriteit gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering van het college van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.
14.g
Referendum: Brief GS aan PS inz. Referendumcommissie en reglement (C-agenda EFB 6-9-2021)
Op grond van de Referendumverordening Noord-Holland wordt een referendumcommissie ingesteld die een aantal uitvoerende en adviserende taken heeft in het kader van een referendum. In het reglement zijn deze taken nader uitgewerkt.
14.h
Brief GS aan PS inz. uitstel GS advies op initiatiefvoorstel DENK onderzoek slavernijverleden (c-agenda EFB 6-9-2021)
14.i
Juridische Zaken: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag Hoor- en adviescommissie (c-agenda EFB 6-9-2021)
Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten.
15
C-agenda Algemeen
15.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 51 (c-agenda alle commissies eind aug/begin sept).