link naar deze pagina

PS-vergadering - 22 oktober 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 18:45
Eindtijd: 00:15
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Uitloopvergadering van PS 5-10-2020; tweede termijn Omgevingsverordening Noord-Holland.

De vergadering heeft vanwege de strengere corona maatregelen online plaatsgevonden.
Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 5 en 22 oktober 2020;
. notulen PS 22 oktober 2020;
. geamendeerde voordracht 44 bij punt 9;
. geamendeerde Omgevingsverordening, definitieve versie bij voordracht 44;
. ingediende (gewijzigde) amendementen en moties bij punt 9b.
Bundel:
pdf Agendabundel (75.8MB)
Algemene documenten:

Heropening en mededelingen.
9
Omgevingsverordening NH2020 (VD-44) - tweede termijn -
De eerste Nota van wijziging en de tweede Nota van wijziging, wijzigen de voordracht voor de vaststelling van de Omgevingsverordening. Daarom worden deze aan PS voorgedragen ter vaststelling en dat gebeurt voordat de voordracht voor de Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
In de stembrief worden zodoende ook de Nota’s van wijziging in stemming gebracht. (En tijdens de vergadering wordt deze stemming gepeild.)
9.a.1
Aanvullend: Eerste Nota wijzigingen voor Omgevingsverordening NH2020
Na het openbaar maken van het Eindconcept van de Omgevingsverordening NH2020 en de concept Nota van Beantwoording na besluitvorming daarover door GS op 1 september jl. zijn uit de technische vragen van statenleden, reacties van indieners en nadere controles nog onvolkomenheden naar voren gekomen in het eindconcept van de Omgevingsverordening en de bijbehorende werkingsgebieden. Aan PS wordt voorgesteld een lijst met voorgestelde wijzigingen mee te nemen in de besluitvorming over de Omgevingsverordening NN2020 op 5 oktober a.s.. Deze wijzigingen zijn technisch van aard en bevatten geen beleidsinhoudelijke wijzigingen.
9.a.2
Aanvullend: Tweede Nota van wijzigingen en adviezen moties en amendementen Omgevingsverordening NH2020.
Op 5 oktober is de eerste bespreking van de Omgevingsverordening NH2020 in PS geweest. Tijdens deze eerste termijn zijn door de leden van PS moties en amendementen ingediend. Het tweede deel van de bespreking en de besluitvorming over de Omgevingsverordening NH2020 en de ingediende moties en amendementen zal plaatsvinden op 22 oktober 2020. Op verzoek van PS worden de adviezen van GS op de moties en amendementen schriftelijk aan PS gestuurd. Daarnaast zal vanwege de verschoven besluitvorming ook de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening later zijn. Daarom wordt aan PS in de vorm van een nota van wijzigingen voorgesteld om de artikel 13.7 over de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening NH2020 aan te passen.
9.a.3
Omgevingsverordening: Afschrift aan PS - brief van GS aan gemeente Alkmaar over Stompetoren West (betrekken bij PS-vergadering 22-10-2020)
Door GS is in de vergadering van PS van 5 oktober 2020 toegezegd zich in te spannen voor de Statenvergadering van 22 oktober 2020 de situatie rond Stompetoren-west helder te krijgen. In aanvulling op het advies van GS op de motie die inzake Stompetoren-west is ingediend, is bijgevoegd ook de brief aan gemeente Alkmaar die op 20 oktober 2020 is verstuurd.
9.b
Ingediende amendementen en moties Omgevingsverordening
pdf A16-2020 -aangehouden- PvdD -Organiseren WBE platform met belanghebbenden (316KB)
pdf A17-2020 -verworpen- PvdD -Doelmatig verjagen (317KB)
pdf A18-2020 -ingetrokken- PvdD Populatiedynamiek art. 6.82 (326KB)
pdf A19-2020 -ingetrokken- PvdD Populatiedynamiek art. 6.83 (327KB)
pdf A20-2020 -verworpen- PvdD Geen windmolens in NNN (233KB)
pdf A21-2010 -aangenomen- PvdD Geen vuurwerk in stiltegebieden (351KB)
pdf A22-2010 -aangenomen- PvdD-CU Definitie duurzame ontwikkeling opnemen (428KB)
pdf A23-2020 -verworpen- PvdD Geen uitbreiding intensieve veehouderij (587KB)
pdf A24-2020 -verworpen- PvdD 1 laag dieren in plaats van 1 bouwlaag (303KB)
pdf A25-2020-ingetrokken- PvdD-CU Wijzigingen werkingsgebieden gehoord de commissie (359KB)
pdf A26-2020 -ingetrokken- PvdD-CU Schrappen wijzigingsbevoegdheid GS bijlagen verordening te wijzigen (270KB)
pdf A27-2020-verworpen- PvdD Groot openbaar belang (374KB)
pdf A28-2020-ingetrokken- PvdD Functiewijziging naar burgerwoningen MRA landelijk gebied (530KB)
pdf A29-2020-ingetrokken- PvdD Functiewijziging naar burgerwoningen Noord-Holland Noord landelijk gebied (398KB)
pdf A30-2020-ingetrokken- CDA-FvD locatie Egmond ad Hoef Noord-Oost (646KB)
pdf A31-2020-ingetrokken- CDA-FvD Locatie Egmond-Binnen Zuid (616KB)
pdf A32-2020 -verworpen- CDA Ruimte voor ruimte overgangsregeling (337KB)
pdf A33-2020-ingetrokken- CDA Groot openbaar belang (437KB)
pdf A34-2020-ingetrokken- CDA-FvD toestaan multifunctionele landbouw (370KB)
pdf A35-2020-ingetrokken- CDA-FvD Schrappen aanscherping detailhandel (344KB)
pdf A36-2020-verworpen- PvdD Borging zorgvuldigheid en onafhankelijkheid bij afwegingen rondom groot openbaar belang (622KB)
pdf A37-2010 -aangenomen- SP-PvdD Natuur als Groot openbaar belang noemen (302KB)
pdf A38-2020-verworpen- PVV-FvD Groot Openbaar Belang niet van toepassing voor zonne- en windenergie (432KB)
pdf A39-2020-ingetrokken- CU-CDA Ruimte voor Ruimteregeling (630KB)
pdf A40-2020 -ingetrokken- CU-PvdD Regels Windturbines (840KB)
pdf A41-2020 -ingetrokken- D66 ARO-advies bij ontheffingsbevoegdheid (297KB)
pdf A42-2020 -ingetrokken- D66 Recreatiegebied en golfterrein Houtrak in BPL (743KB)
pdf A43-2020 -ingetrokken- PvdA Groot Openbaar Belang -niet louter economisch (570KB)
pdf A44-2020-verworpen- PvdA Groot Openbaar Belang-Energiestransitie (537KB)
pdf A45-2020 -verworpen- FvD Geen uitzondering op windturbines minimaal 600 meter van gevoelige bestemmingen (632KB)
pdf A46-2020 -verworpen- PvdD Wijzigingen werkingsgebieden gehoord de commissie (422KB)
pdf A47-2020 -verworpen- PvdD Schrappen wijzigingsbevoegdheid GS bijlagen verordening te wijzigen (398KB)
pdf A48-2020-verworpen- CDA locatie Egmond ad Hoef NoordOost (694KB)
pdf A49-2020 -verworpen- CDA Locatie EgmondBinnen Zuid (654KB)
pdf A50-2020 -verworpen- CDA groot openbaar belang (441KB)
pdf A51-2020-aangenomen- CU - Obstakelverlichting Windturbines (376KB)
pdf A52-2020-aangenomen- CU - Hellingweg Broek in Waterland (337KB)
pdf A53-2020 -aangenomen- D66 Recreatiegebied en golfterrein Houtrak in BPL (896KB)
pdf M82-2020-verworpen- PvdD Weidevogelleefgebied buiten NNN en BPL wel landschappelijk waardevol (256KB)
pdf M83-2020-verworpen- PvdD NNN en weidevogelkerngebieden fysiek compenseren, niet financieel (264KB)
pdf M84-2020-ingetrokken- PvdD Onderscheid in Kleinschalige en Grootschalige BPL’s in volgende versie van Omgevingsverordening (322KB)
pdf M85-2020-verworpen- PvdD Extra aandacht voor kwetsbare belangen en doel van Omgevingswet (658KB)
pdf M86-2020 -verworpen- PvdD Omgevingswaarden voor luchtkwaliteit in lijn met WHO en Schone Lucht Akkoord (617KB)
pdf M87-2020-aangehouden- PvdD Regulering instandhouding grondwater in Omgevingsverordening 2.0 (387KB)
pdf M88-2020 -ingetrokken- PvdD Zorg ervoor dat burgers mee profiteren van de energietransitie (715KB)
pdf M89-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie Limmerkoog (370KB)
pdf M90-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie De Terp (342KB)
pdf M91-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie Zuid III-Akersloot (315KB)
pdf M92-2020 -verworpen- CDA-FvD discussielocatie Nederhorst Noord - Nederhorst den Berg (368KB)
pdf M93-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie Zuidsingel fase 8 - Kortenhoef (337KB)
pdf M94-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie Middelie (450KB)
pdf M95-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie Noordeinde 65 - Oostzaan (310KB)
pdf M96-2020 -verworpen- CDA-FvD Ontwikkeling duurzame sporthal op ijsbaanterrein Wormer mogelijk maken (304KB)
pdf M97-2020 -aangenomen- CDA-FvD Aanpassen begrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis in Blaricum (575KB)
pdf M98-2020 -verworpen- CDA-FvD-PVV Woonkernen uit BPL halen (320KB)
pdf M99-2020 -verworpen- CDA-FvD-PVV Handtekening onder het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gestand doen (386KB)
pdf M100-2020 -verworpen- CDA-FvD-PVV Wonen in het tweede lint mogelijk maken (330KB)
pdf M101-2020 -verworpen- CDA-FvD Ontwikkelmogelijkheden voor ondernemingen in het landelijk gebied (59KB)
pdf M102-2020 -verworpen- CDA-FvD In gesprek gaan over ontwikkeling van kernen met een busstation met Hoogwaardig openbaar busvervoer (54KB)
pdf M103-2020 -verworpen- CDA-FvD Verplaatsing supermarkt Bergen (60KB)
pdf M104-2020 -verworpen- SP Groot openbaar belang (54KB)
pdf M105-2020 -verworpen- SP Delegeren naar gemeenten (63KB)
pdf M106-2020 -verworpen- SP Mandaat GS (54KB)
pdf M107-2020 -verworpen- SP Compensatiemogelijkheden voor NNN en BPL (68KB)
pdf M108-2020 -verworpen- SP Bescherming erfgoed (265KB)
pdf M109-2020 -verworpen- SP Bescherming UNESCO Werelderfgoed (260KB)
pdf M110-2020 -aangehouden- CU-CDA-PVV Woningbouw Stompetoren-west mogelijk maken (423KB)
pdf M111-2020 -ingetrokken- CU-PvdD Tiny Houses positief tegemoet treden (650KB)
pdf M112-2020 -ingetrokken- D66 Visie NZKG Houtrak en omgevingsverordening (470KB)
pdf M113-2020-ingetrokken- PvdA-CU-D66-PvdD Heroverweging Zijpe en Hazepolder (590KB)
pdf M114-2020 -verworpen- FvD Rol burgerparticipatie en draagvlak in de omgevingsverordening (295KB)
pdf M115-2020 -aangenomen- GL-PvdA Weidevogels Zijpe OV.docx (297KB)
pdf M116-2020 -aangenomen- GL-PvdD Leidraad Weidevogels (264KB)
pdf M117-2020 -ingetrokken- GL Aardkundige monumenten (243KB)
pdf M146-2020 -aangenomen- CU- Tiny Houses_v2 (631KB)
pdf M147-2020 -aangenomen- CU Functiewijziging-agrarisch-bouwperceel (348KB)
pdf M148-2020 -aangenomen- PvdA Zijpe en Hazepolder (606KB)
15
Sluiting.