link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 december 2023

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van december 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Cultureel erfgoed: Tussenevaluatie beleidskader erfgoed en cultuur (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
Het Beleidskader Erfgoed en Cultuur 2022 is geëvalueerd voor de uitvoeringsinstrumenten Steunpunt Monumenten en Archeologie en Loods Herbestemming.
2
Gezondheid en Milieu/ Financiën: Sluitingsverklaring stortplaats Insteekhaven Den Helder (C-agenda Leefomgeving (leidend) en Bestuur 22-01-2024)
Volgens de Wet milieubeheer moeten alle stortplaatsen door Gedeputeerde Staten (GS) worden gesloten waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort. Tevens is in deze wet vastgelegd dat GS verantwoordelijk is voor de nazorg van deze gesloten stortplaatsen. GS besluiten hierbij om per 1 januari 2024 de baggerstortplaats Insteekhaven als gesloten te verklaren en stellen het benodigde doelvermogen vast op € 843.977,- voor de uitvoering van de nazorg. Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.
3
Klimaat/Energie: Informeren PS vervolg Noorder IJplas (C-agenda Leefomgeving 22-01-2024)
Op 13 november jongstleden is de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de vigerende bestemmingsplannen inzake het windturbineproject aan de Noorder IJplas in provinciale staten behandeld. Tijdens de behandeling is het nazenden van stukken toegezegd en zijn er vragen gesteld over het vervolgproces.
4
Natuur: Wijziging Uitvoeringsregeling subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord Holland (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
De provincie stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor inrichting en uitbreiding van nieuwe natuur en omzetting van agrarische grond naar natuur. Bij de goedkeuring van het Natuurbeheerplan is een gewijzigde subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord Holland vastgesteld waarin een aantal fouten zaten. Deze wordt ingetrokken en de juiste versie wordt vastgesteld.
5
Landbouw: Convenant Regieorgaan versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
Gedeputeerde Staten hebben besloten om het convenant Regieorgaan versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij’ aan te gaan. Het convenant draagt bij aan de versterking van samenwerking tussen provincies en rijk over de innovatie in de veehouderij.
6
Agenderingsverzoek FVD C- naar B HOV-studie Haarlem-Schiphol Amsterdam (B-agenda Ruimte 15-01-2024)
7
Economie: Uitvoeringsregeling ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie (C-agenda Cie bestuur 22-1-2024)
Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie Noord-Holland 2023 met een subsidieplafond en openstelling vanaf 2024 vast. Met deze regeling wordt de drempel voor met name het MKB weggenomen om een subsidieaanvraag op te laten stellen voor een Europese subsidie, te weten KvW3 of JTF-IJmond.
8
Energie: Nieuwsbrief van Energy Challenges (C-agenda Leefomgeving 22-01-2024)
9
Faunabeheer: Goedkeuring Faunabeheerplan Vos 2024-2029 (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
Het Faunabeheerplan Vos 2024-2029 is door de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) op1 november 2023 bij GS ter goedkeuring ingediend. GS hebben besloten dit plan goed te keuren. Het plan behandelt de bestrijding van de vos ter bescherming van weidevogels en andere grondbroedende vogelsoorten.
10
Klimaat/Energie: Ingekomen brief van NewGround Law over Windturbines Noorder IJplas - reactie weigering ontwerp-VVGB, tevens aansprakelijkstelling (C-agenda Leefomgeving 22-01-2024 en C-agenda Ruimte 15-01-2024))
11
VTH: Uitnodiging gesprek van Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (C agenda Leefomgeving 22-01-2024)
12
Asiel/ huisvesting Statushouders: Brief bewoners crisisnoodopvang Schagen aan Burgemeester Schagen (C-agenda Ruimte 15-01-2024 en C-agenda Bestuur 22-01-2024)
13
Statenlidnu: Aanbiedingsbrief en rapport Fractieondersteuning van Ministerie BZK en Statenlidnu (C-agenda Bestuur 22-01-2024)