link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 juli 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van juli 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
Cultuur en erfgoed: Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale Monumenten (C-agenda commissie EFB 16 september 2019)
2
Financien: Derde begrotingswijziging 2019 (A-Agenda Commissie EFB 16 september 2019)
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze derde begrotingswijziging omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2019 op basis van de huidige verwachtingen. Gedeputeerde Staten besluiten de derde begrotingswijziging ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.
3
Klimaat en Energie: Monitor Wind op Land 2018 (C-Agenda 9 september 2019)
Uit de monitor Wind op Land 2018 blijkt wederom dat de Provincie Noord-Holland haar taakstelling van 685,5 megawatt aan windenergie in 2020 gaat halen. De monitor wordt ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden.
4
Financien: 6e Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming (C-agenda commissie EFB en M&B 16 september 2019)
In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het gaat om budgettair neutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid.
5
Ruimte: Aanvraag wijziging bestemmingsplan Zanderij Tjebbes (C-Agenda commissie RWK 9 september 2019)
6
Financien: Wijziging Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie (A-Agenda Commissie EFB 16 september 2019)
De Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999 is aan herziening toe. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingsvoorstel is dat betalingstermijnen conform het financiële systeem in dagen worden uitgedrukt. Verder wordt er een hardheidsclausule toegevoegd en vinden er enkele technische aanpassingen plaats. Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld om het besluit in werking te laten treden per 1 januari 2019 (met terugwerkende kracht).

7
Bodem: advies-Veerman consultatieronde bodemdaling veenweiden (C-Agenda Commissie NLG 9 september 2019)
Prof. dr. C.P. Veerman is door het college gevraagd om met partners die betrokken zijn bij bodemdaling in de veenweidegebieden in gesprek te gaan over hun wensen, inbreng en randvoorwaarden in een op te stellen programma bodemdaling veenweiden en daarover advies uit te brengen.
8
Klimaat: Aanbieding Voorstel voor het Klimaatakkoord en besluitvormingsproces (C-agenda commissie RWK 9 sept 2019)
Ter kennisname worden bijgevoegde stukken met betrekking tot het Voorstel voor het Klimaatakkoord aangeboden:

U krijgt na het zomerreces een Statenvoordracht voorgelegd.
9
Monumenten: Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2019 (C-agenda commissie EFB 16 september 2019)
De Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2019 is bedoeld voor eigenaren van provinciale monumenten, die onderhoud plegen aan hun monument. De subsidieregeling zal naar verwachting op 25 juli 2019 worden gepubliceerd op de website van de provincie.
10
Water: Brief inzake voorgestelde afhandeling van motie 37-2018 Markermeerdijken (B-Agenda Commissie NLG 9 september 2019)
Op 8 oktober 2018, tijdens de behandeling van de Verklaring van geen Bedenkingen voor omgevingsvergunning van de Versterking van de Markermeerdijken, hebben PS een motie aangenomen met de titel 'Betrek betrokken inwoners Markermeerdijken'. De Staten hebben GS daarin opgeroepen zorg te dragen voor een door de Alliantie Markermeerdijken op te stellen Plan van Aanpak burgerparticipatie voor de ruimtelijke invulling van de Versterking. Het college heeft het conceptplan getoetst en vindt dat de Alliantie Markermeerdijken bewoners en andere belanghebbenden voldoende betrekt bij de uitwerking van de vastgestelde plannen. PS worden hiervan per brief op de hoogte gesteld en ontvangen het Plan van Aanpak.

*. PS worden verzocht de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.
11
Bestuur: Auditjaarplan 2019-2020 (C-agenda EFB 16 september 2019)
Gedeputeerde Staten (GS) moeten op grond van de Provinciewet periodiek onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (GS-onderzoeken). Provinciale Staten stellen bij verordening regels hierover op. Dit auditjaarplan beschrijft de voorgenomen GS-onderzoeken en de planning van die onderzoeken voor 2019 en 2020.
12
Bestuur: Rapport 'Data doorzien' van het Rathenau Instituut (C-agenda Commissie EFB 16 september 2019)
In november 2018 hebben Provinciale Staten de data-strategie voor de provincie vastgesteld. Eén van de actiepunten van deze strategie is een verkenning naar de ethische vraagstukken rondom gebruik van data bij het ontwikkelen en uitvoeren van provinciaal beleid. De verkenning is uitgevoerd door het Rathenau Instituut. De belangrijkste conclusies van de verkenning worden betrokken bij het verder uitwerken van de doelstelling op het gebied van ICT en data zoals verwoord in het coalitieakkoord, in bijzonder het voornemen om de data-strategie te actualiseren.
13
Gezondheid: Afhandeling motie 23-2019 Stop de grafietregens (C-agenda commissie NLG 11 juli 2019)
Met motie 23-2019 van 17 juni 2019 verzoeken Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten om de Staten voor het zomerreces te informeren over de escalatieladder die door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt gehanteerd bij toezicht en handhaving, de opbrengst van dwangsommen toe te voegen aan het VTH-budget en alle vergunningen van de bedrijven op het terrein van Tata Steel op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) door te lichten en maatregelen te nemen indien niet wordt voldaan aan de gestelde vergunningsvoorwaarden. Gedeputeerde Staten geven met deze brief invulling aan de motie.
14
Water: Monitor Waterrecreatie 2019 (C-agenda Commissie NLG 9 september 2019)
Zoals in de Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 staat, wordt jaarlijks een overzicht van de activiteiten van het programma Waterrecreatie gemaakt. Met deze digitale monitor laten we zien welke activiteiten van april 2018 tot en met juni 2019 zijn uitgevoerd. Het is een update van de Monitor Waterrecreatie 2018. De Monitor Waterrecreatie 2019 is te vinden via: https://maps.noord-holland.nl/waterrecreatie_monitor
15
Water: Ophoging subsidieplafond POP3 Niet productieve investeringen water (C-agenda Commissie NLG 9 september 2019)
Bij de openstelling van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor het onderdeel ‘niet productieve investeringen water’ in december 2018 zijn meer aanvragen ingediend dan op basis van het subsidieplafond kunnen worden gehonoreerd. De ophoging heeft als doel om alle ingediende aanvragen te honoreren waardoor de waterdoelen een grote impuls krijgen en het risico wordt verkleind dat de middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, niet tijdig worden benut. De waterschappen staan volledig garant wanneer er geen of onvoldoende Europese middelen beschikbaar komen. De eerdere beschikbaarstelling van provinciale middelen komt daarmee te vervallen.
16
Water: samenwerkingsovereenkomst waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied (C-agenda commissie NLG 9 september 2019)
De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld om de afspraken tussen Rijk en regio over de aanpak van de waterplantenoverlast voor de waterrecreatie in het zuidelijk IJsselmeergebied tot en met maart 2023 vast te leggen. Deze afspraken zijn gebaseerd op het aanbod van de regio van maart 2018 dat onder leiding van de provincie Noord-Holland tot stand is gekomen en het antwoord van het Rijk van juni 2018. Een werkgroep zal een plan voor de structurele aanpak in het gebied gaan opstellen.
Ondertekenaars zijn 11 partijen: de provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk (ministerie van I&W), de coöperatie Gastvrije Randmeren, de gemeenten Almere en Hoorn en de waterrecreatiepartijen Watersportverbond, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk! en Toerzeilers Nederland.

In tegenstelling tot hetgeen de brief vermeldt, zijn er drie bijlagen in plaats van twee aan dit dossier toegevoegd. De eerste bijlage is de samenwerkingsovereenkomst, de twee andere bijlagen betreffen de briefwisseling met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
17
Wonen: Woondeal MRA - BZK
Minister Ollongren sluit woondeals met vijf regio’s waar een grote druk op de woningmarkt is, waaronder de Metropoolregio Amsterdam. GS onderschrijven de strekking van de woondeal tussen de Metropoolregio Amsterdam en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als samenwerkingsagenda voor een toekomstbestendige woningmarkt.
18
Beantwoording vragen IJmondcommissie (C-agenda Commissie NLG 9-9-2019)
De leden van de IJmondcommissie, waarin raadsleden van de gemeenteraden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn vertegenwoordigd, hebben in hun vergadering van 14 mei 2019 vragen gesteld aan de portefeuillehouder Milieu inzake de situatie rondom Tata Steel en Harsco Metals. Met inliggende brief beantwoorden Gedeputeerde Staten deze vragen.
19
Beleidsregel openbaarmaking informatie over handhavingsbesluiten Brzo- en RIE-inrichtingen Noord-Holland (C-agenda Commissie NLG 9-9-2019)
Sinds medio 2018 maakt de provincie, of namens haar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, overtredingen en de op basis daarvan genomen handhavingsbesluiten van de meest risicovolle bedrijven openbaar. Openbaarmaking van informatie over genomen handhavingsbesluiten gaat gelden nu voor alle bedrijven met een provinciale milieuvergunning.
20
Tweewekelijkse informatievoorziening [week van 16 juli 2019] inzake Tata Steel en Harsco Metals (C-agenda Commissie NLG 9-9-2019)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals.
21
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bestek aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek (C-agenda M&B 16-09-2019)
Gedeputeerde Staten hebben het Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer voor de concessie Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Het PvE bevat de minimumeisen waaraan het aanbod van de vervoerder moet voldoen, zoals bijvoorbeeld eisen over comfort, betrouwbaarheid, informatievoorziening en duurzaamheid. Met de vaststelling start de Europese aanbesteding van de nieuwe concessie. Tot begin december 2019 kunnen geïnteresseerde vervoerders hun offerte indienen. In het voorjaar van 2020 wordt het beste aanbod geselecteerd . De nieuwe concessie loopt van 11 juli 2021 tot medio december 2030.
22
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Reactie op ontwerp structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn (C-agenda M&B 16-09-2019)
Rijk en regio willen een breed pakket aan maatregelen uitvoeren om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Deze regio kenmerkt zich door de grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. GS reageren positief op het in de ontwerp structuurvisie (OSV) Corridor Amsterdam-Hoorn beschreven voorkeursalternatief. Het pakket bestaat uit verbeteringen van het fiets- en openbaar vervoer-netwerk, het wegennet en uit mobiliteitsmanagement maatregelen. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, natuur, klimaat en duurzaamheid.
23
NZKG: Brief GS aan PS inz. VTH-beleid 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (C-agenda M&B 16-09-2019)
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert mede namens Provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor de uitvoering van deze taken is in regionaal verband uitvoeringsbeleid opgesteld waarin prioriteiten en strategieën zijn opgenomen voor de periode 2019-2022.
24
(heel PS) nevenfuncties van A.Th.H. van Dijk als voorzitter van de RvC Stichting Dutch Culture te Amsterdam en lid AB Stichting Connekt.
25
Klimaat: Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie gemeenten Noord-Holland 2019 (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
De subsidieregeling is bedoeld als cofinanciering voor de samenwerkende gemeenten op het gebied van klimaatadaptatie (zogenaamde werkregio's) die van het Rijk een bijdrage hebben ontvangen voor procesondersteuning Klimaatadaptatie.
26
Brief GS aan PS geschil Kennemer Duincamping met Camping Bakkum (C-agenda NLG 09-09-2019)
27
Brief GS aan PS inzake VTH Jaarverslag 2018
Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018 geeft inzicht in de uitvoering en voortgang van het VTH-beleid van de provincie Noord-Holland. Dit beleid heeft betrekking op de thema’s Milieu, Bodem, Groen, Water en Wegen/Vaarwegen. Voor het verlenen van vergunningen op grond van wet- en regelgeving zijn wij met betrekking tot deze thema’s, het bevoegd gezag. Wij hebben de uitvoering van de VTH-taken gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2018 is hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze organisaties.
28
(heel PS) Brief GS aan PS inz. Portefeuilleverdeling college van GS 2019-2023
In de vergadering van Provinciale Staten van 17 juni 2019 zijn de leden van het college van Gedeputeerde Staten 2019-2023 benoemd. Het nieuwe college heeft een besluit genomen over de onderlinge taakverdeling.
29
Bestuur: Brief GS aan PS inz. verkenning grenscorrectie Spaarndam (C-agenda cie EFB 16-9-2019)
GS hebben op verzoek van de minister van BZK verkend of een grenscorrectie m.b.t. Spaarndam een duurzame oplossing is en draagvlak heeft. GS rapporteren nu aan de minister van BZK dat de verkenning geen nieuwe feiten heeft opgeleverd. GS concluderen op basis van hun verkenning dat er geen maatschappelijk probleem is waarvoor een grenscorrectie een oplossing is en er geen draagvlak voor een grenscorrectie is.
30
Landbouw: Intentieverklaring netwerk ERIAFF (C-agenda cie NLG 09-09-2019 (leidend) en cie EFB 16-9-2019)
Besluiten tot het ondertekenen van de hernieuwde intentieverklaring (Letter of Intents) van het netwerk ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry). In ERIAFF werken 44 regio’s uit de gehele Europese Unie samen.
31
Recreatieschappen: Eindrapportage themaonderzoek recreatieparken (C-agenda cie NLG 09-09-2019)
Interbestuurlijk Toezicht van de provincie Noord-Holland heeft een onderzoek gedaan onder gemeenten in Noord-Holland naar het illegaal gebruik op recreatieparken en de wijze waarop gemeenten hiermee omgaan. Doel hiervan was om een beeld te vormen van de omvang van de problematiek, de wijze waarop gemeenten dit aanpakken en de samenwerking en afstemming die hierbij plaatsvindt. Daarnaast zijn enkele relevante ontwikkelingen rondom dit onderwerp in kaart gebracht. Het onderzoek heeft tot aanbevelingen geleid voor gemeenten, maar ook een aantal gericht aan de provincie zelf. Door uitvoering van deze aanbevelingen kunnen de gezamenlijke en complexe uitdagingen rondom recreatieparken beter worden opgepakt.
32
Verbonden partijen: Brief GS aan PS inz. Evaluatie verbonden partijen 2019 (B-agenda EEB 16-9-2019).
De provincie heeft de Evaluatie Verbonden Partijen 2019 uitgevoerd. De bevindingen uit het onderzoek worden gebruikt om het beleid met betrekking tot verbonden partijen aan te passen.
33
Verbonden Partijen: Brief GS aan PS inz. verdeling verbonden partijen (c-agenda EFB 16-9-2019)
Het nieuw aangetreden college van Gedeputeerde Staten heeft de provinciale verbonden partijen verdeeld. De verbonden partijen bestaan uit vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
De verbonden partijen zijn toegedeeld aan de gedeputeerde die de beleidsinhoudelijke portefeuille heeft die overeenkomt met de activiteiten van de verbonden partij.
Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de verdeling.
34
Energie: Rapport Systeemstudie Energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050 (B-agenda commissie RWK 09-09-2019)
De studie heeft in kaart gebracht hoe vraag en aanbod van energie zich tussen 2020 en 2050 zullen ontwikkelen en wat deze ontwikkeling betekent voor de energie-infrastructuur in Noord-Holland. Het huidige energienetwerk is niet toereikend om ambities op het gebied van CO2-reductie en de economische groei te faciliteren. Naast investeringen in het elektriciteitsnetwerk zijn ook investeringen in netwerken voor andere modaliteiten nodig om het elektriciteitsnetwerk in de toekomst te ontlasten. In vervolgonderzoek zullen de verschillende oplossingsrichtingen voor ontwikkelingen op het gebied van energie-infrastructuur verder worden verkend.
35
Gezondheid: Brief GS met 2 bijlagen inzake Tata Steel Harsco (cie NLG 11-07-2019).
36
Economie: Brief GS Stand van zaken Pallas (c-agenda cie EFB 16-9-2019)