link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 21 maart 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 14:15
Eindtijd: 16:10
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: Door de technische briefing die voorafgaand aan de vergadering wordt gehouden zal de aanvangstijd van de commissie worden verschoven van 13.15 uur naar 14.15 uur.
De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is ook weer toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal en kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inloophalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 18 maart 2022) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (39.4MB)
Algemene documenten:

0.1
Voorafgaande aan de vergadering zal van 13.15 tot 14.15 uur een BOT plaatsvinden over de Quickscan begrotingsproces 2021
1 14:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
4 14:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
5 14:50
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
5.a
Randstedelijke Rekenkamer: Statenvoordracht Bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 4 april 2022.
Omdat de  Randstedelijke Rekenkamer een instrument van Provinciale Staten is wordt de voordracht u door het Presidium aangeboden.

Toelichting:
In aanloop naar het besluit over de 2e  herbenoeming van de bestuurder-directeur van de Randstedelijke Rekenkamer, hebben de
vier Provinciale Staten in het voorjaar van 2020 het besluit genomen om in de periode 2021-2022 een onderzoek uit te laten voeren naar de
voor- en nadelen tussen het bestuurder-directeursmodel en het collegemodel.
De subcommissie bestuurlijke zaken uit de programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer heeft in opdracht van de vier Staten dit
onderzoek laten uitvoeren door I&O research. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt aan de vier Provinciale Staten een eensluidend
Statenbesluit voorgelegd om een besluit nemen over het bestuursmodel en daarbij te kiezen voor het huidige bestuurders-directeurmodel zoals
vormgegeven door de Randstedelijke Rekenkamer
6
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
7 15:00
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
7.a
ROM: Brief GS aan PS inz. afdoen Motie 93-2021 aangaande ROM InWest & Biodiversiteit (B-agenda EFB 21 maart 2022)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u met deze brief van GS de motie als afgedaan beschouwd.

Toelichting:
GS informeren PS over de motie die gaat over het belang van aandacht voor biodiversiteit binnen de kaders en investeringen van de ROM InWest. GS zeggen toe dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij de directeur en de Raad van Commissarissen.
7.b
Europa: Brief GS aan PS inz. Afdoening motie Europa dichter bij Provinciale Staten (M233-2021) (B-agenda EFB 21-3-2022)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of met de door GS geformuleerde voorstellen de motie als afgedaan beschouwd.

Toelichting:
Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 13 december 2021 een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten worden verzocht om binnen de portefeuille Europa Provinciale Staten waar mogelijk actief en tijdig te informeren en te betrekken bij besluitvorming rond grote en voor provincie belangrijke onderwerpen.
8
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
9
B-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
9.a 15:40
IPO: Discussienotitie Partij voor de Dieren : “Tijd voor transparantie en betere afstemming met IPO”
Voorstel voor behandeling:
De commissie kan de discussienota van de Partij voor de Dieren  met elkaar en GS bespreken.
In de discussienotitie wordt verwezen naar de AV stukken van 29 maart.
Deze staan geagendeerd bij c-agenda 16-c maar zijn nu ook bij dit punt gevoegd.
10
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
11 16:10
Sluiting
12
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
12.a
Bereikbaarheid/Economie/Leefbaarheid/Wonen: Werkgeversaanpak woon-werkverkeer Noord-Holland Noord (C-agenda M&B -leidend- en EFB 21-3-2022 en C-agenda NLG en RWK 14-3-2022)
Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden investeert de provincie onder andere in slim, schoon en veilig reizen. Daarom heeft de provincie een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden en potentie van een werkgeversaanpak om het woon-werkverkeer in de regio Noord-Holland Noord duurzamer te maken en terug te dringen. Uit dit onderzoek blijkt dat een werkgeversaanpak in deze regio kansrijk is. De provincie start met een gerichte werkgeversaanpak voor de komende twee jaar.
12.c
Europa: Brief GS aan PS inz. Randstad Vooruitblik Europa 2022 (C-agenda's EFB en M&B 21-3-2022, NLG en RWK 14-3-2022)
In de jaarlijkse Randstad Vooruitblik Europa van de vier provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland staat beschreven wat er het komende jaar aankomt aan nieuwe beleidsinitiatieven vanuit Europa en op welke thema's de provincies zelf inzetten richting Europa.
12.d
Mobiliteit/Verstedelijking/Europa: Reisvoornemen gedeputeerde J.Olthof naar Parijs (C-agenda M&B -leidend- en EFB 21-3-2022 en C-agenda RWK 14-3-2022)
Van 16 tot en met 18 maart brengt Gedeputeerde Olthof een bezoek aan Parijs in het kader van de politieke werkgroep van POLIS en de Autonomy beurs. POLIS is een vooraanstaand netwerk van Europese steden en regio’s om het Europese mobiliteitsbeleid te beïnvloeden. De provincie Noord-Holland is lid van het POLIS netwerk. Tijdens het werkbezoek zal kennis worden uitgewisseld over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Dit past in de aanpak van de provincie om mobiliteit slim, schoon en veilig te maken, zoals vastgelegd in het Perspectief Mobiliteit en de Focus Smart Mobility.
12.e
Economie: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2022 (C-agenda EFB 21 maart 2022)
De Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (hierna MIT-regeling) is een regeling waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor haalbaarheidsstudies en Research&Development samenwerkingsprojecten. De MIT-regeling is een samenwerking tussen de provincie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal is er ruim €9,5 miljoen beschikbaar voor de MIT-regeling 2022.
12.f
Bouwen/burgerparticipatie: afschrift van open brief aan CdK inz. participatie bij bouwprojecten gemeente Zaanstad (c-agenda EFB 21-3-2022 en c-agenda RWK 11-4-2022)
13
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
13.a
Motie 42- Cultuur: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregelingen Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds versterken culturele sector (c-agenda EFB 21-3-2022)
Met de uitvoeringsregelingen subsidie Impuls innovatie en subsidie Impuls samenwerking wil de provincie cultuur- en erfgoedorganisaties stimuleren en financieel in staat stellen om nieuwe activiteiten te ontplooien. De regelingen zijn een uitwerking van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds ten behoeve van de versterking van de culturele sector.
13.b
Stelling van Amsterdam/RO: Brief GS aan PS inz. Grenswijzigingen Stelling van Amsterdam bij Edam en Hoofddorp (nav rondvraag cie EFB 14-2-2022; c-agenda EFB 21-3-2022 en c-agenda RWK 14-2-2022).
In de rondvraag van de commissie Economie Financiën en Bestuur van 14 februari jl. is in reactie op de beantwoording van Statenvragen nr. 117 gevraagd welke acties wij ondernemen t.a.v. de bescherming van het weiland naast bedrijventerrein Oosthuizerweg in Edam. Daarnaast is bij de gemeente Haarlemmermeer grote zorg ontstaan over het vergroten van de begrenzing rondom de Geniedijk, het gedeelte tussen Hoofddorp Station en fort bij Aalsmeer.
14
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
14.a
IPO: Brandbrief Statenlidnu inz. zorgen over samenwerking met IPO (c-agenda EFB 21-3-2022)
14.b
Subsidies: Brief GS aan PS inz. evaluatie eenmalige subsidie 2021 (Solar Lab Petten) (c-agenda EFB 21-3-2022 en RWK 14-3-2022)
Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2021 is één eenmalige subsidie uit het subsidieregister van 2018 geëvalueerd. Het gaat om de subsidie voor de vernieuwing van het Solar Lab in Petten.
15
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
15.a
WOB: Brief GS aan PS inz. Beslissing op bezwaar inzake Reizen voormalig gedeputeerde naar Istanbul (c-agenda EFB 21-03-2022)
Op 23 maart 2021 is een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake -kort samengevat- nadere documenten over reizen naar Istanbul van een voormalig gedeputeerde, in de periode 2006 tot en met 2008, gedeeltelijk toegewezen. Het daarop ingediende bezwaar is nu ongegrond verklaard. Zie voor de besluiten www.noord-holland.nl/Loket/Wob\_verzoek en www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar\_en\_klachten/Bezwaar\_maken
16
C-agenda Algemeen
16.a
IPO: AV nieuwsbrief februari 2022 (C-agenda EFB en M&B 21-3-2022 en NLG en RWK 14-3-2022)
16.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 57 (C-agenda EFB en M&B 21-3-2022 en NLG en RWK 14-3-2022)
16.c
IPO: Agendabundel Algemene Vergadering IPO 29 maart 2022 (C-agenda EFB 21-3-2022)
16.d
MRA: Verslagen MRA raadtafel 9 februari 2022 en AV 18 februari 2022 en terugkoppeling van de AV op het advies van de Raadtafel (c-agenda EFB 21-3-2022)