link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 30 november 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 20:50
Voorzitter: Pieter Teeuwen
Toelichting: Dit betreft de uitloopvergadering van maandag 27 november jl. Voorafgaand aan de uitloopvergadering zal een technische briefing plaatsvinden om 18.15 uur.
De commissie vergadering wordt om 19.00 uur heropend en vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/).
De uitloopvergadering is toegankelijk voor publiek.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 29 november a.s.) bij commissiebestuur@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden.
Algemene documenten:

0 18:15
Technische briefing Havens/mobiliteit: Maritiem cluster en mobiliteitsvisie Den Helder-Texel-PNH (cie Ruimte is tevens uitgenodigd)
Zie voor toelichting de gepubliceerde agenda bij BOT/TB Bestuur van 30 nov 2023: [iBabs - Vergaderen met inhoud](https://portal.ibabs.eu/Agenda/Edit/a96a0d61-8bd4-4f49-8f4a-47eb76b5ca14)
11
Heropening en mededelingen
12 19:00
A-agenda Bestuur (Concerncontrol)
12.a
Bestuur: Kaderstelling rechtmatigheidsverantwoording 2023
Toelichting:
Met ingang van begrotingsjaar 2023 zijn Gedeputeerde Staten verplicht om een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarstukken. Zij leggen hiermee verantwoording af aan Provinciale Staten over in hoeverre er rechtmatig is gehandeld in een boekjaar. Voor het uitvoeren van de rechtmatigheidscontroles zijn kaderstelling vanuit Provinciale Staten en aanpassing van de Financiële verordening en de Controleverordening noodzakelijk. Nieuw is dat aan PS wordt gevraagd om het normenkader vast te stellen.
Over deze wijzigingen is in een technische briefing (maandag 27 nov) een toelichting gegeven.

Behandelvoorstel: 
PS adviseren over de voordracht kaderstelling rechtmatigheidsverantwoording.
13 19:30
B-agenda Bestuur (bestuur algemeen, Europa, communicatie)
13.a
Bestuur en Recreatie: Brief aan PS afdoen motie M233-2022 "Wet Bibob toepassen recreatieparken" (B-agenda commissie nader te bepalen)
Toelichting:
In de motie M233-2022 heeft PS aan het college gevraagd gemeenten dringend te adviseren Bibob-onderzoeken uit te voeren bij overname of nieuw te realiseren recreatieparken. In maart 2023 heeft PS een brief ontvangen waarin het college aangeeft op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.

Behandelvoorstel:
Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en Commissaris van de Koning bespreken. De commissie Bestuur wordt gevraagd of motie 233-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.
13.b
Communicatie: Afdoen motie M250-2022 "Vlaggen op 10 december" (B-agenda commissie Bestuur)
Toelichting:
Provinciale Staten vragen in motie M250-2022 om over te gaan tot de aanschaf van de Mensenrechtenvlag en de Mensenrechtenvlag jaarlijks op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, uit te hangen en onderdeel te maken van het vlaggenprotocol van de Provincie Noord-Holland. Wij schaffen de vlag aan en nemen 10 december op in het vlaggenprotocol.

Behandelvoorstel:
Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en Commissaris van de Koning bespreken. De commissie Bestuur wordt gevraagd of motie 250-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.
14
B-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
14.b 20:20
Zeehavens: Afdoen motie M277-2022 "behoud scheepsreparatiewerf Noordzeekanaalgebied" en toezeggingen Nota Zeehavens (B-agenda commissie n.t.b.)
Toelichting:
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief op welke wijze invulling is gegeven aan motie M277-2022 (behoud scheepsreparatiewerf Noordzeekanaalgebied) en enkele toezeggingen om nadere informatie te verschaffen over de ligplaatsen voor de binnenvaart en de productie van PFAS in het Noordzeekanaalgebied.

Behandelvoorstel:
Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en de gedeputeerde te bespreken. De commissie Bestuur wordt gevraagd of motie 277-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.
15
Rondvraag gedeputeerde Rommel
16
Sluiting