link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 15 juni 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:15
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: Let op: De vergadering is in twee delen gesplitst. Op 15 juni wordt er naar gestreefd om de agendapunten 1 tot en met 10 te behandelen.  De agendapunten 11 tot en met 16 zullen op de uitloopvergadering van donderdagavond 18 juni  worden behandeld, aanvang 18.30 uur (zie hiervoor de aparte agenda op de website en in Ibabs). Alle genoemde tijden zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 op 15 juni ca. 30 minuten eerder beginnen.

I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via:
https://noord-holland.stateninformatie.nl/.
Ook is het mogelijk om digitaal in te spreken in de vergadering. Het is ook mogelijk een  schriftelijke reactie aan te leveren. Dit kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur

•Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag  12 juni) bij de commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en moties- en toezeggingenlijsten ( de motie- en toezggingenlijsten worden nagezonden).
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
3 13:25
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4 13:55
A-agenda Algemeen (CdK en mw. Zaal, mw. Pels en de hr. Stigter)
4.a
Voordracht Jaarstukken 2019 (rapport accountant en reactie van GS daarop volgt nog)
Voorstel voor behandeling:
Aan de commissie wordt gevraagd  de verantwoording en de  kwaliteit van de behaalde resultaten opgenomen in de jaarstukken 2019  te bespreken.
De  jaarrekening wordt in zijn geheel ook behandeld in de Rekeningencommissie op 8 juni 2020 (bevindingen Rekeningencommissie zullen op 15 juni in EFB worden teruggekoppeld).

De uitkomsten van de commissievergadering zullen aan PS worden toegezonden  voor de bespreking van de jaarstukken in de PS-vergadering van 29 juni  a.s.
Voor de controlerende rol van Provinciale Staten is het van belang dat de Statencommissies vanuit een vakinhoudelijke invalshoek de jaarstukken bespreken
De bespreking vanuit financiële invalshoek vindt voornamelijk plaats in de Rekeningencommissie en EFB.

Toelichting:
In de jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde output in het jaar 2019.
4.a.1
Concerncontrol: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging per 1 maart 2020
Voorstel voor behandeling:
Brief kan betrokken worden voor de relevante onderwerpen van de commissie EFB bij de bespreking van de Jaarstukken 2019.

Toelichting:
De accountant, de provinciearchivaris, de Randstedelijke Rekenkamer en de sector concerncontrol van de provincie hebben allemaal een bepaalde (wettelijke) rol om te onderzoeken of de provincie goed werkt. Hun conclusies en aanbevelingen worden gebruikt om de nodige verbeteringen door te voeren. Met behulp van de auditopvolgingslijst wordt bijgehouden hoe het daarmee staat en kunnen de nodige acties worden gepland. Twee maal per jaar wordt hierover gerapporteerd aan GS en PS. GS hebben de auditopvolging per 1 maart vastgesteld.
4.b
Voordracht Kaderbrief 2021
Voorstel voor behandeling:
Ter voorbereiding op de behandeling van de Kaderbrief 2021 in PS van 29 juni 2020 wordt aan de commissie gevraagd die onderwerpen uit de Kaderbrief te bespreken die tot de portefeuille van de commissie van de commissie EFB behoren.
De kaderbrief wordt in alle Statencommissies behandeld. Onderwerpen die tot andere Statencommissie behoren graag daar bespreken.
Het verslag van de commissie zal als advies aan PS worden gestuurd.

Toelichting:
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2021 die in november door PS zal worden behandeld.
5
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
6 15:15
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
6.a
Concept-zienswijzen GS op drie gemeentelijke herindelingen (elke herindeling wordt apart behandeld):
6.a.1
Brief GS met bijlagen inz. concept zienswijze herindelingsadvies Beemster-Purmerend
Voorstel voor behandeling:
Het vaststellen van de provinciale zienswijze op een herindelingsadvies van gemeenten is een bevoegdheid van GS op grond van de
Wet algemene regels herindeling.
GS geeft echter aan dat zij, voordat de zienswijze aan de Minister wordt gestuurd, deze met u wil bespreken  zodat u uw vragen en/of opmerkingen hierover kunt maken.
Na bespreking in de commissie zullen GS het herindelingsadvies definitief vaststellen en voor 1 juli aan de Minister BZK sturen

Toelichting:
De gemeenten Beemster en Purmerend willen per 1 januari 2022 bestuurlijk fuseren. De beide gemeenteraden stelden daartoe een herindelingsadvies vast. GS moeten daarover adviseren aan de minister van BZK. GS hebben een (concept) positieve zienswijze op deze fusie vastgesteld en vragen aan PS om deze zienswijze te bespreken in de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur van 15 juni 2020. Nadat GS het standpunt van PS hebben gehoord, stellen ze de zienswijze definitief vast en zenden ze de zienswijze over de fusie aan de minister van BZK.
6.a.2a
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Concept zienswijze herindelingsadvies Dijk en Waard
Voorstel voor behandeling:
Het vaststellen van de provinciale zienswijze op een herindelingsadvies van gemeenten is een bevoegdheid van GS op grond van de
Wet algemene regels herindeling.
GS geeft echter aan dat zij, voordat de zienswijze aan de Minister wordt gestuurd, deze met u wil bespreken  zodat u uw vragen en/of opmerkingen hierover kunt maken.
Na bespreking in de commissie zullen GS het herindelingsadvies definitief vaststellen en voor 1 juli aan de Minister BZK sturen

Toelichting:
De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk willen per 2022 bestuurlijk fuseren. De beide gemeenteraden hebben daartoe het herindelingsadvies Dijk en Waard vastgesteld. GS moeten daarover adviseren aan de minister van BZK. GS hebben een (concept) positieve zienswijze op deze fusie vastgesteld en vragen aan PS om deze zienswijze te bespreken in de statencommissie Economie, Financiën en Bestuur van 15 juni 2020. Nadat GS het standpunt van PS hebben gehoord, stellen GS de zienswijze definitief vast en zenden GS de zienswijze over de fusie aan de minister van BZK.
6.a.2b
Bestuur: Brief met bijlagen van de Dorpsraad St. Pancras inz. herindelingsadvies Heerhugowaard-Langedijk
De brief van de Dorpsraad kunt u betrekken bij de behandeling van dit punt.
6.a.3
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Concept zienswijze herindeling Amsterdam-Weesp
Voorstel voor behandeling:
Het vaststellen van de provinciale zienswijze op een herindelingsadvies van gemeenten is een bevoegdheid van GS op grond van de
Wet algemene regels herindeling.
GS geeft echter aan dat zij, voordat de zienswijze aan de Minister wordt gestuurd, deze met u wil bespreken  zodat u uw vragen en/of opmerkingen hierover kunt maken.
Na bespreking in de commissie zullen GS het herindelingsadvies definitief vaststellen en voor 1 juli aan de Minister BZK sturen

Toelichting:
De gemeenten Amsterdam en Weesp willen per 2022 bestuurlijk fuseren. De beide gemeenteraden stellen daartoe een herindelingsadvies vast. GS moeten daarover adviseren aan de minister van BZK. GS hebben een (concept) positieve zienswijze op deze fusie vastgesteld en vragen aan PS om deze zienswijze te bespreken in de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur van 15 juni 2020. Nadat GS het standpunt van PS hebben gehoord, stellen ze de zienswijze definitief vast en zenden ze de zienswijze over de fusie aan de minister van BZK.
7
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
8 16:45
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
8.a
Erfgoed: Voordracht Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS of u toestemming geeft aan GS om deze gemeenschappelijke regeling tot  Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies te treffen.
De voordracht zal worden behandeld in de PS vergadering van juni of juli 2020
Ingevolge artikel 40 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) kunnen de colleges van
Gedeputeerde Staten van twee of meer provincies, ieder voor zover zij voor de eigen provincie
bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer
bepaalde belangen van die provincies. Gedeputeerde Staten gaan niet over tot het treffen van
een regeling dan na verkregen toestemming van Provinciale Staten. De toestemming kan slechts
worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Toelichting:
Het werelderfgoedcomité besluit op een nog nader te bepalen datum of de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt toegevoegd aan de werelderfgoedlijst als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Bij een positief besluit worden de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant verantwoordelijk voor de bescherming en het uitdragen van uitzonderlijke universele waarde van het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinie. Om deze siteholderstaak goed te kunnen vervullen is een oprichting van een Gemeenschappelijk Orgaan nodig.
9 17:00
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
9.a
PS zaken: Brief GS aan PS inz afhandeling motie 20 kolfkamer
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.

Toelichting:
Provinciale Staten vraagt in motie 20 om een kolfruimte in het provinciehuis te realiseren. De provincie heeft in het nabijgelegen gebouw Houtplein 33 een kolfkamer die aan alle wettelijke eisen voldoet en gebruikt kan worden door medewerkers en statenleden. Als een statenlid liever op de Dreef gebruik maakt van een kolfruimte wordt daarvoor een al in gebruik zijnde ruimte beschikbaar gesteld die zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
10 17:15
Schorsing van de vergadering: vervolg op donderdagavond 18 juni om 18:30 uur
16
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
16.a
Bestuur: brief GS aan PS inz. reactie op brief hr. Schagen bestuurlijke fusie Beemster-Purmerend (tkn bij B-agenda EFB 15-6-2020)
16.b
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 (C-agenda EFB 15-6-2020)
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag
2019 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2019 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.
16.c
(alle commissies) Brief GS aan PS inz. Verlenging samenwerking Amsterdam Smart City (C-agenda alle comissies juni 2020)
Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende opgaven: energietransitie, circulaire economie, mobiliteit en digitale stad. Vanwege de relevantie van deze gebieden voor het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" heeft het college van GS besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City voor de duur van één jaar te verlengen.
16.d
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Verslag overleg met colleges Oostzaan en Wormerland over ZOO (C-agenda EFB 15 juni 2020).
18
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
19
C-agenda Algemeen