link naar deze pagina

Presidium - 17 september 2018

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: J. Remkes
Bundel:
pdf Agendabundel (5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a
Concept-verslag presidium 11-06-18 (en besloten deel)
3.b
Lijst met actiepunten en LTA
4.a
Concept-agenda PS 8 oktober 2018
4.b
Concept-agenda PS 12 november 2018
5.a
Afdoeningsvoorstellen Lijst moties PS
5.b
Lijst ingekomen stukken PS
6
Instellen van de Ribbius Peletier Penning
7
Nadere voorstellen publiciteitscampagne Statenverkiezingen 2019
8
Aantal duocommissieleden
9
Toelichting op 2e werkbezoek PS aan Regio Randstad
10
Besluitenlijst Agendacommissie 03-09-18
11
Stand van zaken PS-budgetten PS
12
Brief cvdK aan PS Voorbereiding amendementen en moties d.d. 12-09-18
13
Rondvraag
14
Sluiting