link naar deze pagina

Commissie Landelijk gebied - 23 november 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 19:15
Eindtijd: 22:55
Voorzitter: Chris Vonk
Toelichting: Deze uitloopavond vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/).
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda).
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op vrijdag 17 november 2023 per mail: commissielandelijkgebied@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 2 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (55.9MB)
Algemene documenten:

1
Heropening
2 19:15
A-agenda Natuur, Landschap, Water en Bodem (gedeputeerde Kocken)
2.a
Natuur: Beantwoording GS en 2e termijn Programma Natuurnetwerk 2024
Toelichting: In het Programma Natuurnetwerk (PNN) staat informatie over de voortgang van opgaven in het landelijk gebied. Het geeft een (tekstueel en financieel) overzicht van alle activiteiten en projecten die de provincie in samenwerking met partners onderneemt om de natuur in Noord-Holland te ontwikkelen. Nu ligt de focus nog op de realisatie van het Natuurnetwerk in samenhang met de natuurherstelmaatregelen en de gebiedsgerichte aanpak van stikstof. Met de komst van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) wordt dit uitgebreid met opgaven op het gebied van water, bodem en klimaat. Het programma sluit aan bij de gebiedsgerichte werkwijze die vanaf 2020 is ingezet en steeds meer vorm krijgt in de verschillende gebieden. Het PNN en haar opvolger wordt jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Behandelvoorstel:
Adviseren aan PS over de Statenvoordracht Programma Natuurnetwerk 2024. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 4 december 2023.
3 20:15
B-agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn, Faunabeheer, PPLG en Cultureel Erfgoed (gedeputeerde Beemsterboer)
3.a
Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) maandelijks op de agenda
Behandelvoorstel:
Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPPL) komt maandelijks terug op de agenda.
Gedeputeerde Beemsterboer zal mondeling de stand van zaken meedelen. De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG.

[](https://portal.ibabs.eu/#)
3.a.1
PPLG: Twee brieven van het ministerie van LNV en de minister van Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer over PPLG
Behandelvoorstel:
De brieven kunnen als extra informatie dienen voor bespreking en vragen aan de portefeuillehouder.
* Een brief van de minister van Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer waarin zij de Kamer informeert over de voortgang van de provinciale gebiedsprogramma’s (PPLG’s)
* Een brief van het ministerie van LNV met een beoordeling door de betrokken departementen (‘tussentijds beeld’) van de startversie PPLG van de provincie Noord-Holland en het ingediende maatregelpakket
3.a.2
PPLG: Stand van zaken PPLG
Toelichting: Het Rijk heeft een reactie ('tussentijds beeld') gegeven op de startversie van het PPLG. In de brief aan PS worden de belangrijkste punten benoemd en wordt aangegeven wat dit betekent voor de planning van het PPLG.
4 20:55
B-agenda Natuur, Landschap, Water en Bodem (gedeputeerde Kocken)
4.a
Natuur: Agenderingsverzoek C naar B Vaststelling vier Natura 2000 beheerplannen Laag-Holland
Doel van agendering:
De indiener zou graag van de andere fracties willen horen: Hoe zien andere fracties deze opnieuw vooruitschuivende werkwijze van GS?
Ze zouden graag van GS horen: Kan GS aangeven hoe zij de conclusies uit de NDA’s en de adviezen van de Ecologische Autoriteit heeft meegenomen in de vier nieuwe Natura 2000-beheerplannen?

Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde deze brief en natuurbeheerplannen bespreken.
4.b
Water: Afdoening motie 2023-47 rechten Waddenzee
Toelichting: Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 30 mei 2023 een motie aangenomen met een oproep voor een vervolgstap voor rechten voor de Waddenzee.

Behandelvoorstel:
Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie Landelijk Gebied wordt gevraagd of motie 47-2023 als afgedaan kan worden beschouwd.
4.c
Water: Afdoening motie 2023-49 impuls Waddengebied
Toelichting: Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 30 mei 2023 een motie aangenomen voor een impuls aan het Waddengebied.

Behandelvoorstel:
Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie Landelijk Gebied wordt gevraagd of motie 49-2023 als afgedaan kan worden beschouwd.
4.d
Water: Afdoening motie 267-2022 Inzicht in effectieve instrumenten waterkwaliteit
Toelichting: Provinciale Staten hebben een motie vastgesteld waarin wordt verzocht te verkennen welke instrumenten uit het overzicht ‘Mogelijke aanvullende maatregelen KRW’ het meest effectief, nuttig en toepasbaar zijn om de waterkwaliteit- en kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren (M267- 2022). Het college informeert Provinciale Staten over de uitvoering van de motie.

Behandelvoorstel:
Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde besprekenDe commissie Land. elijk Gebied wordt gevraagd of motie 267-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.
5
Rondvraag gedeputeerde Kocken
6
sluiting