link naar deze pagina

Presidium - 17 december 2018

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: J. Remkes
Bundel:
pdf Agendabundel (8,2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a.b
Concept-verslag presidium 29-10-18 en Lijst met actiepunten
4.a,b.c
Concept-agenda's PS 17 december 2018, 7 januari 2019 en 14 januari 2019
5.a.b
Afdoeningsvoorstellen Lijst moties PS en Lijst ingekomen stukken
6
Voorstel verkiezingsshows met Kern van de Zaak, RTV NH en AT5
7
WOB-verzoeken
8
Opdrachtverlening accountant PS
9
Afscheidscadeau PS
10
Ict-voorzieningen voor PS in 2019-2023
11
Stand van zaken PS-budgetten (ter kennisname)
12
Brief nevenfunctie gedeputeerde Bond (ter kennisname)
13
Besluitenlijst Agendacommissie 12-11-2018
14
Rondvraag
15
Sluiting