link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 januari 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van januari 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
Milieu: Afschrift brief GS aan ministerie IenW over Grafietuitstoot Tata Steel (C-agenda NLWM 25-02-2019)
2
Fauna: Besluit GS op grond van hoofdstuk 5 Verordening Faunabeheer (C-agenda NLWM 25-02-2019)
3
Fauna: Brief GS aan PS over discussienota Rosse Stekelstaart (Betrekken bij B-agendapunt 7.b. NLWM 24-01-2019)
4
Natuur: Discussienota PvdA over sinusmaaien (B-agenda NLWM 25-02-2019)
5
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Wob-verzoek standpuntbepaling contacten correspondentie met ICOMOS Unesco OCW I&W Stuurgroep A8 A9 (C-agenda M&F 21-01-2019)
6
Mobiliteit: brief Verbreding N 201 en aansluiting op A 27 (C-agenda M&F 21-01-2019)
7
Mobiliteit: brief zienswijze en aandachtspunten Duinpolderweg (C-agenda M&F 21-01-2019)
8
Circulaire economie: Brief GS aan PS inz. Voortgangsrapportage Actieagenda Circulaire Economie 2017-2020 (C-agenda EEB 11 februari 2019).
9
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Uitwerking motie 47-2018 culturele instellingen en evenementen (B-agenda EEB 11/2/2019)
10
Economie: Brief GS aan PS inz. Resultaat Breedband buitengebied Noord-Holland (C-agenda EEB 11 februari 2019)
11
Financiën: Voordracht eerste begrotingswijziging 2019 (A-agenda M&F 11-2-2019)
12
Milieu / Mobiliteit: Afschrift aan PS. Brief Waddeneilanden gemeenten aan Tweede Kamer over gezonken zeecontainers Waddenzee (C-agenda NLWM 25-02-2019 en M&F 11-02-2019)
13
Milieu / Mobiliteit: Afschrift brief Kimo aan Tweede kamer en Eerste kamer over gezonken zeecontainers Waddenzee (C-agenda NLWM 25-02-19 en M&F 11-02-19)
14
Natuur: Toezicht op natuur- en stiltegebieden (C-agenda NLWM 25-02-2019)
15
Water: Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Water en bodem Noord-Holland 2017 (C-agenda NLWM 25-02-2019)
16
Mobiliteit: brief zienswijze Wijkraad Welgelegen op Voorlopig Ontwerp Houtplein (C-agenda M&F 21-01-2019)
17
Klimaat: Brief van GS aan PS inz. Ontwerp van het Klimaatakkoord (B-agenda alle commissie in februari; let op er komt nog een aparte brief van GS ter voorbereiding van de consultatie in de commissies).
18
Milieu/ Energie/ Mobiliteit: Brief GS aan PS met advies Initiatiefvoorstel GL & PvdD 'Naar een toekomst zonder (plastic) Zwerfafval' (Betrekken bij A-agenda NLWM 24-01-2019)
19
Opzegging Statenlidmaatschap hr. Van Straaten (VVD) wegens verhuizing naar andere provincie.
20
Economie: Brief GS aan PS inz. nieuwe beslissing op bezwaar hangende beroep Wob Distriport (C-agenda EEB 21-1-2019)
21
Financiën: brief GS aan PS inz. Eerste actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) (A-agenda M&F 21-01-2019)
22
Kop werkt: jaarprogramma 2019 /voortgangsrapportage 2018 en Maatschappelijke en Economische Effectrapportage (B-agenda EEB 21-1-2019)
23
Milieu: Ingekomen mail over Houtstook en Schone lucht akkoord 2019 (C-agenda NLWM 24-01-2019)
24
Milieu: Vaststellen van de Begroting 2019 van het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland (C-agenda NLWM 24-01-2019)
25
Mobiliteit: Brief waterstof rijweg (C-agenda M&F 21-01-2019)
26
Water: Afronding aanbevelingen van Randstedelijke Rekenkamer en Noordelijke Rekenkamer uit rapport 'Het Waddenfonds gemonitord' (C-agenda NLWM 24-01-2019)
27
Water: Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2019 (C-agenda NLWM 24-01-2019)
28
Wonen: Brief GS aan PS huisvesting buitenlandse werknemers, Rapport & plan van aanpak stuurgroep (C-agenda R&W 25 februari 2019)
29
Integriteit: Brief GS aan PS inz. Beleidsplan Integriteit 2019 (C-agenda EEB 21-1-2019)
30
Mobiliteit: Discussienota ecologische bermen (B-agenda M&F 21-01-2019)
31
Mobiliteit: Discussienota Fietstunnel Laren (B-agenda M&F 21-01-2019)
32
Recreatieschappen: agenda vergadering AB RAUM 11 januari 2019 (C-agenda EEB 21-1-2019; de openbare stukken die bij deze vergadering horen kunt u downloaden op de site van het recreatieschap).
33
Bestuur: Brief van GS aan PS inz. wob verzoek concept beleidskader gemeentelijke herindeling (C-agenda EEB 21-1-2019)
34
Dankbrief hr. Remkes aan GS en PS Noord-Holland 2 januari 2019
35
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bestuursovereenkomst Zuidasdok (C-agenda M&F 21-01-2019)
36
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Perspectief Fiets (B-agenda M&F 21-01-2019)
37
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Samenwerkingsovereenkomst Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën (C-agenda M&F 21-01-2019)
38
Mobiliteit: Ontwikkelstrategie Energie Noordzeekanaalgebied (C-agenda M&F 21-01-2019 (leidend) & EEB 21-01-2019)
39
Mobiliteit: Voordracht Realisatie Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport Aalsmeer (A-agenda M&F 21-01-2019)
40
Recreatieschappen: Brief Recreatieschap Spaarnwoude inz. wijziging gemeenschappelijke regeling (A-agenda EEB 11-2-2019)
41
Ruimte / Natuur / Recreatie: Beantwoording GS openstaande vragen uit cie RW en cie NLWM over voordracht wijziging PRV (Betrekken bij PS-vergadering 14-01-2019)