link naar deze pagina

Natuur, Landbouw, Water & Milieu - 24 september 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 11:30
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Hermen de Graaf
Toelichting: Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
- De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/

De leden van de commissie M&F zijn uitgenodigd voor de bespreking van agendapunt 11.c.

Voorafgaand aan de reguliere vergadering (aanvang 13.15 uur) is er voor de commissieleden een gesprek met de NAM over gaswinning in Noord-Holland (11.30-12.15) en een technische briefing over Natuurbeheersmaatregelen (12.15-13.00).

De fractie van de PvdD organiseert van 10.30 tot 11.15 uur een technische bijeenkomst over het initiatiefvoorstel 'Groen doet goed'.

Gedeputeerde Bond is afwezig.

20-09-2018:
C-agendapunt 16.m. en een actuele lijst openstaande toezeggingen is toegevoegd.

21-09-2018:
De vergadering is verplaatst naar de Statenzaal.
De beantwoording van de vooraf gestelde technische vragen is toegevoegd, incl. 1 bijlage.

27-09-2018:
Het concept-verslag in voorvisie van deze vergadering is gepubliceerd bij de algemene documenten.
Bij de agendapunten 3 en 6.a. zijn de tot nu binnengekomen inspreekbijdragen toegevoegd.

02-10-2018:
De inspreekteksten van 7 insprekers bij het agendapunt 'Voordracht VVGB Markermeerdijken' zijn toegevoegd bij 6.a.2. Ook e presentatie van de NAM bij de technische briefing is toegevoegd.
Bundel:
pdf Agendabundel (169.5MB)
Algemene documenten:

0.a 11:30
Gesprek met NAM over gaswinning Noord-Holland (vergaderzaal 1.5)
0.b 12:15
Technische briefing Natuurbeheersmaatregelen (vergaderzaal 1.5)
1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 13:25
Inspreekhalfuur
4
A-agenda Algemeen
4.a 13:55
Voordracht Zomernota 2018
Voorstel voor behandeling:
die onderwerpen bespreken die tot de portefeuille van de commissie NLWM behoren ter
voorbereiding op de vergadering van PS van 8 oktober 2018.
4.b 14:10
Voordracht MRA begroting en werkplan 2019
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS of u opvattingen en wensen wilt meegeven aan de Regiegroep MRA over die onderdelen van de MRA begroting en werkplan die tot de portefeuille van de commissie horen.
Conform de afspraken in de agendacommissie worden de begroting en het werkplan in alle vakcommissies behandeld.
De voordracht zal worden behandeld in de PS vergadering van 8 oktober 2018.

Deze stukken worden aan u voorgelegd op grond van artikel 7.1 van het Convenant MRA.

5 14:25
Rondvraag gedeputeerde Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
Gedeputeerde Bond is deze vergadering afwezig.
6
A-agenda Water
6.a.1 14:25
Voordracht VVGB Markermeerdijken
Behandelvoorstel:
PS adviseren over de voorliggende voordracht voor het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen Markermeerdijken.
6.a.2
VVGB Markermeerdijken inspreekteksten
6.b 14:55
Voordracht Wijzigingen begroting 2018 en 2019 Waddenfonds
Behandelvoorstel:
PS adviseren over voorliggende voordracht met zienswijze op de voorgestelde wijzigingen van de Begrotingen 2018 en 2019 Waddenfonds

(Voordracht komt 28-8 of 5-9 in GS)
7
B-agenda Water
7.a 15:05
Water: Kaderrichtlijn Water - Voortgangsrapportage 2018 (C-agenda NLWM 25-06-2018, op verzoek D66 B-agenda 24-09-2018)
Agendering op verzoek van D66 (dhr. Rook)

Behandelvoorstel:
Voordat de discussie over het wel of niet behalen van de doelen wordt gestart, wil ik graag met de commissie bespreken wat ze van de resultaten vinden en of partijen bereid zijn om de rol die de provincie aan de orde te stellen.
D66 vindt dat we goede stappen hebben gezet om de kwaliteit afgelopen jaren structureel te verbeteren. Het is niet genoeg. Overheden kijken teveel naar elkaar. Vanuit de Provincie Noord-Holland hebben we een rol en invloed. De Provincie is geen waterkwaliteit beheerder, maar stelt wel de kaders. En de kwaliteit van het water kan verbeteren als ook de ruimtelijke vraagstukken worden aangepakt.
Ruimtelijk zetten we als Provincie de kaders en kunnen we dingen mogelijk maken die ten gunste komen aan het water. De waterschappen doen de voorstellen aan de Provincie. Ook kan de Provincie zelf nog meer maatregelen treffen in het kader van natuurdoelen, ecologische oevers etc.
Van het college hoort D66 graag in de commissie welke richtingen we als provincie nog kunnen inslaan om deze problematiek nog beter aan te pakken.

(Een uitgebreid behandelvoorstel met motivatie treft u in de bijlage).
8 15:25
Rondvraag gedeputeerde Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
9
A-agenda Milieu
9.a 15:30
Voordracht Zienswijze op resultaatbestemming 2017 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- & Vechtstreek (A-agenda NLWM 24-09-2018)
Behandelvoorstel:

PS adviseren over de voorliggende voordracht met zienswijze op de resultaatbestemming 2017 van de OFGV.
9.b 15:35
Voordracht zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2018 van de RUD NHN
Behandelvoorstel:

PS adviseren over de voorliggende voordracht met zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2018 van de RUDNHN
10
B-agenda Milieu
10.a 15:40
Milieu: Discussienota GL/SP: aardgaswinning Kleine velden (B-agenda NLWM 24-09-2018)
Op verzoek van GroenLinks en SP. Zie discussienota met behandelvoorstel in de bijlage.
10.b 16:00
Schiphol/Mobiliteit: Trein als alternatief voor vliegen. Onderzoek i.o. Natuur en Milieufederatie NH (B-agenda NLWM 24-09-18 op verzoek van SP, C-agenda NLWM 25-06-2018 (leidend) en M&F)
Agendering op verzoek van de SP (mw. De Groot).

Behandelvoorstel:
Op welke wijze kan de provincie Noord-Holland bijdragen aan een dergelijk vlieggedrag?
• Wil GS, wil PS, de rijksoverheid beïnvloeden en maatregelen voorstellen als vliegbelasting, belasting op kerosine e.d. zodat het reizen met de trein even duur of goedkoop wordt als vliegen?
• Wil GS, wil PS, het via de concessies in het openbaar vervoer mogelijk maken vanuit alle uithoeken van de provincie snel naar de vertrekplaats van het internationaal treinverkeer/busverkeer te komen?
• Wil GS, wil PS, de zakelijke reizigers erop wijzen dat het ook mogelijk is om te vergaderen via videoconferencing. Dan hoeft er in principe geen vliegreis gemaakt te worden.
• Wil GS, wil PS, de punten, genoemd in de brief van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland ook bespreken?

(Een uitgebreid behandelvoorstel met motivatie treft u in de bijlage).
10.c 16:20
Milieu: Ontwerp-actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2022 (B-agenda NLWM 24-09-2018, met uitnodiging M&F)
Behandelvoorstel:
U kunt met elkaar en de gedeputeerde het voorliggende ontwerp-Actieplan geluid provinciale wegen bespreken.

(Voor de bespreking van dit agendapunt worden ook de leden van de commissie Mobiliteit & Financiën uitgenodigd.)
11 16:40
Rondvraag gedeputeerde Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
12 16:45
Sluiting
13
C-agenda Algemeen
13.a
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (c-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
13.b
Klimaat: Persbericht Transitieprogramma van klimaattafel Industrie NZKG (c-agenda alle commissies sept. 2018).
13.c
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 17 (c-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
13.d
Heel PS: Regiodeals in Noord-Holland (C-agenda alle commissies M&F en EEB 17-09-2018 NLWM en R&W 24-9-2018)
13.e
(heel PS) Brief GS aan PS inz. voorstellen regiodeals in Noord-Holland ( C-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
13.f
(heel PS): Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 18 (C-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
14
C-agenda Landbouw & Faunabeheer
14.a
Fauna: Informeren over het onderzoeksrapport 'Praktijkproef voor het inzetten van lasers voor beperking Ganzenschade' (C-agenda NLWM 24-09-2018)
14.b
Fauna: Wijziging mandaatbesluit compensatieregeling ganzenrustgebieden en ganzenfoerageergebieden N-H 2015 (C-agenda NLWM 24-09-2018)
14.c
Landbouw: Ophogen subsidieplafond 'EIP-Agri' en wijziging openstellingsbesluit 'uitvoering LEADER projecten' (C-agenda NLWM 24-09-2018)
14.d
Fauna: Wijziging beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland (C-agenda NLWM 24-09-2018)
14.e
Economie/ Landbouw/ Mobiliteit: Stand van zaken 'Voedsel verbindt' MRA (C-agenda's EEB en M&F 17-09-2018 en NLWM 24-09-2018)
14.f
Landbouw: Verzoek financiële ondersteuning Holland health en informatie Health café over vitale regio's, voedsel en gezondheid (C-agenda NLWM 24-09-2018)
14.g
Landbouw: Brief GS aan PS inz. Wijziging ophoging subsidieplafond ‘Samenwerking ihkv eur. innovatie partnerschappen agr. sector (C-agenda NLWM 24-9-2018)
15
C-agenda Milieu
15.a
Luchtvaart: Jaarraportage 2017 Regionale luchthavens (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.b
Milieu: Afschrift brief stichting De Waddeneilanden aan minister Wiebes over gaswinning uit kleine velden (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.c
Milieu: Geurrapport afvallocatie Middenmeer en openbaarmaking handhavingsbesluiten (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.d
Milieu: Inwerkingtreding van de Luchthavenregeling Zweefvliegveld Den Helder Hippolytushoeverweg (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.e
Milieu: Ontwerp-gebiedsbeheerplan Dammerweg e.o. Nederhorst den Berg (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.f
Milieu: Ontwerp-wijziging Provinciale Milieuverordening ter inzage (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.g
Milieu: Open brief aan volksvertegenwoordigers over plastic zwerfafval (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.h
Milieu: Validatie prestatiegericht financieren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.i
Milieu: Vastgestelde jaarrekening 2017 OFGV (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.j
Milieu: Verslag Stiltetafel Grootslag-West van 16-05-2018 (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.k
Milieu: Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten BRZO- en RIE (4)-inrichtingen (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.l
Milieu: Definitieve 2e Begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 OFGV (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.m
Milieu: Jaarverslag 2017 Vergunningverlening, handhaving & toezicht omgevingsdiensten (C-agenda NLWM 24-09-2018)
15.n
Milieu & Mobiliteit: brief GS aan PS inz. Quickscan chroom bruggen en sluizen (C-agenda M&F 17-9-2018 / NLWM 24-09-2018)
16
C-agenda Natuur
16.a
Natuur/Milieu/Landbouw: Vergunningaanvraag stal Kanaalweg Heiloo (C-agenda NLWM 24-09-2018)
16.b
Natuur: Bekrachtiging Natura 2000-beheerplan Schoorlse duinen (C-agenda NLWM 24-09-2018)
16.c
Natuur: Verhogen subsidieplafonds voor natuur- en landschapsbeheer (SNL) (C-agenda NLWM 24-09-2018)
16.d
Natuur: Vooraankondiging twee bijeenkomsten Groene Hart voor PS Noord-Holland, PS Utrecht en PS Zuid-Holland najaar 2018 (C-agenda NLWM 24-09-2018)
16.e
Natuur: Voornemen tot uittreding als participant stichting Goois Natuurreservaat (C-agenda NLWM 24-09-2018)
16.f
Natuur: Zienswijze PNH op Begroting 2019 Goois Natuurreservaat (C-agenda NLWM 24-09-2018)
16.g
Natuur: Jaarbericht 2017 Groene Hart (C-agenda NLWM 24-09-2018)
16.h
Natuur/Ruimte/Infrastructuur: Uitwerkingsnota groenzones provinciale infrastructuur (C-agenda's NLWM (leidend) en R&W 24-09-2018 en M&F 17-09-2018)
16.i
Recreatieschappen: Stand van zaken modernisering Recreatieschappen (B-agenda EEB 17-09-2018 en C-agenda NLWM 24-09-2018)
16.j
Natuur: Afschrift van verzoek aan gedeputeerde Tekin voor informatieavond over uitvoering beheersplan fase 1 Schoorlse duinen (C-agenda NLWM 24-09-2018)
16.k
Recreatie: Reactie Recreatie NH op brief 'Stand van zaken modernisering recreatieschappen' (C-agenda EEB 17-09-2018 en NLWM 24-09-2018)
16.l
Natuur: Intentieverklaring 'Verbinden van natuur, verbinden van kennis' (C-agenda NLWM 24-09-2018)
16.m
Ruimte: Beantwoording openstaande vragen uit de vergaderingen van R&W en NLWM ontwerpwijziging PRV met betrekking tot NNNN (C-agenda R&W 24 september 2018)
17
C-agenda Water
17.a
Water: Ontwerpwijziging reglement van bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland (C-agenda NLWM 24-09-2018)
17.b
Water: Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 (C-agenda NLWM 24-09-2018)
17.c
Water: Verslag Gesprek tussen bestuurlijke vertegenwoordigers Waddenfonds en Randstedelijke en Noordelijke Rekenkamer (C-agenda NLWM 24-09-2018)
17.d
Water: Werkwijze monitoring en evaluatie Waddenfonds (C-agenda NLWM 24-09-2018)
17.e
Water: Brief Waddenvereniging aan fractievoorzitters PS. Werelderfgoed Waddenzeegebied (C-agenda NLWM 24-09-2018)
17.f
Water: Ingekomen brief. Alliantie Markermeerdijken ingesteld inloopspreekuur (C-agenda NLWM 24-09-2018)
Deze brief is zonder NAW-gegevens.
Statenleden kunnen de volledige brief inzien via de agenda 'Ingekomen stukken van burgers met NAW' in iBabs
17.g
Water: Informatie van stichting Zuyderzeedijk over dijkversterking voor PS (C-agenda NLWM 24-09-2018)
17.h
Water: Panorama Markermeer-IJmeer (C-agenda NLWM 24-09-2018)
17.i
Ruimte/Water: Brief GS aan PS Ter inzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. dijkversterking Den Helder Den Oever (C-agenda R&W 24 september 2018) (C-agenda NLWM 24 september 2018)