link naar deze pagina

Ruimte & Wonen - 24 september 2018

Locatie: Wilhelmina van Pruisenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:05
Voorzitter: Rina van Rooij
Toelichting: Om 18:15 vindt er een technische briefing inzake de besluitvorming over de omgevingsvisie plaats in zaal 1.5 .

De vergadering van de commissie vangt om 19:00 uur aan in de Wilhelmina van Pruisenzaal.

De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter advisering door de commissie (A-agenda) , of die ter bespreking door de commissie geagendeerd staan (B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten. U kunt zich aanmelden om in te spreken bij de commissieadviseur Marten Admiraal Admiraalm@noord-holland.nl

De commissie NLWM is uitgenodigd bij de beraadslagingen over agendapunt 6a.

De in de agenda genoemde tijden van behandeling zijn richttijden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor het inspreekhalfuur kunnen de tijden vanaf de daaropvolgende agendapunten eerder aanvangen.

17/09 3 stukken toegevoegd aan de C-agenda waaronder de brief inzake de totstandkoming van de omgevingsverordening

18/09 agendapunt 6b toegevoegd op verzoek van het lid dhr. Kramer (VVD)
Bundel:
pdf Agendabundel (37,1MB)
Algemene documenten:

0 18:15
Technische briefing inzake de besluitvorming omgevingsvisie najaar 2018
Om 18:15 vindt er een technische briefing inzake de besluitvorming over de omgevingsvisie plaats in zaal 1.5 .
1 19:00
Opening en mededelingen
2 19:05
Vaststellen Agenda, verslag vorige vergadering, Strategische Statenagenda, Moties en Toezeggingenlijst
3 19:15
Inspreekhalfuur
Er heeft zich 1 inspreker aangemeld.
4 19:25
A-agenda Algemeen
4.a 19:25
Voordracht Zomernota 2018
Voorstel voor behandeling:
die onderwerpen bespreken die tot de portefeuille van de commissie R&W behoren ter
voorbereiding op de vergadering van PS van 8 oktober 2018.
4.b 20:40
Voordracht MRA begroting en werkplan 2019
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS of u opvattingen en wensen wilt meegeven aan de Regiegroep MRA over die onderdelen van de MRA begroting en werkplan die tot de portefeuille van de commissie horen.
Conform de afspraken in de agendacommissie worden de begroting en het werkplan in alle vakcommissies behandeld.
De voordracht zal worden behandeld in de PS vergadering van 8 oktober 2018.

Deze stukken worden aan u voorgelegd op grond van artikel 7.1 van het Convenant MRA.

5.a 20:55
Rondvraag Geldhof en terugkoppeling gemeenschappelijke aangelegenheden
Om te zorgen dat uw vragen zo goed en snel mogelijk beantwoord worden, hierbij het verzoek om uw rondvraag uiterlijk woensdag 19 september aan te melden bij de commissieadviseur: admiraalm@noord-holland.nl.

Uiteraard kunt u ook ter vergadering nog uw rondvraag stellen.
5.b 21:15
Rondvraag Van der Hoek en terugkoppeling gemeenschappelijke aangelegenheden
Om te zorgen dat uw vragen zo goed en snel mogelijk beantwoord worden, hierbij het verzoek om uw rondvraag uiterlijk woensdag 19 september aan te melden bij de commissieadviseur: admiraalm@noord-holland.nl.

Uiteraard kunt u ook ter vergadering nog uw vraag stellen.
6
B-agenda Ruimte
6.a 21:15
Ruimte: Voorgenomen wijziging aanpassing kaart 4 PRV
Bij de beraadslagingen over dit agendapunt is de commissie NLWM uitgenodigd.

De commissie wordt gevraagd om het voorgenomen besluit en de
conceptnota van beantwoording te bespreken en ons college eventuele
suggesties te doen met betrekking tot de inhoud ervan ten behoeve van
de vaststelling. Het college is bevoegd de kaartwijziging vast te stellen.

Deze wijziging zal na behandeling in de PS-commissies van
september 201 8 niet nogmaals aan uw Staten worden voorgelegd..
6.b 21:45
Ruimte/Wonen: "Verstoppertje spelen of aan de slag?" artikel van gedeputeerde Geldhof d.d. 6 september 2018
Dit artikel is geagendeerd op verzoek van het lid dhr. Kramer (VVD)

Het artikel is eerder gepubliceerd op http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/14095082/column--verstoppertje-spelen-of-aan-de-slag (6 september 2018)

Doel van de bespreking in de commissie is in de eerste plaats het verkrijgen van een door commissie en gedeputeerde gedeeld feitelijk kader inzake het door de gedeputeerde geconstateerde achterblijven van de woningbouwproductie in Noord-Holland. In het verlengde daarvan kan worden gesproken over de onderbouwing van de analyse welke obstakels daar aan hebben bijgedragen en welke oplossingsrichtingen de problematiek mogelijk zullen verlichten.

10
Sluiting
11
C-agenda Algemeen
11.a
Algemeen : Stand van zaken ontwikkeling forten stelling van Amsterdam (C-agenda R&W 24 september 2018)
11.b
Algemeen: Brief GS aan PS inzake lidmaatschap Vanguard Initiative (C-agenda R&W 24 september 2018)
11.c
Algemeen: Brief GS aan PS Wob-verzoek inzake zonneweiden (C-agenda R&W 24 september 2018)
11.d
Algemeen: Brief GS aan PS Wob-verzoek inzake zonneweiden (C-agenda R&W 24 september 2018)
11.e
Algemeen: Stand van zaken Wind op Land april 2018 (C-agenda R&W 24 september 2018)
11.f
Economie: Regiodeals in Noord-Holland (C-agenda alle commissies M&F en EEB 17-09-2018 NLWM en R&W 24-9-2018)
11.g
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (c-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
11.h
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 17 (c-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
11.i
Klimaat: Persbericht Transitieprogramma van klimaattafel Industrie NZKG (c-agenda alle commissies sept. 2018).
11.j
(heel PS): Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 18 (C-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
11.k
(heel PS) Brief GS aan PS inz. voorstellen regiodeals in Noord-Holland ( C-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
12
C-agenda Ruimte
12.a
Natuur/Ruimte/Infrastructuur: Uitwerkingsnota groenzones provinciale infrastructuur (C-agenda's NLWM (leidend) en R&W 24-09-2018 en M&F 17-09-2018)
12.b
Ruimte: Beantwoording openstaande vragen uit de vergaderingen van R&W en NLWM ontwerpwijziging PRV met betrekking tot NNNN (C-agenda R&W 24 september 2018)
12.c
Ruimte: Brief College aan Staten Terinzagelegging Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 (C-agenda R&W 24 september 2018)
12.d
Ruimte: Brief GS aan PS besluit Evaluatie Taskforce Ruimte (C-agenda R&W 24 september 2018)
12.e
Ruimte: Brief GS aan PS Kavelruil Vispaaiplaatsen in de Wieringermeer (C-agenda R&W 24 september 2018)
12.f
Ruimte: Voorontwerp inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) (C-agenda R&W 24 september 2018)
12.g
Ruimte: Brief GS aan PS Ter inzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. dijkversterking Den Helder Den Oever (C-agenda R&W 24 september 2018) (C-agenda NLWM 24 september 2018)
12.h
Ruimte: Brief GS aan PS inzake de totstandkoming van de omgevingsverordening (C-Agenda R&W 24-09-2018)
12.i
Ruimte: Brief GS aan PS beoordeling Landschappelijke inpassing tankstation Haarlemmermeer (C-agenda R&W 24-09-2018)
12.j
Ruimte: Brief st PURMER MEER inzake de omgevingsvie PNH2050 (C-agenda R&W 24-09-2018)
De afzender van deze brief komt ook inspreken in het inspreekhalfuur voor het publiek van de commissievergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 24 september aanstaande.
13
C-agenda Wonen
13.a
Wonen: Brief GS aan PS Vaststelling uitvoeringsregeling subsidie woningbouw burgercollectieven (C-agenda R&W 24 september 2018)
13.b
Wonen: Brief GS aan PS Viewer woningbouwlocaties Noord-Holland Noord en stand (C-agenda R&W 24 september 2018)
13.c
Wonen: Rli-Briefadvies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’ (C-agenda R&W 24 september 2018)
13.d
Wonen: Stand van zaken voorjaar 2018 versnellingsopgave woningbouw MRA (C-agenda R&W 24 september 2018)