link naar deze pagina

PS - 2 oktober 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Na vergadering online geplaatst:
- notulen;
- besluitenlijst;
- geamendeerd vd-besluit bij punt 14;
- aangenomen en aangehouden moties en amendement.
- verworpen en ingetrokken moties en amendementen.
Bundel:
pdf Agendabundel (24.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 10 juli 2017.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Controleprotocol Jaarrekening 2017 (VD-55).
9
Zomernota (VD-59).
10
Rapport Randstedelijke Rekenkamer vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken Noord-Holland (VD-54).
11
MRA (Metropoolregio Amsterdam) begroting 2018 en werkplan (VD-53).
12
Verklaring van geen bedenkingen Windpark Nieuwe Hemweg (VD-56).
13
Verklaring van geen bedenkingen Windpark Havenwind (VD-57).
14
Perspectief Groene Hart 2040 (VD-58).
15
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
16.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
pdf M53-2017.pdf (58KB)
16
Sluiting.