link naar deze pagina

Natuur, Landbouw, Water & Milieu - 25 juni 2018

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Hermen de Graaf
Toelichting: 9-07-2018:
De schriftelijke beantwoording van de openstaande rondvraag van CU-SGP over gedumpt drugsafval is toegevoegd aan de algemene documenten.

28-06-2018:
Het concept-verslag van de vergadering van 25-06-2018 is in voorvisie toegevoegd aan de algemene documenten.
Tevens is bij agendapunt 3 het door mw. Van der Meer toegestuurde 'Toetsingsadvies commissie MER versterking Markermeerdijken' toegevoegd.

26-06-2018:
Toegevoegd na de vergadering zijn de presentaties bij de technische briefings en twee inspreekteksten bij het inloophalfuur.

Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/

De leden van de commissies EEB en RW zijn uitgenodigd voor agendapunt 9.a.

Voorafgaand aan de vergadering zijn er voor de leden van de commissie NLWM van 12.00 tot 13.00 uur twee technische briefings in vergaderzaal 1.5.:
- Gegevensuitvraag Omgevingsdiensten
- Luchtkwaliteit
Bundel:
pdf Agendabundel (105.3MB)
Algemene documenten:

0.a 12:00
Technische briefing Luchtkwaliteit (vergaderzaal 1.5)
0.b 12:45
Technische briefing over gegevensuitvraag Omgevingsdiensten (vergaderzaal 1.5)
1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 13:25
Inloophalfuur
4
A-agenda Algemeen
4.a 13:55
Voordracht Jaarstukken 2017 (Alle commissies) (bespreking vervalt voor deze commissie, gezamenlijke commissie op 05-07-2018)
4.b 14:25
Voordracht Kaderbrief 2019 (alle commissies en PS 09-07-2018)
Zie het behandelvoorstel in het oplegmemo.
5 15:05
Rondvraag gedeputeerde Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
6
B-agenda Landbouw & Faunabeheer
6.a 15:10
Landbouw/Natuur: Programma Natuurinclusieve landbouw (B-agenda NLWM 25-06-2018)
Behandelvoorstel:
U kunt met elkaar en de gedeputeerde de brief van GS over het programma Natuurinclusieve landbouw bespreken en aangeven of u akkoord bent om het presidium te adviseren om motie M40-2017 als afgedaan te beschouwen.
7 15:30
Rondvraag gedeputeerde Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
8
A-agenda Milieu
8.a 15:35
Milieu: Voordracht zienswijze financiële stukken OD Flevoland, Gooi & Vechtstreek (A-agenda NLWM 25-06-2018)
Behandelvoorstellen voor de vier voordrachten over de financiële stukken omgevingsdiensten:
U kunt met elkaar en de gedeputeerde de zienswijzen en de financiële stukken bespreken en aangeven of u aanpassingen wenst aan de door GS voorgestelde zienswijze of dat de bijbehorende voordrachten als hamerstuk naar PS van 9 juli a.s. door geleid kunnen worden.
8.b 15:40
Milieu: Voordracht zienswijze financiële stukken OD IJmond (A-agenda NLWM 25-06-2018)
8.c 15:45
Milieu: Voordracht zienswijze financiële stukken OD Noordzeekanaalgebied (A-agenda NLWM 25-06-2018)
8.d 15:50
Milieu: Voordracht zienswijze financiële stukken RUD Noord-Holland noord (A-agenda NLWM 25-06-2018)
8.d.1
Ingekomen: Amendement gemeente Medemblik met zienswijze financiële stukken RUD NHN
9
B-agenda Natuur
9.a 15:55
Natuur/Recreatie/Ruimte: Bespreking Ontwerpwijziging PRV, onderdeel Natuur Netwerk Nederland (NNN) (B-agenda NLWM 25-06-2018, met uitnodiging EEB en RW)
Bespreking (oordeelsvormend) van het onderdeel van de ontwerpwijziging van de PRV waar het de WKW-waarden en het NNN-gebied betreft (artikel 19), en de bijbehorende bijlagen van Tauw over de WKW-waarden in de verschillende gebieden.
Voor deze bespreking zijn ook de leden van de commissies EEB en RW uitgenodigd.

In de vergadering van de commissie RW (25-06-2018) is de oordeelsvormende bespreking van de ontwerpwijziging PRV waar het de onderdelen strandzonering en kleinschalige ontwikkelingen betreft. Voor die bespreking zijn ook de leden van de commissies NLWM en EEB uitgenodigd.
10 16:40
Rondvraag gedeputeerde Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
11 16:45
Sluiting
12
C-agenda Algemeen
12.a
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 15 (c-agenda M&F en EEB 18-6, NLWM en R&W 25-6-2018)
13
C-agenda Landbouw & Faunabeheer
14
C-agenda Milieu
14.a
Milieu: Vaststelling VTH-Uitvoeringsprogramma 2018 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (C-agenda NLWM 25-06-2018)
14.b
Milieu: Ingekomen brief Actiecomité Geluidsschermen A27-afslag 33 (C-agenda NLWM 25-06-2018)
14.c
Schiphol/Mobiliteit: Trein als alternatief voor vliegen. Onderzoek i.o. Natuur en Milieufederatie NH (C-agenda NLWM 25-06-2018 (leidend) en M&F, op verzoek van SP naar B-agenda op 24-9-2018)
15
C-agenda Natuur
15.a
Natuur: Realisatie compensatieverplichting TAQA (C-agenda NLWM 25-06-2018)
15.b
Natuur: Evaluatie provinciale subsidie Nationaal park Duinen van Texel (C-agenda NLWM 25-06-2018)
16
C-agenda Water
16.a
Water/Natuur: Beantwoording openstaande toezegging over beschikbaarheid open data over bodemdaling (C-agenda NLWM 25-06-2018)
16.b
Water: Meekoppelkansen dijkversterking Marken (C-agenda NLWM 25-06-2018)
16.c
Water: GS besluit Vaststelling uitvoeringsregeling subsidie recreatief personenvervoer over water (C-agenda NLWM 25-06-2018)
16.d
Water: Ontwerp-besluiten wijziging Waterschapsverordeningen Hollands Noorderkwartier, Amstel Gooi & Vecht en Rijnland (C-agenda NLWM 25-06-2018)
16.e
Water: Ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (C-agenda NLWM 25-06-2018)
16.f
Water: Kaderrichtlijn Water - Voortgangsrapportage 2018 (C-agenda NLWM 25-06-2018, op verzoek D66 B-agenda 24-09-2018)