link naar deze pagina

Economie, Energie & Bestuur - 21 januari 2019

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Rosan Kocken
Toelichting: Voorafgaande aan de vergadering zal van 17.30 uur tot 18.00 uur in zaal 1.5 een technische briefing worden gehouden over biomassa.

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (90,7MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:20
Inloophalfuur
3 18:50
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
4
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Remkes behorende punten uit de c-agenda stellen)
5
Rondvraag portefeuille dhr. Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Tekin behorende punten uit de c-agenda stellen)
6 18:55
A-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven
6.a
Gewijzigd initiatiefvoorstel Regenboogprovincie 2.0 (portfefeuille gedeputeerde Loggen)
Het betreft hier de behandeling van het gewijzigde initiatiefvoorstel.
De eerdere versie en het advies van GS hierop is behandeld in de commissie EEB van 22 januari 2018.
Naar aanleiding van deze behandeling heeft GL samen met de PvdD en SP een gewijzigd voorstel ingediend dat nu ter advisering aan PS voorligt.

Voorstel voor behandeling:
U kunt het gewijzigde initiatiefvoorstel met het nieuwe advies van GS bespreken met de indieners, met de commissieleden en de gedeputeerde, en PS adviseren voor de PS-vergadering van 4 februari 2019.
6.b
Energietransitie: Rapport diverse Rekenkamers inz. Energietransitie (portefeuille gedeputeerde Van der Hoek).
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht waarin voorgesteld wordt om
1. De volgende aanbevelingen uit het rapport te onderschrijven:
a. Invulling te geven aan de kaderstellende rol door ambities te formuleren voor zowel korte als
lange termijn, met ruimte voor de inbreng van partners in het totstandkomingsproces van
deze ambities
b. Ruimte te geven aan partners in het netwerk voor de uitvoering; als gevolg van de dynamiek
zijn niet alle opties/mogelijkheden op voorhand te voorspellen
c. Zorg via procesinformatie, naast de verantwoordingsinformatie die van GS wordt ontvangen,
dat het proces goed verloopt
d. Pak rol als ambassadeur door betrokken te zijn in het gezamenlijke proces

2. GS te verzoeken om PS over 1 jaar te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de aanbevelingen uit dit
rapport.

Het rapport zal 4 februari in PS worden behandeld.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
8 20:25
B-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
8.a
Kop werkt: jaarprogramma 2019 /voortgangsrapportage 2018 en Maatschappelijke en Economische Effectrapportage
De commissie wordt gevraagd opmerkingen aan GS mee te geven ten behoeve van de inhoud van de projecten in het ‘jaarprogramma 2019 De Kop Werkt” dat de uitwerking is van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.
Tevens kunt vragen stellen en/of opmerkingen maken over de voortgangsrapportage 2018 en de Maatschappelijke en Economische Effectrapportage
9
Rondvraag portefeuille dhr. Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Bond behorende punten uit de c-agenda stellen)
10
Sluiting
11
C-agenda Algemeen
11.a
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 21 (C-agenda M&F en EEB 21-1-2019, NLWM en R&W 24-1-2019)
11.b
Brief GS aan PS inz. Voortgang uitvoering motie 110 aanvullende initiatieven coalitieakkoord (C-agenda alle commissies: M&F & EEB 21-01-2019 / NLWM & R&W 24-01-2019)
11.c
Heel PS: Brief GS aan PS inz. regiodeals in Noord-Holland (C-agenda M&F en EEB 21-1-2019 en NLWM en R&W 24-1-2019)
11.d
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 22 (c-agenda M&F en EEB 21-1-2019, NLWM en R&W 24-1-2019)
12
C-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
12.a
Bestuur: Brief GS aan PS inz. arhi-procedure Gooi en Vechtstreek (c-agenda EEB 21 januari 2019)
12.b
Cultuur/erfgoed : Brief GS aan PS inz. Brief GS aan PS inz. Regioprofiel MRA 2019-2024 “Meer dan de delen, programma Kunst, Cultuur en Erfgoed (C-agenda EEB 21-1-2019)
12.c
Mobiliteit: Ontwikkelstrategie Energie Noordzeekanaalgebied (C-agenda M&F (leidend) 21-01-2019 & EEB 21-01-2019)
12.d
Bestuur: Brief van GS aan PS inz. wob verzoek concept beleidskader gemeentelijke herindeling (C-agenda EEB 21-1-2019)
13
C-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
13.a
Mobiliteit/Toerisme: brief Noordzeekanaalgebied inz. Zeecruise in het NZKG (C-agenda M&F 26-11-2018 en EEB 21-1-2019)
13.b
Economie: Brief GS aan PS inz. Regionale detailhandelsvisie Zuid-Kennemerland (C-agenda EEB 21-1-2019)
13.c
Economie: Brief GS aan PS inz. Garantstellingen breedband buitengebied (C-agenda EEB 21-1-2019)
13.d
Economie: Brief GS aan PS inz. Derde Tranche Pallas (C-agenda EEB 21-1-2019)
13.e
Economie/Ruimte: Brief GS aan PS inz. Eindrapportage Westas (C-agenda EEB 21-1-2019 en R&W 24-2-2019)
13.f
Economie: Brief GS aan PS inz. nieuwe beslissing op bezwaar hangende beroep Wob Distriport (C-agenda EEB 21-1-2019)
14
C-agenda Communicatiebeleid, integriteit, PS/GS zaken, juridische zaken en intern. betrekkingen/public affairs
14.a
Integriteit: Brief GS aan PS inz. Beleidsplan Integriteit 2019 (C-agenda EEB 21-1-2019)
15
C-agenda Recreatieschappen en Onderwijs en Arbeidsmarkt (Tekin)
15.a
Recreatieschappen: agenda vergadering AB Twiske-Waterland 6 december 2018 (de stukken die bij de agenda horen kunt u inzien op de site van het recreatieschap) (C-agenda EEB 21-1-2019)
15.b
Arbeidsmarkt: Brief GS aan PS inz. Ondertekening Regionaal Skillsakkoord Metropool Regio Amsterdam en Verkenning Individuele leerrekening voor tekortberoepen (C-agenda EEB 21-1-2019).
15.c
Recreatieschappen: agenda vergadering AB RAUM 11 januari 2019 (C-agenda EEB 21-1-2019; de openbare stukken die bij deze vergadering horen kunt u downloaden op de site van het recreatieschap).