link naar deze pagina

PS - 4 maart 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Latere online plaatsing van:
- Voordracht 18 inzake nieuwe verordening Rechtspositie;
- gewijzigd initiatiefvoorstel en besluit Kwetsbare Verkeersdeelnemers (nr. 29);
- adviezen cie M&F en NLWM bij voordrachten 11 en 21 t/m 29;
- Strategische Statenagenda cie's R&W, NLWM en EEB;
- gewijzigde agenda.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 14 januari en 4 februari 2019.
Er zijn op verzoek van fractie GroenLinks kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd in de concept-notulen van 14 januari 2019. In regelnummers 1089, 1534, 1817 en 1827 zijn de wijzigingen gearceerd aangegeven.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Nieuwe verordening op de rechtspositie CdK, GS en PS (VD-18).
De voordracht is na de GS-vergadering van 26-2-2019 beschikbaar.
8.b
Besluit tot wijziging van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 (VD-19).
8.c
Besluit tot instelling van de Onderzoekscommissie geloofsbrieven (VD-30).
8.d
Besluit tot instemming met Besluit mandaat, volmacht en machtiging van Gedeputeerde Staten en de CdK van Noord-Holland aan de griffier 2019 (VD-20).
8.e
Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel (VD-21).
8.f
Eindrapport externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad (VD-22).

9
Vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) N247 (VD-11).
pdf Provinciaal Inpassingsplan N247 Nota Zienswijzen (890KB)
pdf Provinciaal Inpassingsplan N247 Regels (405KB)
pdf Provinciaal Inpassingsplan N247 Tekening (1,2MB)
pdf Provinciaal Inpassingsplan N247 Toelichting (3MB)
pdf Provinciaal Inpassingsplan N247 (53KB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek (39,3MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2 Akoestisch onderzoek N247 km 29,2 - km 31,65 (7,2MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3 Akoestisch onderzoek N247 tankstation en P&R-terrein (2,5MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 4 Akoestisch onderzoek N247 km 34,9 - km 43,45 (4,2MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 5 Natuurtoets (7,1MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 6 Watertoets (19,5MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 7 Archeologisch bureau en veldonderzoek N247 (38,3MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 8 Archeologisch bureau en veldonderzoek Het Schouw (7,6MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 9 Onderzoeksrapport NGE (16,9MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 10 Inventarisatiekaart onderzoeksrapport NGE (44,5MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 11 Bodembelastingskaart onderzoeksrapport NGE (49,1MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 12 Notitie Verkeerscijfers (473KB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 13 Luchtkwaliteit (1,4MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 14 Beeldkwaliteitplan Het Schouw verkleind (4MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 15 Waarom brand het licht hier_ (488KB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 16 Natuur en landschapsplan N247 km 29,2 - km 31,65 (48,5MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 17 Natuur en landschapsplan N247 km 36,8 - km 43,35 (30,6MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 18 Nota inspraak- en overlegreacties (493KB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 19 Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling (2,1MB)
pdf Voordracht 11-2019 PIP N247 (141KB)
pdf Memo PIP N247 Natuurwaarden en Leefbaarheid 28-01-2019 (818KB)
pdf Advies cie M&F Provinciaal Inpassingsplan N247 (132KB)
10
Vaststelling Provinciaal Inrichtingsplan (N241) Herinrichting A.C. de Graafweg (VD-23).
11
Eerste begrotingswijziging 2019 (VD-24).
12
Multimodaal bereikbaarheidspakket Corridor Amsterdam-Hoorn: financiële bijdrage (VD-25).
13
Zienswijze kadernota 2020 van RUD Noord-Holland Noord (VD-26).
14
Wadloopverordening 2019 (VD-27).
15
Initiatiefvoorstel PvdD "Welzijn van vissen" (NR-28).
16
Initiatiefvoorstel PvdD en GroenLinks "Naar een toekomst zonder (plastic) zwerfafval" (NR-10).
17
Initiatiefvoorstel CU-SGP Kwetsbare verkeersdeelnemers (NR-29).
Een gewijzigd initiatiefvoorstel en besluit wordt later gepubliceerd.
18
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
19.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
19
Sluiting.