link naar deze pagina

PS - 8 oktober 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Na vergadering online:
- concept-notulen PS 8-10-2018;
- besluitenlijst PS 8-10-2018;
- aangenomen en aangehouden moties bij agendapunten 9, 10 en 11;
- bundel verworpen-ingetrokken amendement en moties.
Bundel:
pdf Agendabundel (90.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.b
Interpellatieverzoek SP, ChristenUnie-SGP en GroenLinks inzake A8-A9
Aangenomen ordevoorstel: behandeling als punt 2b.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 9 juli en 12 september 2018.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Verzoek tot uitbreiding fondsvermogen Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland PDENH (VD-51).
8.b
Rapport van de Randstedelijke Rekenkamer ‘Restauratie van rijksmonumenten’ (VD-52).
8.c
Wijzigingen begroting 2018 en 2019 gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (VD-53).
8.d
Zienswijze op resultaatbestemming 2017 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (VD-54).
8.e
Zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2018 van de RUD Noord-Holland Noord (VD-55).
8.f
Subsidievaststelling na verleende voorschotten op fractiebijdragen over de periode 15 maart 2017 t/m 14 maart 2018 (VD-49).
9
Zomernota 2018 (VD-50).
10
Begroting en werkplan 2019 Metropoolregio Amsterdam -MRA- (VD-56).

11
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Versterking Markermeerdijken (VD-57).
12
Inzet gelden voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving (VD-58).
13
Vaststelling van het Reglement van orde werkzaamheden jury Ribbius Peletier Penning en benoemen leden van de jury (VD-59 en 59A)
14
Benoemen lid werkgroep Arondéuslezing (VD-48).
15
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
15.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Aangenomen ordevoorstel: behandeling aan het einde van de agenda.
16.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
16
Sluiting.