link naar deze pagina

Natuur, Landbouw, Water & Milieu - 12 maart 2018

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Hermen de Graaf
Toelichting: 19-03-2018:
Het concept-verslag van de commissie NLWM van 12 maart jl. is in voorvisie gepubliceerd bij de algemene documenten.

09-03-2018:
De antwoorden op de gestelde technische vragen zijn toegevoegd onder de algemene documenten.

07-03-2018:
Aan de agenda is bij agenda 5.a. het agendapunt 'MRA: verantwoording 2017 en begroting MRA 2019' opgenomen. U treft een brief van GS en de vergaderstukken van de Regiegroep.

27-02-2018:
- Bij agendapunt 7.a. zijn door GS de volgende twee documenten aangeleverd en toegevoegd bij de vergaderstukken:
* Notitie GS met beantwoording gestelde vragen. Naardertrekvaart;
* Analyse gebruik Naardertrekvaart Waterrecreatie Advies
- C-agendapunt 15.g. is toegevoegd.

22-02-2018:
- Aan de C-agenda voor 12 maart a.s. zijn de volgende agendapunten ter kennisname toegevoegd:
13.b, 13.c., 15.d., 15.e., 15.f., 16.f., 17.e.
- Bij de Algemene documenten zijn antwoorden op openstaande rondvraagpunten in de commissie NLWM van 29-01 jl. toegevoegd.

15-02-2018:
Aan de agenda voor 12 maart a.s. zijn de volgende documenten en agendapunten toegevoegd:
- 4. A-agenda Algemeen. Bij agendapunt 4.a. is de voordracht met de Tweede Begrotingswijziging 2018 toegevoegd.
- Op verzoek van GroenLinks is aan de B-agenda de Ingekomen mail n.a.v. beantwoording Statenvragen 103-2016 met rapport haalbaarheid F1 circuit Zandvoort toegevoegd ter bespreking.
- Op verzoek van GL/PvdD en SP is van de C- naar B-agenda verplaatst de ingekomen brief 'NMF Noord-Holland. Schiphol: Klimaateffecten en alternatieven niet meegenomen' ter bespreking.

Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (120.3MB)
Algemene documenten:

0 12:30
Toelichting Randstedelijke Rekenkamer op Onderzoeksrapport 'Het Waddenfonds gemonitord' (12.30 - 13.00, vergaderzaal 1.5)
Zie voor de bijbehorende stukken agendapunt 6.a.
1 13:15
Opening, mededelingen en terugblik werkbezoeken
2 13:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische agenda en vooruitblik volgende vergaderingen, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 13:25
Inloophalfuur
4
A-agenda Algemeen
4.a 13:55
Voordracht Tweede Begrotingswijziging 2018 met Aanvullende voorstellen uitvoering motie 110 (A-agenda alle commissies)
In de PS vergadering van 6 november 2018 hebben de coalitiepartijen bijgevoegde motie 110 ingediend (statenbreed aangenomen) waarin GS verzocht wordt zo spoedig mogelijk inzicht te verschaffen in de nu bekende financiële gevolgen van het regeerakkoord en zo spoedig mogelijk inzicht te verschaffen in de financiële mogelijkheden die uit een doorlichting van bestaande reserves en voorzieningen voortkomen. Bij de overwegingen in de motie is aangegeven dat u uiterlijk begin 2018 aanvullende initiatieven wilt nemen op de terreinen van waterrecreatie, infrastructuur, tegengaan bodemdaling in veenweidegebieden, ecologische oevers, handhaving in natuur- en stiltegebieden, fietsinfrastructuur en versterking van de regionale (duurzame) economie door aanleg van snel internet en C02-leidingen.

Het eerste deel van de motie, de analyse van het nieuwe regeerakkoord en de financiële gevolgen voor de provincie, heeft op de commissieagenda's van januari gestaan. Het tweede deel van de motie betreft de doorlichting van de reserves. Uit de doorlichting blijkt dat €69 miljoen uit de reserves kan worden onttrokken en kan worden besteed.

GS hebben uw motie opgevat als een uitnodiging om u een aantal beleidsinitiatieven voor te leggen. Daarvoor is een voordracht voor de Tweede Begrotingswijziging 2018 opgesteld.

Voor de commissie NLWM betreffen dat:
1. Structurele financiering uitvoering Visie Waterrecreatie Noord-Holland 2030
2. Bodemdaling Veenweidegebieden
3. Gezonde leefomgeving (3.1. en 3.2.)
5. Natuurdoeleinden
6. Natuurinclusieve landbouw

Behandelvoorstel:
- Bespreken voorgestelde besteding middelen uit de reserves die commissie NLWM betreffen en zijn opgenomen in de Voordracht 2e begrotingswijziging;
- PS via het Presidium te adviseren motie 110 als afgedaan te beschouwen.
5
B-agenda algemeen
5.a
MRA: verantwoording 2017 en globale begroting 2019 (A-agenda NLWM en R&W 12 maart 2019 en M&F en EEB 9 april 2018)
Behandelvoorstel:
U kunt de brief van GS en de onderliggende stukken bespreken in de commissie en met GS-leden, voor zo ver het in de stukken over voor de commissie relevante beleidsterreinen gaat. De input van deze commissie, en de andere Statencommissies wordt meegegeven aan de vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland in de regiegroep (de commissaris van de Koning dhr. Remkes en gedeputeerde Post).

Deze stukken worden aan u voorgelegd op grond van artikel 7.1 van het Convenant MRA. De bespreking van deze stukken vindt plaats ter advisering van de opvattingen en wensen die u wilt meegeven aan de regiegroep MRA. De regiegroep vergadert op 13 april, daarom wordt na deze commissiebehandeling (en de behandeling in de drie andere commissies) het resultaat van de bespreking aan de regiegroep toegezonden.
6 14:25
Rondvraag gedeputeerde Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
7
A-agenda Water
7.a 14:30
Water: Eindrapport Randstedelijke en Noordelijke Rekenkamer. Het Waddenfonds gemonitord (A-agenda NLWM 12-03-2018)
Behandelvoorstel:
U kunt met elkaar en de gedeputeerde het onderzoeksrapport van de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer 'Het Waddenfonds gemonitord' met bijbehorende voordracht en ontwerpbesluit over de conclusies en aanbevelingen uit rapport bespreken en adviseren of het als bespreekstuk of hamerstuk naar PS van 26 maart 2018 kan worden doorgeleid.
8
B-agenda Water
8.a 15:00
Water/ Natuur: Naardertrekvaart (B-agenda)
N.a.v. rondvraag NLWM 29-01-2018 afspraak het onderwerp Naardertrekvaart op de B-agenda te agenderen en bespreken.
8.b 15:20
Water: Afdoen motie 43-2016 Vaarverbinding Ijsselmeer - Amstelmeer (B-agenda NLWM 12-03-2018)
9 15:40
Rondvraag gedeputeerde Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
10
A-agenda Milieu
10.a 15:45
Milieu /Schiphol: Voordracht wijziging Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (A-agenda NLWM 12-03-2018)
Behandelvoorstel:
De leden van de commissie kunnen de voorliggende voordracht met elkaar en de gedeputeerde bespreken en PS adviseren of het als hamerstuk of als bespreekstuk naar de Statenvergadering van 26 maart 2018
11
B-agenda Milieu
11.a 16:05
Milieu / Schiphol: Ingekomen brief NMF Noord-Holland. Schiphol: Klimaateffecten en alternatieven niet meegenomen (Op verzoek van GL/PvdD en SP B-agenda NLWM 12-03-18 en C-agenda R&W 12-03-2018 en EEB 19-02-2018)
Motivatie en behandelvoorstel GroenLinks/PvdD:
De fracties van de Partij voor de Dieren en Groen Links willen graag de brief van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland over het SEO onderzoek over de groei van Schiphol en het persbericht van de provincie agenderen en bespreken. Het is belangrijk dat de provincie feiten vaststelt en dat de Statenleden debatteren over meningen. De brief van de Natuur en Milieu Federatie wijst ons er op dat de berichtgeving vanuit de provincie niet correct en volledig is geweest. We willen hierover in debat met de andere partijen en de gedeputeerde.
Doel en motivatie
GroenLinks en de Partij voor de Dieren wil opheldering over de gekozen beeldvorming in het persbericht en heeft nadere vragen over onderzoek dat de provincie laat doen met betrekking tot de onwenselijke groei van Schiphol.
11.b 16:20
Milieu: Ingekomen mail nav beantwoording Statenvragen 103-2016 met rapport haalbaarheid F1 circuit Zandvoort (C-agenda NLWM 29-01-2018, op verzoek GL B-agenda NLWM 12-03-2018)
Motivatie en behandelvoorstel GroenLinks:
Het lijkt ons evident dat het plan om de Formule 1 races naar de badplaats te halen niet uitsluitend een Zandvoortse aangelegenheid is. Het rapport van onderzoeksbureau Decisio, waarin wordt geconcludeerd dat de Formule 1 kan terugkeren naar Zandvoort, beperkt zich tot economische effecten. Wij delen de zorgen van het ‘Platform Rust bij de Kust’ en willen graag met Provinciale Staten van gedachten wisselen over hun voorstel om onderzoek te laten doen naar alle omgevingseffecten.
12 16:35
Rondvraag gedeputeerde Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
13 16:40
Sluiting
14
C-agenda Algemeen
14.a
Heel PS: Maandelijkse MRA Raads en Statenleden bericht - editie 10, januari 2018 (C-agenda M&F/EEB 19-2-2018 en NLM/RWW 12-3-2018).
14.b
Heel PS: brief GS aan PS inz. Interbestuurlijk programma Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen (C-agenda NLWM en R&W 12 maart 2018 en M&F en EEB 9 april 2018).
14.c
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 11 (c-agenda NLWM/R&W 12-3-2018 en M&F en EEB 9 april 2018).
15
C-agenda Landbouw & Faunabeheer
15.a
Landbouw: Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018 (C-agenda NLWM 12-03-2018)
16
C-agenda Milieu
16.a
Milieu/ Schiphol: Afschrift reactie stichting Leefomgeving Schiphol aan bewonersvertegenwoordiging ORS (C-agenda NLWM 12-03-2018)
16.b
Milieu/ Schiphol: Persbericht. Bewonersvertegenwoordiging ORS boycot feestje Stichting Leefomgeving Schiphol (C-agenda NLWM 12-03-2018)
16.c
Milieu: Verzoek om onderzoek naar hinder en overlast circuit Zandvoort bij komst F1 (C-agenda NLWM 12-03-2018)
16.d
Milieu / Recreatie: Ingekomen open brief: Verdiende Velsen 10 jaar lang geld aan Schap? (C-agenda NLWM 12-03-2018 (leidend) en C-agenda EEB 09-04-2018)
16.e
Milieu: Chroom 6 in verflaag St. Maartensvlotbrug (C-agenda NLWM 12-03-2018)
16.f
Milieu: Ingekomen mail. Oproep om biomassa ketels halt toe te roepen (C-agenda NLWM 12-03-2018)
16.g
Milieu: Ingekomen brief aan PS over aanpak loodemissie op oppervlaktewater (C-agenda NLWM 12-03-2018)
NAW-Gegevens bij Statengriffie opvraagbaar voor PS-leden
17
C-agenda Natuur
17.a
Natuur: Schriftelijke reactie GS op rapport Dierenbescherming 'Kruidenmengsels of saladebuffetten' (C-agenda NLWM 12-03-2018)
17.b
C-agenda Natuur: Evaluatie gebiedscommissie Laag Holland (C-agenda NLWM 12-03-2018)
17.c
C-agenda Natuur: Ingekomen brief. Code rood voor stadspark de Hout in Alkmaar (C-agenda NLWM 12-03-2018)
17.d
C-agenda Natuur: Ingekomen notitie Verzoek rekening te houden met moeder aarde door een landelijk netwerk (C-agenda NLWM 12-03-2018)
17.e
C-agenda Natuur: Natura 2000 beheerplannen Den Helder - Callantsoog en Zwanenwater & Pettemerduinen (C-agenda NLWM 12-03-2018)
17.f
Natuur: Voortgang Motie 126-2017 inzake verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het NNN (C-agenda NLWM 12-03-2018)
18
C-agenda Water
18.a
Water: Afschrift ingekomen brief aan GS met bezwaar aanwonenden tegen Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (C-agenda NLWM 12-03-2018)
18.b
Water: Vaststelling meerjarenprogramma Investeringskader Waddenfonds 2018 en verder (C-agenda NLWM 12-03-2018)
18.c
Water: Afschrift brief GS aan GS Zuid-Holland over wijziging reglement Hoogheemraadschap Rijnland (C-agenda NLWM 12-03-2018)
18.d
Water / Mobiliteit: Ingekomen zienswijze aan PS Oververbindingen in Noord-Holland van de ASV (C-agenda NLWM en M&F)
18.e
Water: Brief inspreker met Visiedocument Water als defensie (C-agenda NLWM 12-03-2018, op verzoek SP/50PLUS naar B-agenda NLWM 16-04-2018)