link naar deze pagina

Economie, Energie & Bestuur - 26 november 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:25
Voorzitter: Bram van Liere
Toelichting: Voorafgaande aan de vergadering zal van 17.30 uur tot 18.00 uur in de Statenzaal een technische briefing worden gehouden over de tussenstand van het Klimaatakkoord (voor Statenleden- en duoleden).
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (42.3MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2
Inloophalfuur
3
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten (de lijst met moties zal volgende week worden toegevoegd)
In de vorige vergadering is afgesproken dat deze vergadering nogmaals gepolst zou worden -nu alle tranches Pallas uitgekeerd zijn- of motie 60 aangenomen in PS van 15 december 2014 (bijgevoegd/ingediend door PvdA en D66) als afgedaan kan worden beschouwd. U wordt gevraagd kort aan te geven wat uw advies aan het Presidium hierover is.
4
Rondvraag portefeuille dhr. Remkes en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Remkes behorende punten uit de c-agenda stellen)
5
Rondvraag portefeuille dhr. Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Tekin behorende punten uit de c-agenda stellen)
6 18:45
B-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
6.a.1
Consultatie tussenstand Klimaatakkoord (in alle commissies)
Voorgesteld wordt om gelet op de raakvlakken die agendapunten 6a1, 6a2 en 6a3 hebben deze als één punt te behandelen.

Voorstel voor behandeling:
Concreet wordt aan de commissie gevraagd of zij het college aandachtspunten wil meegeven over die delen van het klimaatakkoord die tot de portefeuille van de commissie horen.
Dit ten behoeve van de laatste fase van de totstandkoming van het Klimaatakkoord, waarbij bedacht moet worden
dat onze inbreng geleverd wordt via het lPO en het IPO slechts één van de deelnemende partijen is.

In de agendacommissie en na overleg met GS is de volgende verdeling van de hoofdlijnen Klimaatakkoord voor behandeling in de commissies afgesproken:

Commissie R&W:
Hoofdlijnen van de sectortafel elektriciteit (Joke Geldhof en Jack van der Hoek)
Hoofdlijnen van de sectortafel Gebouwde omgeving voor zover het de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad betreft (Joke Geldhof)

Commissie EEB:
Klimaatakkoord overall (vragen over proces en die niet aan een andere commissie zijn toe te delen)(Jack van der Hoek)
Hoofdlijnen van de sectortafel Gebouwde omgeving (muv de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad; dit hoort bij R&W) (Jack van der Hoek)
Hoofdlijnen van de sectortafel Industrie (voor zover het de economische aspecten hiervan betreft) (Jaap Bond en Jack van der Hoek)

Commissie NLWM:
Hoofdlijnen van de sectortafel Landbouw en landgebruik (Jaap Bond en Cees Loggen)
Hoofdlijnen van de sectortafel Industrie (muv de economische kant, dit hoort bij EEB) (Adnan Tekin en Jack van der Hoek)

Commissie M&F:
Hoofdlijnen van de sectortafel Mobiliteit (Elisabeth Post)
6.a.2
Brief GS aan PS inz. Samenwerking met Alliander
U kunt bij de behandeling van de tussenstand van het Klimaatakkoord ook -desgewenst- de brief van GS inz. Samenwerking met Alliander betrekken. Deze brief is u toegezegd nav vragen van mw. Klaassen in de rondvraag EEB van de hr. Van der Hoek op 17 september 2018 . Met haar is afgesproken -mede gelet op de raakvlakken die de inhoud van de brief met het klimaatakkoord heeft- deze hierbij te agenderen.
6.a.3
Energie: Brief van GS aan PS inz. uitgangspunten dashboard Energietransitie Noord-Holland (EEB 26-11-2018; de brief kan betrokken worden bij de behandeling van de tussenstand van het Klimaatakkoord)
Ook dit punt kunt u bij de behandeling van de tussenstand van het Klimaatakkoord betrekken.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
8 20:00
B-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
Bij agendapunt 8a worden ook de leden van de commissie NLWM uitgenodigd i.v.m. het onderwerp agrosector.
8.a
Economie: Brief GS aan PS inz. Tweede Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda economie 2016-2019 (B-agenda EEB 26-11-2018)
Bij de vaststelling van het Strategisch Beleidskader Economie (PS 23 mei 2016) en de Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 is afgesproken om jaarlijks de voortgang van de Uitvoeringsagenda met de commissie te bespreken via een voortgangsrapportage.
Tevens komt daarin de Barometer Welvaart & Welzijn Noord-Holland aan de orde.
De tweede voortgangsrapportage ligt nu voor.
Het arbeidsmarktbeleid is al besproken in de commissie EEB van 17 september 2018.

Voorstel voor behandeling:
De commissie wordt gevraagd om de voortgang van de Uitvoeringsagenda, met daarin de Barometer Welvaart & Welzijn ten behoeve van eventuele beleidsactualisatie met de portefeuillehouder te bespreken.
Ook graag aangeven of u belangstelling heeft voor het voorstel van GS om begin 2019 een expertmeeting met de beleidspartners en commissie te organiseren.
9
A-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen Bond
9.a 20:45
Subsidies Algemeen: Voordracht Actualisatie Evaluatiekader Subsidies
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de actualisatie Evaluatiekader subsidies waarin voorgesteld wordt om een nieuw evaluatiekader Subsidies vast te stellen die het huidige Evaluatiekader uit 2013 vervangt.
Op 18 juni 2018 is dit onderwerp ook in de commissie aan de orde geweest. De toen voorliggende voorstellen riepen veel vragen op en konden niet op steun van een deel van de commissie rekenen. Gedeputeerde Bond heeft de voordracht toen teruggetrokken (verslag van 18 juni is voor dat deel bijgevoegd).
Mede op basis van de gemaakte opmerkingen van de commissie op 18 juni 2018 hebben GS een nieuwe Kader gemaakt dat nu ter advisering voorligt.

Toelichting:
Het huidige kader geeft aan op welke manier de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan haar wettelijke verplichting om bepaalde subsidies periodiek op doeltreffendheid te evalueren en is inmiddels vijf jaar van kracht.
Dit vormt aanleiding om de huidige werkwijze opnieuw te beschouwen, met name vanuit het
oogpunt van efficiency, en deze te actualiseren.
In het nieuwe voorstel :
- Blijft de huidige herhalingstermijn voor evaluaties, op verzoek van PS, 4 jaar. Daarmee wordt afgeweken van de eerder
voorgestelde wettelijke herhalingstermijn van 5 jaar.
• Op basis van het huidige Evaluatiekader Subsidies voert de provincie meer subsidie evaluaties
uit dan wettelijk vereist, door ook subsidies die niet op een uitvoeringsregeling of verordening berusten te evalueren.
Dit betreft boekjaarsubsidies, eenmalige en incidentele subsidies. In het huidige voorstel blijft dat gehandhaafd, met
uitzondering van de incidentele subsidies. De incidentele subsidies komen zeer beperkt voor en hebben als kenmerk
(en verschil met de eenmalige begrotingssubsidies) dat zij niet gekoppeld zijn aan een specifiek beleidsdoel, wat een
evaluatie op doeltreffendheid per definitie problematisch maakt.
• Het drempelbedrag waarboven subsidies in aanmerking komen voor evaluatie wordt verhoogd van €125.000 naar
€500.000. Dat verschilt van het eerdere voorstel waarin nog werd uitgegaan van een drempelbedrag van €1.000.000.
Met een drempelbedrag van €500.000,- blijft het merendeel van het te besteden budget voor subsidies op grond
van uitvoeringsregelingen (ca. 94%) voor evaluatie in aanmerking komen.
• Op basis van de ervaringen van de afgelopen vijf jaar zijn de gehanteerde selectiecriteria voor te evalueren subsidies
aangepast. Het aantal beslisbomen gaat van drie naar één. Voor boekjaarsubsidies is, vanwege een beperkt aantal
subsidies, geen beslisboom meer nodig.
• Het stappenplan voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek blijft ongewijzigd. De afspraken en procedure voor
besluitvorming over het Evaluatiekader zijn geactualiseerd

De voordracht zal op 14 januari 2019 in PS worden behandeld.
10
Rondvraag portefeuille dhr. Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Bond behorende punten uit de c-agenda stellen)
11 21:25
Sluiting
12
C-agenda Communicatiebeleid, integriteit, PS/GS zaken, juridische zaken en intern. betrekkingen/public affairs
12.a
Juridische Zaken: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag Hoor- en adviescommissie 2017 (c-agenda EEB 26-11-2018)
12.b
Integriteit: Brief GS inz. WOB verzoek om informatie over integriteitsmeldingen NH Nieuws (C-agenda EEB 26-11-2018).
13
C-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
13.a
Economie: Brief GS aan PS inz. Monitor Werklocaties Noord-Holland 2018 (C-agenda EEB 26-11-2018)
13.b
Toerisme: Brief GS aan PS inz. Beantwoording vraag van mw. Lagerveld (VVD) over spreiding toerisme (C-agenda EEB 26-11-2018).
14
C-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
14.a
Milieu/Energie: Ingekomen Persbericht 'Stop de biomassacentrale van Nuon in Diemen' (C-agenda NLWM 29-10-2018 (leidend) en C-agenda EEB 26-11-2018)
14.b
Landbouw/Energie: Verloren landbouwgrond voor aanleg Solar parken (C-agenda NLWM 03-12-2018 en C-agenda EEB 26-11-2018)
De brief is conform de AGV geanonimiseerd (geen adresgegevens, etc.)
Statenleden en duo-leden kunnen de niet-geanonimiseerde versie vinden via 'Ingekomen stukken burgers met NAW' in iBabs
14.c
Energie/Mobiliteit/Economie: Brief GS aan PS inz. Deelname Amsterdam Smart City (C-agenda EEB en M&F 26-11-2018 en R&W 3-12-2018)
14.d
Circulaire economie: Brief GS aan PS inz. Samenwerkingsovereenkomst Impact Hub Amsterdam (c-agenda EEB 26-11-2018)
14.e
Bestuur: Brief van GS aan PS inz. beantwoording brief van B&W van Wijdemeren van 28 sept 2018 over arhi procedure (c-agenda EEB 26-11-2018)
14.f
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Voornemen nevenfunctie hr. Bond (c-agenda EEB 26-11-2018)
15
C-agenda Recreatieschappen en Onderwijs en Arbeidsmarkt (Tekin)
15.a
Recreatieschappen: agenda vergadering AB Spaarnwoude 18 okt.2018 (C-agenda EEB 26-11-2018; de openbare stukken die bij deze vergadering horen kunt u downloaden op de site van het recreatieschap).
15.b
Grond/Natuur/Recreatie: brief GS aan PS inz. Aangaan verkoopovereenkomst met Recreatieschap Geestemerambacht ter uitvoering van de Vaststellingsovereenkomst (c-agenda M&F en EEB 26-11-2018 en NLWM 3-12-2018; M&F leidend)
15.c
Recreatieschappen: agenda vergadering AB Groengebied Amstelland 29 -11- 2018 (C-agenda EEB 26-11-2018; de openbare stukken die bij deze vergadering horen kunt u downloaden op de site van het groengebied).
15.d
Recreatieschappen: agenda vergadering AB Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer op 21 november 2018 (C-agenda EEB 26-11-2018; de openbare stukken die bij deze vergadering horen kunt u downloaden op de site van het recreatieschap).
15.e
Recreatieschappen: procedure Visie Spaarnwoude Park 2040
De in de toelichting genoemde conferentie zal worden gehouden op woensdag 6 februari 2018 ((na)middag/avond).
U kunt deze datum alvast in uw agenda noteren.
16
C-agenda Algemeen
16.a
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 20 (c-agenda M&F en EEB 26-11-2018 en NLWM en R&W 3-12-2018)