link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van december 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Ondertekening overeenkomst Europese subsidie Horizon 2020 (C-agenda M&B 20-01-2020)
In 2012 sloten de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een samenwerkingsovereenkomst rond elektrisch vervoer waarin de projectorganisatie MRA-Elektrisch werd opgericht. Het project MRA-Elektrisch heeft een Europese subsidie toegekend gekregen voor de uitvoering van deelprojecten, waarin de vraag naar laden op een gebruikersvriendelijke wijze wordt aangepast naar de beschikbaarheid van duurzame energie en de netbalans. In een overeenkomst wordt de afspraken met de partners in het consortiumpartners vastgelegd.
2
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Pilot SolaRoad Schiphol (C-agenda M&B 20-01-2020)
Op 13 maart 2019 zijn beschadigingen aan de pilot geconstateerd. Hierop is besloten een diepgaand onderzoek, een zogeheten Root Cause Analysis (RCA), uit te voeren om de precieze oorzaak te achterhalen. Op basis van de eindconclusie hiervan is gebleken dat repareren van de elementen ter plaatse niet mogelijk is. Ten gevolge hiervan heeft GS de onderstaande besluiten genomen.
3
MRA: verslag MRA Raadtafel vergadering 4 december 2019 (C-agenda RWK 13-1-2019)
4
Ontslagbrief gedeputeerde Adnan Tekin
5
MRA: verslag Raadtafel32 vergadering 4 december 2019 (C-agenda RWK 13-1-2020)
6
Financien: Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 2019 oktober (C-agenda EFB 20-1-2020)
In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het gaat om budgettair neutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid.
7
Natuur: Burgerinitiatief stop de boskap in de Schoorlse- en Noordkennemerduinen (PS 16-12-2019)
8
Ondermijning: Onderzoeksplan ondermijning en weerbaarheid provincies (C-agenda EFB 20-1-2020)
Ondermijning vormt een bedreiging voor onze rechtsstaat. De aanpak van ondermijning vraagt om een weerbare overheid.
De provincie Noord-Holland wil mede van andere provincies leren waar mogelijke kwetsbaarheden zitten en welke maatregelen daartegen kunnen worden ingezet.
Het college heeft besloten om Interne Audit een onderzoek uit te laten voeren naar de aanpak van ondermijning door de andere provincies. In het onderzoeksplan is de opdrachtformulering uitgewerkt.
9
Social Return: Evaluatie social return (C-agenda EFB 20-1-2020)
De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van producten en diensten afspraken met contractpartners om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op een baan: social return.
Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een positieve evaluatie besloten om de opbrengst van social return nog verder te vergroten door een aantal aanpassingen te doen in de uitvoering.
10
Sponsoring: uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 (B-agenda EFB 20-1-2020)
11
Wonen: Brief GS aan PS over reactieve aanwijzing gewijzigd bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied (C-agenda cie. RWK 13-1-2020)
12
Tata Steel: Brief GS aan PS over Sinterkoelers (Cie NLG 13-01-2019)
13
Mobiliteit: Beantwoording brief gem. Haarlemmermeer inzake bereikbaarheid Bollenstreek (C-agenda M&B 20-01-2020)
De provincie Noord-Holland werkt samen met verschillende partners aan de bereikbaarheid van de grensstreek ZH-NH. Daarbij wordt onder meer gestudeerd op nieuwe verbindingen in dit deel van de regio.
De gemeente Haarlemmermeer is partner in het project en heeft de provincie een brief gestuurd over voortgang van het project bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek
14
Mobiliteit: Vaststellen opgave verkeersveiligheid, inclusief uitvoeringsagenda verkeersveiligheid & financiële consequenties (B-agenda M&B 20-02-2020)
Op rijksniveau is in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 een vernieuwde visie op de verkeersveiligheidsaanpak gegeven. Het plan beschrijft een gezamenlijke koers van wegbeheerders en andere verkeersprofessionals om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland te verminderen. De provincie Noord-Holland heeft deze landelijke visie vertaald in de ‘Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030’. In de ‘Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid’ staan concrete acties en maatregelen die de provincie de komende 4 jaar wil ondernemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
15
MRA: Erratum Brief reactie Provincie Noord-Holland op concept MRA Agenda 2.0 (Voordracht PS 16-12-2019)
Op 25 november jl. is de reactie van de provincie Noord-Holland op de
concept MRA Agenda 2.0 in de Statencommissie Ruimte Wonen en
Klimaat (RWK) besproken. De brief reactie provincie Noord-Holland op
concept MRA Agenda 2.0” is naar aanleiding van de discussie in de
commissie aangepast. De aangepaste brief treft u in de bijlage.
Wij verzoeken u om de eerder verzonden brief te vervangen door
bijgaande aangepaste brief en deze aangepaste brief te betrekken bij
de behandeling in de PS-vergadering van het agendapunt Reactie
provincie Noord-Holland op concept MRA Agenda 2.0”.
16
Stikstof: Wijziging beleidsregel extern salderen (Cie NLG 13-01-2019)