link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van december 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
Cultuur: Procedure museum voordracht OCW (C-agenda EFB 20-1-2020)
De minister van OCW heeft elke provincie gevraagd om één museum voor te dragen voor subsidiering in het kader van de basisinfrastructuur 2021 - 2024. Gedeputeerde Staten hebben besloten hiervoor een uitvraag te doen onder Noord-Hollandse musea die in aanmerking komen. Een jury zal de ingediende plannen beoordelen en GS adviseren over de voordracht.
2
Energie: Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën (A-agenda RWK 13-1-2020)
Gedeputeerde Staten hebben het Ontwerp Noord- Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën vastgesteld. In het NH Perspectief op de RES staan de relevante uitgangspunten uit bestaand beleid. Deze zijn nader uitgewerkt in zogenaamde leidende principes en ontwerpprincipes. Deze principes zijn ons vertrekpunt in het gesprek met de partners. Er kan in het kader van het RES proces - waar nodig - van worden afgeweken. Dat is ook wenselijk in deze fase van het proces. Het NH Perspectief op de RES wordt ter vaststelling toegezonden aan Provinciale Staten.
3
Europa: Rapportage Europastrategie voor 2019 (C-agenda EFB 20-1-2020)
In de Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 is toegezegd dat er jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang en de uitvoering van de doelstellingen en de provinciale acties. Deze rapportage geeft weer wat er is gebeurd op de prioriteiten en wat de huidige stand van zaken is op de verschillende dossiers in het jaar 2019.
4
Financien: Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming (C-agenda EFB 20-1-2020)
In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het gaat om budgettair neutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid.
5
Formule 1: Beantwoording vragen Kostic toelichting belangenafweging ontheffing soortenbescherming Wnb circuitpark zandvoort (C-agenda 16 januari 2020)
6
Grond: Verkoop percelen Wieringermeer D376 en 376 ten behoeve van een motorcrossterrein (C-agenda NLG 16 januari 2020)
De grond die door de provincie in 2007 is aangekocht ten behoeve van de realisering van een motorcrossterrein wordt met dit doel verkocht aan de Coöperatie Grond Noord-Holland.
7
GS en PS zaken: Portefeuilleverdeling, vervangingsregeling en volgorde loco cdK GS 2019-2023 (C-agenda EFB 20-1-2020)
Op 10 december 2019 is gedeputeerde Tekin afgetreden. Tot het moment dat er een opvolger voor hem benoemd is, heeft het college besloten om zijn takenpakket onderling te verdelen.
8
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten NH (C-agenda M&B 20-01-2020)
Met in totaal circa 560 vrijwilligers vervoeren de buurtbussen (21 stuks) jaarlijks inmiddels meer dan 300.000 reizigers in met name de landelijke gebieden van Noord-Holland. De huidige subsidieregeling voor buurtbusprojecten loopt per 31 december 2019 af. De provincie zet de subsidieregeling in 2020 voort, zodat de huidige 12 buurtbuslijnen in Noord-Holland in stand kunnen blijven. Het subsidiebedrag per bus wordt verhoogd, als vergoeding voor de extra kosten voor de werving van vrijwilligers en ter ondersteuning van de intensieve bestuursinzet van de buurtbusverenigingen.
9
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Verbinding A8-A9: wijzigingsovereenkomst II planstudiefase (C-agenda M&B 20-01-2020)
De overheden die gezamenlijk werken aan het project Verbinding A8 – A9 gaan de samenwerkingsovereenkomst over het project met drie jaar verlengen, tot 31 december 2022. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Zaanstad hebben de wijzigingsovereenkomst alvast ondertekend, om te voorkomen dat de overeenkomst op 31 december 2019 verloopt. De overige partners (gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest) leggen het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst eerst voor aan hun gemeenteraad. Na instemming van de gemeenteraad zullen zij met terugwerkende kracht ondertekenen.
10
Mobiliteit: WOB verzoek #2 Leeghwaterbrug (C-agenda M&B 20-01-2020)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob
11
Omgevingsdiensten: Brief beantwoording vragen commissie NLG 25 november gewijzigde gemeenschappelijke regeling OD Flevoland, Gooi en Vechtstreek
12
Stikstof: Wijziging beleidsregel extern salderen Brief 18 december 2019 (Cie NLG 16-01-2019)
13
Subsidies: Brief GS aan PS inz. Evaluatie eenmalige subsidies 2019 (C-agenda NLG en RWK 13-1-2020 en EFB 20-1-2020)
Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2019 zijn drie eenmalige subsidies uit het subsidieregister geëvalueerd. De subsidie voor de vismigratierivier in de Afsluitdijk, de subsidie voor het project Schaalsprong naar de toekomst en de subsidie voor PAS-maatregelen Natura 2000gebied Kennemerland-Zuid.
14
Voortgang ondersteuning opvangcentra wilde dieren (Cie NLG 16 januari 2020)
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ is het voornemen opgenomen opvangcentra voor wilde dieren te ondersteunen. Daarvoor is € 200.000,- beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Staten informeren
Provinciale Staten met een brief over de voortgang op dit onderwerp.
15
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Uitkomsten BO MIRT 2019 (C-agenda M&B 20-01-2020)
In het laatste Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) hebben het Rijk en regio (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) onder meer afspraken gemaakt over investeringen in verstedelijking, bereikbaarheid en slimme en duurzame mobiliteit binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De afspraken uit het BO MIRT-overleg geven (deels) invulling aan de afspraken uit het coalitieakkoord van Noord-Holland.
16
Diverse onderwerpen: Brief GS inz. afspraken Regio Deal ZaanIJ (C-agenda NLG en RWK 13-1-2020 en EFB en M&B 20-1-2020)
De Regio Deal ZaanIJ is een samenwerking tussen Rijk en Regio (Zaanstad; Amsterdam; Oostzaan en de provincie).
Met de Regio Deal ZaanIJ werken partijen samen aan drie pijlers op het gebied van leefbaarheid, ontplooiingskansen en ondermijning.
In totaal draagt het Rijk € 7,5 miljoen bij en de Regio in totaal draagt ook € 7,5 miljoen bij. Hiervan is € 2,75 miljoen voor rekening van de provincie.
17
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bestuursovereenkomst Guisweg (C-agenda M&B 20-01-2020)
Het project Guisweg heeft als doel de veiligheid en bereikbaarheid te verbeteren voor voetgangers, fietsers en autoverkeer op en rondom de kruising van de Guisweg in Zaandijk met de spoorlijn Alkmaar – Amsterdam en de Provincialeweg. De planstudiefase moet leiden tot een gedragen voorkeursalternatief voor infrastructurele maatregelen om het bovengenoemde doel te realiseren.
18
Mobiliteit: brief GS aan PS inz. Transitie bediening kunstwerken (C-agenda M&B 20-01-2020)
De provincie neemt vanaf 1 november 2020 de bediening van bruggen en sluizen weer in eigen hand en zal de benodigde flexibele schil via een nieuwe aanbestedingsprocedure inhuren bij meerdere marktpartijen. In afstemming met Trigion wordt de huidige uitbestedingsovereenkomst per 31 oktober 2020 beëindigd.
19
PS-algemeen: Circulaire geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke ambtsdragers van provincies per 01-01-2020 (t.k.n. Presidium 03-02-2020)
20
MRA: Editie 33 - 'MRA Raadsleden en Statenleden Bericht' (maandelijks) (C-agenda RWK 13-1-2020)
21
Economie/verbonden partijen: Brief GS inz. beslissing op Wob-verzoek Lutkemeerpolder (SADC) (C-agenda EFB 20-1-2020)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
22
IPO/bestuur: Brief van IPO aan Minister van BZK Consultatiereactie Verkiezingswijze Eerste Kamer (c-agenda EFB 20-1-2020)
23
NZKG: Brief NZKG visienota (C-agenda M&B 20-01-2020)
24
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Nota GS BOK Bereikbaarheid Zandvoort (C-agenda M&B 20-01-2020)
N.v.t. Zie voorgesteld besluit onder 3.
Geheimhouding Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Zandvoort
In verband met de verschillende momenten van de ondertekening van de Bestuursovereenkomst wordt ‘geheimhouding’ op de Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Zandvoort opgelegd. Reden hiervoor is dat de samenwerkende partijen op 15 november overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de Bestuursovereenkomst. De besluitvorming in verschillende colleges volgt nog. De brief van GS aan PS wordt daarom ook pas verstuurd nadat alle partijen hebben ingestemd met de Bestuursovereenkomst en zij deze hebben ondertekend.
25
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Vaststellen Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur 2020 (C-agenda M&B 20-01-2020)
Deze subsidieregeling is bedoeld voor wegbeheerders (m.u.v. het gebied van de Vervoerregio Amsterdam) om de lokale infrastructuur verkeersveiliger te maken. De subsidieregeling zal worden gepubliceerd op de website van de provincie.
26
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. verzoek tot start administratieve onteigeningsprocedure N247 (C-agenda M&B 20-01-2020)
In het kader van het programma Bereikbaarheid Waterland maakt de provincie van de N247 tussen Amsterdam en de aansluiting op de N244 een veiligere weg. Voor zowel de reconstructie van de weg als de aanleg van diverse voorzieningen zoals een ontsluitingsweg, drie onderdoorgangen, een P&R-voorziening, een ov-overstappunt, een fietspad en de verplaatsing van een tankstation, in de gemeenten Amsterdam en Waterland is grond van particuliere eigenaren benodigd. Er is nog niet met alle eigenaren overeenstemming bereikt. Om het werk uiteindelijk uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om te onteigenen. De provincie verzoekt daarom aan de Kroon om de onteigeningsprocedure te starten.
27
Mobiliteit: Brief GS aan PS Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland 2020 (C-agenda M&B 20-01-2020)
De provincie vindt het belangrijk om verkeerseducatie aan te bieden aan scholieren op het basis en voortgezet onderwijs. Op deze manier leren scholieren op jonge leeftijd verkeersveilig gedrag aan wat ook op latere leeftijd doorwerkt. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden.
28
Monumenten: Brief GS aan PS inz. Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen (B-agenda EFB 20-2-2020)
De provincie wil samen met gemeenten, erfgoedverenigingen en eigenaren tot een betere bescherming en benutting van stolpboerderijen komen. Als middel hiertoe willen Gedeputeerde Staten een waarderingskaart maken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van Provinciale Staten om een oplossingsrichting voor het verdwijnen van stolpboerderijen uit het Noord-Hollandse landschap.
29
Bodem: reactie en vervolg op advies-Veerman bodemdaling veenweiden
Prof.dr. C.P. Veerman heeft op verzoek van Gedeputeerde Staten een advies opgeleverd, getiteld ‘Haren kost geen tijd!’, over de aanpak van de bodemdaling in de veenweidegebieden. Hierbij heeft prof.dr. Veerman een uitgebreide consultatieronde gedaan met alle partners, die hierbij betrokken zijn. Gedeputeerde Staten stemmen in met de conclusies, randvoorwaarden en aanbevelingen in dit advies, waarbij het installeren van een veencommissaris in deze fase van het ontwikkelen van een programma nog niet aan de orde is. Gedeputeerde Staten nemen het initiatief om een integraal gebiedsprogramma voor het veenweidegebied van Laag Holland te ontwikkelen, met bijbehorende krachtige sturing. In dit gebiedsprogramma krijgen alle opgaven voor natuur, landbouw, water, bodemdaling, klimaat, recreatie en landschap een plaats. Dit past goed binnen de aanbeveling van prof.dr. Veerman om per deelgebied aan de slag te gaan, samen met de partners en in samenhang met andere (beleids)opgaven.
30
Energie: Overzicht ateliers RES NHN en RES NHZ (C-agenda RWK 13-1-2020)
31
Formule 1: Beslissing op bezwaar TUG Stichting Duinbehoud (C-Agenda NLG 13-01-2019 & M&B 20-01-2020) )
Stichting Duinbehoud heeft mede namens anderen bezwaar gemaakt tegen een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik om te landen en op te stijgen met een helikopter van Circuitpark Zandvoort ten behoeve van de afgelopen Jumbo Racedagen in mei 2019. In overeenstemming met het advies van de Hoor-en Adviescommissie wordt het bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard en wordt het besluit op onderdelen (soort vluchten, tijd dat van de ontheffing gebruik mag worden gemaakt en onjuiste verwijzing naar artikel 8 van de Beleidsregel TUG 2017) aangepast. In afwijking van het advies wordt gemotiveerd besloten om in het kader van dit besluit geen onderzoek te doen naar de soortenbescherming. Daarnaast wordt bezien of de toelichting op de beleidsregel moet worden aangepast.
32
Juridische zaken: Jaarverslag 2018 hoor- en adviescommissie (C-agenda EFB 20-1-2020)

De provincie heeft voor de afhandeling van bezwaarschriften een onafhankelijke hoor- en adviescommissie ingesteld. Deze commissie brengt jaarlijks een verslag uit van haar werkzaamheden. Het verslag wordt gepubliceerd op de provinciale website.
33
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. aansluiting A9 Heiloo (C-agenda M&B 20-01-2020)
De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar aan een aansluiting op de A9 bij Heiloo. Zij voert dit project uit voor de gemeenten. Door de aansluiting blijven de doorstroming en leefbaarheid van het gebied gewaarborgd. De Raad van State heeft de bestemmingsplannen vernietigd, doordat de uitstoot van stikstof te hoog is. Het gevolg daarvan is dat het project is stilgelegd. De gemeenten Heiloo en Castricum hebben hiertegen verzet aangetekend. Als dit verzet wordt aangenomen volgt een zitting. Indien dit verzet niet wordt aangenomen gaan beide gemeentes de bestemmingsplannen opnieuw in procedure brengen.
34
Monumenten: Wijzigen uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017 (C-agenda EFB 20-1-2020 en RWK 13-1-2020; EFB is leidende commissie)
De uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017 (UvR) stimuleert een onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben of dreigen te gaan verliezen. De regeling stimuleert eigenaren om in een vroeg stadium een breed scala aan mogelijkheden en de haalbaarheid van een nieuwe bestemming en/of verduurzaming te onderzoeken of om de huidige exploitatie dusdanig te verbeteren zodat continuerend gebruik mogelijk is. Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat de UvR van 2017 op sommige punten aanpassing behoeft, die in dit wijzigingsbesluit uitvoeringsregeling worden voorgelegd.

35
Natuur: Vaststelling uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop NNN terreinen Noord-Holland 2019 (C-Agenda 13 januari 2020)
Op grond van deze uitvoeringsregeling kan een grondeigenaar subsidie krijgen voor de kosten van ontpachting van een terrein dat binnen de begrenzing van het natuurnetwerk Nederland (NNN) valt. Voorwaarden zijn dat ontpachting noodzakelijk is om de beoogde natuurdoelen te kunnen bereiken en dat de eigenaar het terrein destijds in verpachte staat heeft verkregen.Ook kan subsidie worden verkregen voor de aankoop van een als NNN begrensd terrein. Daarbij wordt de waardevermindering die optreedt door omzetting van de huidige functie naar natuur vergoed.

De vaststelling door het college van deze uitvoeringsregeling was al aangekondigd in het Programma Natuurontwikkeling en in de overeenkomst inzake het ‘Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het natuurnetwerk Nederland’.

De regeling wordt bekend gemaakt in het Provinciaal Blad en gepubliceerd op de provinciale website.
36
Omgevingsverordening: Planning besluitvorming Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 13-1-2020)
37
PS/GS zaken : Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake Provinciale Penningen (C-agenda EFB 20-1-2020)
GS hebben op 23 april 2019 de Regeling Provinciale penningen 2020 vastgesteld. GS hebben tevens op 23 april jl. besloten dat het GS mandaat dient te worden aangepast met de inwerking treding van deze regeling. Dat wordt met dit wijzigingsbesluit geregeld.
38
Subsidies: Programmering Evaluatiekader Subsidies 2020 (C-agenda EFB 20-1-2020; NLG en RWK 13-1-2020; EFB trekkende commissie)
Op 14 januari 2019 heeft PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader ligt de programmering van subsidie-evaluaties voor 2020 ter besluitvorming voor. De resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname voorgelegd aan de betreffende Statencommissie.
39
Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel/Harsco Metals d.d. 10 december 2019 (C-agenda NLG 13-01-2020)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals.
40
Tweewekelijkse informatievoorziening Tata Steel/Harsco Metals d.d. 26 november 2020 (C-agenda NLG 13-01-2020)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals.
41
Omgevingsdiensten: VTH-strategie Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (C-agenda NLG 13-01-2020)
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert mede namens Provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor de uitvoering van deze taken is in regionaal verband de VTH-strategie opgesteld waarin de prioriteiten en strategieën zijn opgenomen voor de periode 2020.
42
Water: Aanvulling Samenwerkingsovereenkomst waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied (C-agenda NLG 13-01-2020)
Op 9 juli jl. (11024956/234037) hebben GS besloten de Samenwerkingsovereenkomst waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied aan te gaan. Deze is opgesteld om de afspraken tussen Rijk en regio over de aanpak van de waterplantenoverlast voor de waterrecreatie in het zuidelijk IJsselmeergebied tot en met maart 2023 vast te leggen. De beoogde datum van ondertekening is 6 december a.s. De minister van I&W wil opname van een voetnoot dat het ministerie wel via meekoppelkansen wil bijdragen, maar voor deze problematiek geen specifieke financiën beschikbaar stelt. Dit maakt een nieuw GS-besluit noodzakelijk.

De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst zijn gebaseerd op het aanbod van de regio aan het Rijk van maart 2018 dat onder leiding van de provincie Noord-Holland tot stand is gekomen en het antwoord van het Rijk hierop van juni 2018. Een werkgroep zal een plan voor de structurele aanpak van de problematiek in het gebied gaan opstellen.

Beoogde ondertekenaars zijn 10 partijen: de provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk (ministerie van I&W), de coöperatie Gastvrije Randmeren, de gemeenten Almere en Hoorn en de waterrecreatiepartijen Watersportverbond, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland en Toerzeilers Nederland.
43
Wonen: Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer 'Bouwen aan regie' (A-agenda RWK 10-2-2020)
44
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Ondertekening overeenkomst Europese subsidie Horizon 2020 (C-agenda M&B 20-01-2020)
In 2012 sloten de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een samenwerkingsovereenkomst rond elektrisch vervoer waarin de projectorganisatie MRA-Elektrisch werd opgericht. Het project MRA-Elektrisch heeft een Europese subsidie toegekend gekregen voor de uitvoering van deelprojecten, waarin de vraag naar laden op een gebruikersvriendelijke wijze wordt aangepast naar de beschikbaarheid van duurzame energie en de netbalans. In een overeenkomst wordt de afspraken met de partners in het consortiumpartners vastgelegd.
45
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Pilot SolaRoad Schiphol (C-agenda M&B 20-01-2020)
Op 13 maart 2019 zijn beschadigingen aan de pilot geconstateerd. Hierop is besloten een diepgaand onderzoek, een zogeheten Root Cause Analysis (RCA), uit te voeren om de precieze oorzaak te achterhalen. Op basis van de eindconclusie hiervan is gebleken dat repareren van de elementen ter plaatse niet mogelijk is. Ten gevolge hiervan heeft GS de onderstaande besluiten genomen.
46
MRA: verslag MRA Raadtafel vergadering 4 december 2019 (C-agenda RWK 13-1-2019)
47
Ontslagbrief gedeputeerde Adnan Tekin
48
MRA: verslag Raadtafel32 vergadering 4 december 2019 (C-agenda RWK 13-1-2020)
49
Financien: Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 2019 oktober (C-agenda EFB 20-1-2020)
In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het gaat om budgettair neutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid.
50
Natuur: Burgerinitiatief stop de boskap in de Schoorlse- en Noordkennemerduinen (PS 16-12-2019)
51
Ondermijning: Onderzoeksplan ondermijning en weerbaarheid provincies (C-agenda EFB 20-1-2020)
Ondermijning vormt een bedreiging voor onze rechtsstaat. De aanpak van ondermijning vraagt om een weerbare overheid.
De provincie Noord-Holland wil mede van andere provincies leren waar mogelijke kwetsbaarheden zitten en welke maatregelen daartegen kunnen worden ingezet.
Het college heeft besloten om Interne Audit een onderzoek uit te laten voeren naar de aanpak van ondermijning door de andere provincies. In het onderzoeksplan is de opdrachtformulering uitgewerkt.
52
Social Return: Evaluatie social return (C-agenda EFB 20-1-2020)
De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van producten en diensten afspraken met contractpartners om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op een baan: social return.
Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een positieve evaluatie besloten om de opbrengst van social return nog verder te vergroten door een aantal aanpassingen te doen in de uitvoering.
53
Sponsoring: uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 (B-agenda EFB 20-1-2020)
54
Wonen: Brief GS aan PS over reactieve aanwijzing gewijzigd bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied (C-agenda cie. RWK 13-1-2020)
55
Tata Steel: Brief GS aan PS over Sinterkoelers (Cie NLG 13-01-2019)
56
Mobiliteit: Beantwoording brief gem. Haarlemmermeer inzake bereikbaarheid Bollenstreek (C-agenda M&B 20-01-2020)
De provincie Noord-Holland werkt samen met verschillende partners aan de bereikbaarheid van de grensstreek ZH-NH. Daarbij wordt onder meer gestudeerd op nieuwe verbindingen in dit deel van de regio.
De gemeente Haarlemmermeer is partner in het project en heeft de provincie een brief gestuurd over voortgang van het project bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek
57
Mobiliteit: Vaststellen opgave verkeersveiligheid, inclusief uitvoeringsagenda verkeersveiligheid & financiële consequenties (B-agenda M&B 20-02-2020)
Op rijksniveau is in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 een vernieuwde visie op de verkeersveiligheidsaanpak gegeven. Het plan beschrijft een gezamenlijke koers van wegbeheerders en andere verkeersprofessionals om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland te verminderen. De provincie Noord-Holland heeft deze landelijke visie vertaald in de ‘Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030’. In de ‘Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid’ staan concrete acties en maatregelen die de provincie de komende 4 jaar wil ondernemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
58
MRA: Erratum Brief reactie Provincie Noord-Holland op concept MRA Agenda 2.0 (Voordracht PS 16-12-2019)
Op 25 november jl. is de reactie van de provincie Noord-Holland op de
concept MRA Agenda 2.0 in de Statencommissie Ruimte Wonen en
Klimaat (RWK) besproken. De brief reactie provincie Noord-Holland op
concept MRA Agenda 2.0” is naar aanleiding van de discussie in de
commissie aangepast. De aangepaste brief treft u in de bijlage.
Wij verzoeken u om de eerder verzonden brief te vervangen door
bijgaande aangepaste brief en deze aangepaste brief te betrekken bij
de behandeling in de PS-vergadering van het agendapunt Reactie
provincie Noord-Holland op concept MRA Agenda 2.0”.
59
Stikstof: Wijziging beleidsregel extern salderen Brief 5 december 2019(Cie NLG 13-01-2019)