link naar deze pagina

Natuur, Landbouw, Water & Milieu - 28 mei 2018

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Hermen de Graaf
Toelichting: 04-06-2018:
Aan de stukken is het concept-verslag van de vergadering van 28 mei ter voorvisie toegevoegd.
De inspreekteksten bij agendapunt 8.a. zijn bij het betreffende agendapunt toegevoegd.

28-05-2018:
De beantwoording van de vooraf gestelde technische vragen is toegevoegd.

17-05-2018:
Aan de agenda voor de vergadering zijn de volgende stukken toegevoegd:
- Gewijzigde concept-Agenda
- Lijsten Moties en toezeggingen NLWM
- Vergaderstukken bij agendapunt 4.b. Uitkomsten 3-daags werkbezoek Bodemdaling in Veenweidegebied + Notitie GS 'Naar een programma bodemdaling veenweidegebieden: 'Het spoorboekje 2018-2019'
- C-agendapunten 13.b., 14.d., 15.e., 16.f. en 16.g.

Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.

De leden van de commissie M&F zijn uitgenodigd voor agendapunt 9.a.

Voorafgaand aan de vergadering is er voor de leden van de commissie NLWM van 12.30 tot 13.00 uur een technische briefing over agrimatie in de landbouw in vergaderzaal 1.5.

Voor leden van de commissie die niet mee konden met het 3-daags werkbezoek over bodemdaling is van 12.00 tot 12.30 uur een technische briefing over bodemdaling.
Bundel:
pdf Agendabundel (78.7MB)
Algemene documenten:

0.a 12:00
Technische briefing Bodemdaling
Deze technische briefing is gelijk aan de presentatie die op dag 1 van het 3-daags werkbezoek over Bodemdaling is gegeven en bedoeld voor de leden van de commissieleden van NLWM die niet aan dit bezoek deel konden nemen.
De briefing wordt gegeven door dhr. Hoogervorst van de provincie Noord-Holland.
0.b 12:30
Technische briefing Agrimatie in de landbouw
1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 13:25
Inloophalfuur
4
B-agenda Algemeen
4.a 13:55
Randstadrapportage en rapportage Europastrategie (B-agenda alle commissies)
U kunt de betreffende rapportages bespreken met elkaar en de gedeputeerden en aan GS het oordeel meegeven over de uitvoering van de Europastrategie tot zo ver, voor zover het thema's betreft behorende tot de vakgebieden van deze commissie.
4.b 14:10
Water/Natuur/Landbouw: Uitkomsten 3-daags werkbezoek Bodemdaling in Veenweidegebied + Notitie GS 'Naar een programma bodemdaling veenweidegebieden: 'Het spoorboekje 2018-2019'(B-agenda NLWM)
U kunt kennis nemen van het memo met terugblik en inhoudelijke onderwerpen uit de reflectie , van het 3-daags werkbezoek over bodemdaling van 11 t/m 13 april van de commissie NLWM en het bijbehorende verslag, en van de GS-notitie over het toewerken naar een programma bodemdaling.

U kunt de inhoudelijke punten uit het memo, het verslag en de GS brief over het toewerken naar een 'Programma bodemdaling veenweidegebieden' met elkaar en met de gedeputeerden bespreken.
5 14:40
Rondvraag gedeputeerde Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
6
B-agenda Landbouw & Faunabeheer
6.a 14:45
Fauna: Behandeling Statenvragen 14-2018 over samenstelling Faunabeheereenheid (B-agenda op verzoek van GroenLinks)
Behandelvoorstel en toelichting GroenLinks:
In de vergadering van NLWM op 19 oktober 2017 zei de gedeputeerde het volgende: “De heer Bond (ged.) zegt dat de verordening voldoet aan de definitie van maatschappelijke organisaties. Die vraag is aan het ministerie voorgelegd. De Dieren-, Fauna- en Vogelbescherming is nadrukkelijk gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de faunabeheereenheid. Tot nu toe hebben zij daaraan geen gehoord gegeven en zij zijn daartoe ook niet te verplichten. De gedeputeerde zou het op prijs stellen als ook Statenfracties hen daarop willen aanspreken.”
Zoals toegezegd in die vergadering heeft mevrouw Pels van de fractie van GroenLinks de genoemde organisaties benaderd. Naar aanleiding van de gesprekken die met de verschillende organisaties zijn gevoerd heeft GroenLinks schriftelijke vragen ingediend. De antwoorden leiden tot meer vragen, vooral waarom de partijen niet alsnog worden betrokken bij de Faunabeheereenheid nu daarvoor openingen lijken te zijn. Graag wisselt GroenLinks van gedachten met de overige partijen over de wenselijkheid dit alsnog te doen.
6.b 15:10
Landbouw/ visserij: Discussienota PvdD Welzijn van vissen (B-agenda NLWM 28-05-2018)
Behandelvoorstel:
U kunt de discussienota, en met name de ‘opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden’ op pagina 2 met de indiener van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken.

- Toelichting indiener discussienota: 1 minuut (los van spreektijdregeling)
- Eerste termijn: Oordeel commissieleden over de discussienota en de voorgestelde maatregelen
- Tweede termijn: Debat over kansrijk geachte maatregelen, reactie GS op voorgestelde maatregelen
- Conclusie indiener en eventueel vervolg
7 15:35
Rondvraag gedeputeerde Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
8
B-agenda Natuur
8.a 15:40
Natuur: Ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 (B-agenda NLWM 28-05-2018)
U kunt het ontwerp-natuurbeheerplan 2019 in oordeelsvormende wijze met elkaar en de gedeputeerde Natuur bespreken en eventuele wensen en aandachtspunten voor het definitieve Natuurbeheerplan meegeven.
9
B-agenda Milieu
9.a 16:10
Milieu: Vaststellen ambitieniveau Actieplan geluid provinciale wegen NH. (B-agenda NLWM 28-05-2018, met uitnodiging cie M&F)
U kunt de brief van GS en de bijbehorende toelichting over het voorgenomen ambitieniveau voor het Actieplan geluid 2018-2022 met elkaar en de gedeputeerde Milieu bespreken.
Voor bespreking van dit agendapunt zijn ook de leden van de commissie Mobiliteit & Financiën uitgenodigd.
10 16:40
Rondvraag gedeputeerde Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
11 16:45
Sluiting
12
C-agenda Algemeen
12.a
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 14 (c-agenda M&F 17-5, EEB 24-5, NLWM en R&W 28-5-2018)
12.b
Heel PS: Brief GS inz. Buck Rapport economische kansen en bedreigingen Energietransitie (R&W leidend omdat het aangemerkt is als bouwsteen omgevingsvisie; c-agenda M&F 17-5, EEB 24-5, NLWM en R&W 28-5-2018)
13
C-agenda Landbouw & Faunabeheer
13.a
Landbouw: Instellingsbesluit Adviescommissie POP3 'Verplaatsing van landbouwbedrijven' (C-agenda NLWM 28-05-2018)
13.b
Landbouw: Ophoging subsidieplafond POP3-regeling Jonge landbouwers (C-agenda NLWM 28-05-2018)
14
C-agenda Water
14.a
Water: Aanwijzen zwemlocaties 2018 (C-agenda NLWM 28-05-2018)
14.b
Water: Bezoek gedeputeerde Loggen aan Singapore International Waterweek (SIWW2018) (C-agenda NLWM 28-05-2018)
14.c
Water/Mobiliteit: Ingekomen brief ASV over petitie Geef binnenvaart toekomst (C-agenda NLWM 28-05-2018 en M&F 17-05-2018)
14.d
Water/Natuur: Startnotitie provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer (C-agenda NLWM 28-05-2018)
15
C-agenda Natuur
15.a
Natuur: Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid 2018-2024 (C-agenda NLWM 28-05-2018)
15.b
Natuur: Verslag gezamenlijke Statenbijeenkomst Groene Hart 27-03-18 en bijbehorende notitie over Perspectief (C-agenda NLWM 28-05-2018)
15.c
Natuur: Subsidieplafond Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 (C-agenda NLWM 28-05-2018)
15.d
Natuur: Raden- en Stateninformatiebrief Goois Natuurreservaat nr. 1 2018 (C-agenda NLWM 28-05-2018)
15.e
Natuur: Wob-verzoek inzake Blaricum aan zee (C-agenda NLWM 28-05-2018)
U treft de bijbehorende stukken via: https://www.noord-holland.nl/Loket/Verzoek_om_informatie_Wob/Wob_verzoeken_2018/Wob_verzoek_Blaricum_aan_Zee_15_mei_2018
16
C-agenda Milieu
16.a
Milieu/Grond: Aangepaste beleidsregels nazorg wet Milieubeheer stortplaatsen (C-agenda NLWM 28-05-18 (leidend) en C-agenda M&F 17-05-2018)
16.b
Milieu: Informatie advisering PROOF inzake geschil OFGV en Provincie Flevoland (C-agenda NLWM 28-05-2018)
16.c
Milieu: Rapportage inspectie Leefomgeving & Transport op de milieutaken provincie Noord-Holland (C-agenda NLWM 28-05-2018)
16.d
Milieu: Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (C-agenda NLWM 28-05-2018)
16.e
Ruimte/Milieu: Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van de omgevingsvisie (C-agenda commissie R&W (leidend) 31 mei 2018 en C-agenda NLWM 28-05-2018)
16.f
Luchtvaart/Milieu: Eerlijk over vliegen (C-agenda NLWM 28-05-2018)
16.g
Milieu/Grond: Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland. Jaarrekening en Jaarverslag 2016 (C-agenda NLWM 28-05-2018 (leidend) en M&F 18-06-2018)