link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 maart 2023

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van maart 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Formatie: Voortgangsbericht verkenning Broekers-Knol (t.b.v. formatie)
2
Gezondheid: rapport RIVM Depositieonderzoek najaar 2022 (commissie n.t.b.)
3
Recreatie: Brief gemeente Haarlem Zienswijze op Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude (Betrekken bij jaarstukken recreatieschap)
4
Gezondheid: Start procedure projectbesluit Heracless-Groen Staal Tata Steel (commissie nader te bepalen)
De provincie start de projectprocedure voor de realisatie van het project Heracless-Groen Staal, een belangrijke eerste stap in het “Groen Staal” verduurzamingsprogramma van Tata Steel IJmuiden.
5
Ruimte: Aanpak ruimtelijk voorstel provincie Noord-Holland en ruimtelijk arrangement met het Rijk (C-agenda commissie nader te bepalen)
6
Verkiezingen: Proces Verbaal uitslag verkiezingen Provinciale Staten Noord-Holland 2023
7
Financiën: Treasurybeleid 2023 (C-agenda commissie n.t.b.)
Voor het op peil hebben en houden van de liquiditeit van de provincie hebben Provinciale Staten, naast de wettelijke vereisten, nadere richtlijnen gesteld in de Financiële verordening 2021 en het Financieringsstatuut 2020. Om snel, beheerst en efficiënt te kunnen handelen binnen deze kaders verlenen Gedeputeerde Staten voor het aantrekken van kortlopende financiering mandaat aan de ambtelijke organisatie.
8
Landbouw: Convenant en Aansturingsprotocol uitvoering Nationaal Strategische Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP GLB), beleidsregel verlagen subsidie NSP GLB (C-agenda commissie n.t.b.)
Het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP GLB) wordt gezamenlijk uitgevoerd door Rijk en provincies. Om dat te kunnen doen, is er een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Convenant uitvoering NSP GLB 2023-2027’ en het ‘Aansturingsprotocol uitvoering NSP GLB 2023-2027’. GS hebben besloten deze documenten met het ministerie van LNV vast te stellen. Daarnaast hebben GS besloten om de beleidsregel verlagen subsidie NSP GLB vast te stellen.
9
Natuur: Aankoop 15,5 ha cultuurgrond Egmond aan den Hoef (C-agenda commissie n.t.b.)
De provincie koopt circa 15,5 ha bollengrond met het oog om deze percelen in te zetten als ruilgrond. Daardoor kunnen percelen in gebiedsprocessen in de binnenduinrand en die in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen worden uitgeruild. Deze percelen worden derhalve niet als NNN begrensd.
10
Oproep aan de verkenner en fracties, Steun actieve bewoners: steun Dorpswerk. Voor leefbare dorpen en vitale gemeenschappen (t.b.v. formatie)
11
Europa: Verslag werkbezoek regio Valencia (C-agenda commissie n.t.b.)
Op 25 en 26 januari 2023 brachten de commissaris van de Koning en gedeputeerde Loggen een werkbezoek aan de regio Valencia. Doel van het bezoek was interregionale kennisuitwisseling m.b.t. waterbeheer en klimaatadaptatie, zoals ook in de Europastrategie 2022-2030 als provinciale doelstelling is vastgelegd. Het verslag van het werkbezoek, inclusief een vooruitblik op mogelijke kansen voor een toekomstige samenwerking, wordt aangeboden aan Provinciale Staten.
12
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht maart 2023 (C-agenda alle commissies)
13
Ruimte: Brief aan PS, Rijk gemeenten en waterschappen ruimtelijk voorstel en ruimtelijk arrangement (C-agenda commissie n.t.b.)
Op 12 december 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) het provinciaal startpakket voor de fysieke leefomgeving aan de provincies gestuurd. Het Rijk vraagt hierin de provincies met een ruimtelijk voorstel te komen dat zicht geeft op wat ruimtelijk mogelijk en realiseerbaar is gezien de grote opgaven die er zijn op onder andere het gebied van wonen, klimaat en natuur. Het voorstel is de opmaat naar twaalf ruimtelijke arrangementen waarin het Rijk met elke provincie wederkerige afspraken maakt over de uitvoering van de opgaven. GS informeren met deze brieven de gemeenten en waterschappen van Noord-Holland, PS en het ministerie van BZK over de aanpak hiervan door de provincie.
14
Ruimte: Probleemlocaties in dorpslinten (C-agenda commissie n.t.b.)
Eind 2023 loopt de uitvoering van de notitie Probleemlocaties in dorpslinten af. Halverwege is de balans opgemaakt. Het betreft een effectieve werkwijze om in samenwerking passende oplossingen te vinden. Een nieuwe ronde is juridisch geen optie. Het opnemen van deze werkwijze in de Omgevingsverordening is ter overweging aan de nieuwe coalitie.
15
Zeehavens: Afdoening motie M277-2022 en toezeggingen Nota Zeehavens (B-agenda commissie n.t.b.)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief op welke wijze invulling is gegeven aan motie M277-2022 (behoud scheepsreparatiewerf Noordzeekanaalgebied) en enkele toezeggingen om nadere informatie te verschaffen over de ligplaatsen voor de binnenvaart en de productie van PFAS in het Noordzeekanaalgebied.
16
Dierenwelzijn: Brief toelichting resultaten ondersteuning wildopvang (C-agenda commissie n.t.b.)
In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om de opvang van wilde dieren te verbeteren. Daarnaast zijn de afgelopen jaren incidentele subsidies verstrekt om de wildopvangcentra te helpen. In een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten van deze ondersteuning.
17
Energie: Afdoen motie 130-2022 fix de fixteams (B-agenda commissie n.t.b.)
Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli 2022 is motie 130-2022 aangenomen. Gedeputeerde Staten zijn door Provinciale Staten verzocht in samenwerking met de MRA en het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) onderzoek te doen naar de behoefte van gemeenten bij hulp bij het opzetten van een lokale fixbrigade. Conform de motie is de behoefte onderzocht en naar aanleiding van de minimale behoefte bij gemeenten zal er geen aanvullende ondersteuning worden geboden vanuit de provincie bij het opzetten van lokale fixbrigades. Wel wordt de ondersteuning aan gemeenten op het onderwerp energiearmoede voortgezet, afgestemd op de actuele behoeften van gemeenten.
18
Natuur: Vaststellingsverzoek PAS Waternet (C-agenda commissie n.t.b.)
In de periode 2016 t/m 2021 heeft Waternet subsidie ontvangen van Gedeputeerde Staten voor het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen in de Amsterdamse waterleidingduinen. De kosten voor planvorming en -begeleiding, voorbereiding, toezicht en onvoorzien van de uit te voeren maatregelen zijn opgelopen. Doordat deze kosten echter één op één verbonden zijn aan de uitvoering van de maatregelen besluiten GS in te stemmen met het vaststellingsverzoek van Waternet voor de PAS-subsidie.
19
Handreiking collegevorming voor Statenleden Statenlidnu (t.b.v. formatie)
Deze handreiking is bedoeld om Statenleden te helpen het proces van collegevorming in te richten.
20
Ruimte/Energie: Overdracht bevoegd gezag Hoogspanningsstation A9-Zuid en anterieure overeenkomst TenneT (C-agenda commissie nader te bepalen)
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing van een nieuw te bouwen 380/150 kV hoogspanningsstation tussen Beverwijk en Vijfhuizen (hoogspanningsstation A9-Zuid) over te dragen aan de provincie. Voorafgaand aan de start van de ruimtelijke procedure wordt met de initiatiefnemer voor het nieuw te bouwen hoogspanningsstation, TenneT TSO B.V., een overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder GS bereid zijn om de ruimtelijke procedure te doorlopen.
21
Cultuur: Afdoen motie 254-2022 ondersteuning verenigingslocaties (B-agenda commissie n.t.b.)
Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan motie 254-2022. De motie gaat in op financiële problemen van verenigingen als gevolg van de toegenomen kosten voor energie. PS worden geïnformeerd over welke activiteiten nu reeds door het Rijk zijn ontplooid om genoemde problematiek het hoofd te bieden en wat er nog zal wórden ondernomen.
22
Economie: Brief aan PS inzake Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (incl vst afdoen M42-2020) (B-agenda commissie n.t.b.)
Provinciale Staten wordt geïnformeerd over het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De situatie met betrekking tot Corona leidt niet tot andere conclusies dan in oktober 2022. Zoals toen aangegeven willen GS meer focus leggen op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de technische arbeidsmarkt, maar zien geen aanleiding nieuwe maatregelen te nemen bovenop wat al in uitvoering en voorbereiding is. Mochten aanvullende maatregelen niet meer nodig zijn, dan willen GS in de loop van dit jaar het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds afbouwen.
23
Economie: De Kop Werkt! Eindrapportage, evaluatie van het programma en van de governance (C-agenda commissie n.t.b.)
De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en de provincie Noord-Holland hebben vanaf 2017 tot en met 2021 samengewerkt in het regionaal stimuleringsprogramma ‘De Kop Werkt! De meest opvallende resultaten en opbrengsten van het programma zijn via een video in beeld gebracht. De maatschappelijke en economische effecten van het programma op de regio zijn via een evaluatie van het programma gemeten. Daarnaast is de governance van het programma geëvalueerd.
24
Economie: Ingekomen mail Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (t.b.v. formatie)
25
Energie: Brief aan PS over Informatie Noord-Hollandse aanpak energiearmoede (C-agenda commissie n.t.b.)
Tijdens de Benen-Op-Tafel-sessie op 24 oktober 2022 sprak de commissie RWK over energiearmoede en energierechtvaardigheid. PS verzocht naar aanleiding hiervan of de gedeputeerde inzicht kon geven in deze rapporten en hoe deze zich verhouden tot de inzet van de provincie Noord Holland. Hiermee beantwoorden wij dit informatieverzoek.
26
Financien: Indexatiebeleid (B-agenda commissie n.t.b.)
Er is een toezegging gedaan aan de Staten om op korte termijn meer informatie te verschaffen over het beleid rondom het toepassen van indexeringen op budgetten. Naar aanleiding daarvan is een discussienotitie geschreven waarin het huidige beleid uiteen wordt gezet, alsmede een eerste verkenning naar alternatieve opties voor indexeringen.
27
Financiën: Stand van zaken financieringssystematiek (C-agenda commissie n.t.b.)
De provincies spreken gezamenlijk via het IPO met het Rijk over de ontwikkelingen die op handen zijn rondom de financieringssystematiek van de provincies, het belastinggebied van de provincies en het provinciefonds. Om te zorgen dat de Statenleden van alle provincies over dezelfde informatie beschikken worden zij periodiek geïnformeerd via een brief die door het IPO wordt opgesteld. De colleges van alle provincies geleiden deze allen door naar hun Staten.
28
Gezondheid: Agenda Sport en bewegen (t.b.v. formatie)
29
Gezondheid: JOGG roept provincies op: draag bij aan een gezonde leefomgeving (t.b.v. formatie)
30
Interprovinciaal Overdrachtsdossier IPO (t.b.v. formatie)
Om de nieuwe Statenleden en bestuurders zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden van de twaalf provincies is er, binnen het IPO, een ‘Interprovinciaal Overdrachtsdossier’ opgesteld. De digitale versie van het overdrachtsdossier is opgenomen op de website van IPO. IPO wil dit dossier graag zo breed mogelijk onder de aandacht brengen en hopen daardoor dat het dossier wordt meegenomen bij de formatieonderhandelingen in de provincies.
31
Mobiliteit: Vaststellen definitieve voorkeursvariant Guisweg (C-agenda commissie n.t.b.)
n.v.t.
32
Mobiliteit: Verkennen mobiliteitsopgaven in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer (C-agenda commissie nader te bepalen)
Op 16 februari 2023 hebben bestuurders van de provincies Zuid- en Noord-Holland, gemeenten aan beide zijden van de Ringvaart, Holland Rijnland en Vervoerregio Amsterdam uitgesproken om gezamenlijk de knelpunten en oplossingsrichtingen van de mobiliteitsopgaven in het grensgebied van Noordelijke Duin en Bollenstreek en Haarlemmermeer te gaan verkennen. Nut en noodzaak hiervan is door alle bestuurders onderstreept.
33
Subsidies: Openstelling uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming dorps-, buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland 2022 (C-agenda commissie n.t.b.)
De eerste tranche van de subsidieregeling verduurzaming dorps-, buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland 2022 sluit op 31 maart 2023. Om deze verduurzamingssubsidies ook gedurende de rest van 2023 mogelijk te maken, hebben wij de regeling opengesteld tot en met 31 december 2023.
34
Energie/Klimaat: Oproep NVDE Provinciale collegeakkoorden (C-agenda commissie n.t.b.)
35
PS: Ambtelijk overdrachtsdossier voor vorming nieuw college (t.b.v. formatie)
36
Energie/Klimaat: Vaststelling provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) Noord-Holland Noord en Zuid (C-agenda commissie nader te bepalen)
Ten gevolge van economische en ruimtelijke ontwikkelingen en de Energietransitie is de behoefte aan nieuwe energie-infrastructuur voor elektriciteit, waterstof en warmte enorm groot. De provincie heeft samen met gemeenten, netbeheerders en andere stakeholders in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid een programmering gemaakt voor het toekomstig energiesysteem. Het resultaat hiervan is een lijst met prioritaire projecten in het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (pMIEK). De netbeheerders zullen bij het opstellen van de investeringsplannen rekening houden met het pMIEK.
37
Dierenwelzijn: RDA rapport doden van zorgbehoevende dieren (C-agenda commissie nader te bepalen)
38
Gezondheid/Milieu: Verruiming subsidieregeling opruimen drugsafval 2021-2024 (C-agenda commissie nader te bepalen)
De provincie Noord-Holland stelt een verruiming van de uitvoeringsregeling vast, met een subsidieplafond van € 73.230 voor 2023. Deze subsidie is er voor projecten die de bodem en het oppervlaktewater herstellen wanneer daar drugsafval gedumpt is. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar en verdeelt dit bedrag over de provincies, op basis van het aantal drugsdumpingen in voorgaande jaren. Daarnaast stelt het Rijk eenmalig 1,5 miljoen voor de grotere dumpingen beschikbaar. Gedupeerden kunnen de subsidie aanvragen bij BIJ12. Zij handelen de aanvragen namens alle provincies af.
39
Natuur: Brief SNLG betoog Naarderbos (C-agenda commissie nader te bepalen)
40
Recreatie: Brief aan PS afdoening motie M233-2022 Wet Bibob toepassen recreatieparken (C-agenda commissie nader te bepalen)
41
Economie: Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2023 (C-agenda commissie nader te bepalen)
De provincie stelt de Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ Duurzaamheid Noord-Holland 2023 open. Deze regeling wordt gefinancierd met budget uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds en de reserves van het HIRB-budget 2022. Met deze subsidie wordt een impuls gegeven aan duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen en zo aan de verdere toekomstbestendigheid en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland.
42
Economie: Uitvoeringsregeling MIT 2023 (C-agenda commissie nader te bepalen)
De Uitvoeringsregelingen MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) zijn regelingen waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en Research & Development-samenwerkingsprojecten. De MIT is een samenwerking tussen de provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal is er ruim € 9,5 miljoen beschikbaar voor de MIT 2023.
43
Integriteit: Verantwoording Agenda Weerbaar NH 2020-2023 (C-agenda commissie nader te bepalen)
De Agenda Weerbaar Noord-Holland vloeit voort uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ en is op 7 juli 2020 vastgesteld. Naast reguliere verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording van de voortgang plaats richting Provinciale Staten. Per brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de bereikte resultaten van de Agenda Weerbaar Noord-Holland sinds 2020. Tevens worden aanbevelingen meegeven over benodigde toekomstige inspanningen.
44
Milieu/Energie/Ruimte: Ingekomen mail Verbiedt gebruik zoetwater voor koeling, gebruik zeewater en win warmte terug (C-agenda commissie nader te bepalen)
45
Organisatie: Voordracht nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur (C-agenda commissie n.t.b)
Per 1 juni 2023 wordt XXX benoemd als provinciesecretaris/algemeen directeur.
46
Ruimte/Leefomgeving: Ingekomen brief Verhuizing ICT kunstmestfabriek (C-agenda commissie n.t.b)
47
Wonen: Woondeals NHN en MRA (C-agenda commissie nader te bepalen)
De woningnood is hoog en de betaalbaarheid van het wonen staat onder druk. Daarom ondertekenen wij, als één van de partners, de Woondeal Noord-Holland Noord en de Woondeal Metropoolregio Amsterdam. In deze Woondeals staan afspraken over de verdeling van de provinciale woningbouwopgave, kwalitatieve uitgangspunten én invulling van de randvoorwaarden die nodig zijn om de ambitieuze woningbouwdoelstelling samen met Rijk, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen te kunnen realiseren. Zo dragen wij bij aan het terugdringen van de woningnood en het realiseren van meer sociale en betaalbare woningen in de periode 2022 tot en met 2030.
48
Energie: Intentieverklaring gezamenlijk proces windzoekgebied Haarlemmermeer (C-agenda commissie nader te bepalen)
De gemeente Haarlemmermeer wil stappen zetten om van een zoekgebied in Haarlemmermeer-Zuid tot een concreet initiatief te komen en is bezig met een proces hiervoor. De provincie speelt een belangrijke rol in het vervolgproces. Op ambtelijk niveau vinden reeds gesprekken plaats over hoe een vervolgproces er uit zou kunnen zien. Er is de wens om de samenwerking op dit vlak door te zetten en dit middels een intentieverklaring vast te leggen.
49
Landbouw: Experiment agroforestry op provinciale pachtgrond (C-agenda commissie nader te bepalen)
De provincie Noord-Holland zet zich in voor een transitie in de landbouw van gangbare naar regeneratieve landbouw. Agroforestry is een vorm van regeneratieve landbouw, waarbij bomen en struiken gecombineerd worden met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt op één perceel. Om agroforestry uit te proberen binnen de omstandigheden van Noord-Holland en om ondernemers de kans te geven kennis te maken met het concept, stelt de provincie Noord-Holland een eigen landbouwperceel in de gemeente Haarlemmermeer beschikbaar als experimenteerruimte voor agroforestry.
50
Luchtvaart/Schiphol: BRS Zienswijze Experimenteerregeling Schiphol (C-agenda commissie nader te bepalen)
Tot en met 23 februari 2023 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de Experimenteerregeling Schiphol. Deze regeling is bedoeld om geluidsoverlast aan te pakken door het preferent vliegen (voorkeur) te combineren met het gebruik van handhavingspunten (regelgeving). De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.
51
Ruimte: Brief van belangenvereniging Bewoners Hemkade en P.Ghijsenlaan e.o. (C-agenda commissie nader te bepalen)
52
Natuur: Vaststelling vier ontwerp-Natura 2000-beheerplannen Laag Holland (C-agenda commissie nader te bepalen)
Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming een Natura 2000-beheerplan te bestaan. Na een evaluatie in 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de beheerplannen geactualiseerd voor de vier Natura 2000-gebieden: “Polder Westzaan”, “Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder”, “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” en “Eilandspolder”. In een Natura 2000-beheerplan staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen.
53
Wonen: Ontheffingsverzoek gemeente Heemstede t.b.v. tijdelijke woonunits statushouders en vluchtelingen, Heemstede (C-agenda commissie nader te bepalen)
GS verlenen een ontheffing van artikel 6.3, 6.4, 6.9 en 6.46 van de omgevingsverordening aan de gemeente Heemstede ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen voor de periode van 10 jaar op de parkeerplaats naast Oude Slot.
54
Omgevingsverordening: Brief ontgassen en de omgevingswet (C-agenda commissie nader te bepalen)
55
Wonen: Brief van werkgroep BWH76/76A over ontwikkelingen Balkweiterhoek 76/76A(C-agenda commissie nader te bepalen)
56
Natuur: Brief over rapport Algemene Rekenkamer over Bossenstrategie (C-agenda commissie nader te bepalen)
57
Erfgoed: Bericht van inwoner over faillietverklaring van monumentenwacht Noord-Holland (C-agenda commissie nader te bepalen)
58
Initiatiefvoorstel SP inzake Plan Zon voor allen (interimcie 15-5-2023)
59
PS: Verzoek tot intrekken gedoogbesluiten bouw datacenter en tussenstation Microsoft op Het Venster (te betrekken bij PS 6-3-2023/actualiteit)
60
Bestuur: Bericht van Extinction Rebellion NL over burgerberaden (C-agenda commissie nader te bepalen)
In het bestand zitten de bijlagen
61
Cultuur en erfgoed: Bericht van Kunsten'92 over Input cultuur & erfgoed voor de coalitieakkoorden (C-agenda commissie nader te bepalen)
62
Cultuur: Bericht en stembusakkoord van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (C-agenda commissie nader te bepalen)
63
Infrastructuur: Extra financiële bijdrage Guisweg Zaanstad (C-agenda commissie nader te bepalen)
De kosten voor het realiseren van het voorlopige voorkeursalternatief voor de aanpak van de spoorwegovergang Guisweg in Zaanstad vallen hoger uit dan aanvankelijk geraamd. Omvangrijke bezuinigingen zijn niet mogelijk zonder de kern van het project aan te tasten. Er is daarom van de financierende partijen een extra bijdrage nodig. De extra bijdrage van de provincie is bedoeld voor de ontwikkeling van knooppunt Zaandijk Zaanse Schans.
64
Motie Purmerend gaswinning winningsgebied Middelie (C-agenda commissie nader te bepalen)