link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 30 april 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van april 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
Mobiliteit: Brief Rover OVmaal2 in het Collegeprogramma 2019-2023 (C-agenda na verkiezingen)
2
Financiën: Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming maart 2019 (C-agenda na verkiezingen)
In het voorliggende overzicht is een mutatie in de beleidsdoelenraming opgenomen. Het betreft budgettair neutrale aanpassingen tussen beleidsdoelen, welke geen consequenties hebben voor de omvang van het programma.
Met het oog op de rechtmatigheid is het van belang dat de budgetten worden geraamd op beleidsdoelen van de uitvoerend mandaathouder. De betrokken mandaathouder(s) zijn over de mutatie(s) geïnformeerd.
Omdat deze aanpassingen binnen de bevoegdheid van GS vallen, wordt deze budget neutrale wijziging op de beleidsdoelenraming enkel ter kennisname aan PS gestuurd.
3
Integriteit: Jaarverslag integriteit 2018 (c-agenda tzt)
Op grond van de Ambtenarenwet wordt er elk jaar een Jaarverslag integriteit gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.
4
Luchtvaart: Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol op Notitie Reikwijdte en Detailniveau ministerie I&W (t.z.t. C-agenda)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt voor de periode 2020-2050 nieuw beleid op voor de luchtvaart. Dit beleid wordt vastgelegd in de Luchtvaartnota. Voor deze Luchtvaartnota wordt een planMER geschreven. Om vooraf te bepalen op welke onderwerpen deze zich moet richten en met welke diepgang die onderwerpen behandeld dienen te worden, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtvaartnota opgesteld (NRD). Deze NRD ligt nu ter inzage voor. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is gezamenlijk tot een reactie gekomen op de zienswijze. Het college van GS heeft kennis genomen van deze zienswijze en biedt deze ter informatie aan Provinciale Staten aan.
5
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bereikbaarheid Den Helder (C-agenda na verkiezingen)
De provincie Noord-Holland heeft de studie laten doen om te onderzoeken hoe de bereikbaarheid van Den Helder kan bijdragen aan de bevordering van de economische ontwikkeling van de regio.
Uit de bereikbaarheidsstudie blijkt dat aanpassingen van de wegen in de kop van Noord-Holland kunnen leiden tot reistijdverkorting en afname van verkeer op omliggende wegen. De ontwikkelingen in en rond Den Helder, zoals de groei van de Koninklijke Marine, de ontwikkeling van Agriport A7/Greenport NHN en een nieuwe reactor en campus in Petten kunnen in de toekomst richting geven aan een keuze voor een van de varianten uit het onderzoek. De studie legt een basis voor eventuele vervolgstappen door de nieuwe coalitie om de bereikbaarheid van Den Helder te verbeteren.
6
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Deelname als kennispartner aan het Hyperloopconsortium (C-agenda na verkiezingen)
De provincie Noord-Holland wil graag innovatie steunen en staat daarom sympathiek tegenover het initiatief om de Hyperloop in te zetten als toekomstige oplossingsrichting voor mobiliteitsvraagstukken. Met een financiële bijdrage nemen we voor 1 jaar deel als kennispartner.
7
Natuur: Brief GS aan PS inzake Regeling Natuurbescherming (C-Agenda)
8
Randstedelijke Rekenkamer: Begroting 2010 & 1e begrotingswijziging 2019 Randstedelijke Rekenkamer (A-agenda interim-statencommissie 20 mei 2019)
9
Ruimte en Wonen: Brief Aedes (c-agenda)
10
Ruimte: Brief GS aan PS inzake vergunningverlening twee woonarken (C-agenda)
11
Ruimte: Brief GS aan PS inzake verpachting grond (C-agenda)
12
Ruimte: Brief GS aan PS inzake vitaliteit RIjsenhout (C-agenda)
13
Ruimte: Brief GS aan PS inzake Zonneenergie buitengebieden
14
Ruimte: Brief planbureau leefomgeving inzake landschap (c-agenda)
15
Ruimte: Kennismakingsbrief NEPROM
16
Water: Aanwijzen zwemlocaties 2019 (t.z.t. C-agenda)
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor zwemseizoen 2019 worden 151 locaties aangewezen. Het ontwerp aanwijsbesluit heeft conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
17
Zeehavens: Brief GS aan PS inz. Verslag handelsmissie Ghana en Ivoorkust (C-agenda na verkiezingen)
De gedeputeerde Zeehavens heeft van 9 tot en met 15 maart een cacao-handelsmissie geleid naar Ivoorkust en Ghana. Deze missie was georganiseerd door de Port of Amsterdam. Het verslag van deze missie wordt door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.
18
Brief GS aan PS 'Aftreden ged. Post herverdeling portefeuille en aanpassing vervangingsregeling GS' d.d. 16-04-19
19
Bijlage Ontslagbrief gedeputeerde Post d.d. 02-04-19
20
Recreatieschappen: voordracht wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
GS en PS nemen deel in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de bijlage wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van de documenten en gevraagde besluiten.
De wijzigingen betreffen:
• het onderbrengen van het Aagtenpark in de gemeenschappelijke regeling;
• aanpassingen in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen;
• aanpassing van de verdeelsleutel voor deelnemersbijdrage voor het deelgebied De Buitenlanden;
• redactionele verbeteringen in de gemeenschappelijke regeling.
21
Recreatieschappen: Voordracht wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude
De provincie Noord-Holland neemt deel in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude. In de bijlage wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van de documenten en gevraagde besluiten.
De wijzigingen betreffen:
• noodzakelijke wijzigingen die een gevolg zijn van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en
• als gevolg daarvan en van een herindeling van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 een wijziging van de samenstelling van het algemeen bestuur.
22
Bibliotheken: Jaarverslag Probiblio 2018 (C-agenda tzt)
23
Bestuur: Brief GS aan PS inz. gemeentelijke samenwerking Bloemendaal-Heemstede (C-agenda na de verkiezingen).
24
Brief BZK aan griffiers en statenleden /werkgeversbrief MinBZK/ Lokale Democratie in Actie (C-agenda)
25
Water: Dijkversterking Marken; gecoördineerde terinzagelegging ontwerp-project Waterwet, MER en ontwerpvergunning Wet natuurbescherming (tzt C-agenda)
De Zuid en Westkade van Marken voldoen niet aan de wettelijke veiligheidsnorm zoals vastgelegd in de Waterwet. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (RWS WNN) heeft een ontwerp-projectplan Waterwet opgesteld voor deze dijkversterking. De provincie coördineert de juridische procedure en legt het ontwerp-projectplan en alle bijbehorende stukken vanaf 25 april 2019 voor zes weken ter inzage.
26
Brief: aan PS 'Conclusie en advies informateurs GroenLinks en VVD'
27
Bestuur: Mail van J. De Jongh, Dorpsraad Spaarndam inz. draagvlakond. grenscorrectie voor Spaarndam (binnenkort zullen Gedeputerde Staten u over dit onderwerp een brief sturen).
28
Mobiliteit: Reactie op zienswijze reconstructie Houtplein Tempelierstraat (C-agenda na verkiezingen)
29
Mobiliteit: Resultaten smart mobility praktijktest CACC N205 (C-agenda na verkiezingen)
Op 31 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het Uitvoeringsprogramma 2018 -2019. Op 20 oktober 2018 is de eerste voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility over de periode januari – september 2018 voorgelegd. Dit betreft specifiek de resultaten van de praktijktest CACC op de N205 en daaropvolgende simulatiestudie door TNO, onderdeel uitmakend van dit Uitvoeringsprogramma.
30
Brief informateurs d.d. 10-04-2019 "Voortgangsbericht vorming nieuwe coalitie"
31
Economie/RO: Brief GS aan PS inz. WOB-verzoek zonneweide Jaagweg d.d. 6 februari 2019 (C-agenda tzt)
Op 6 februari 2019 is openbaarmaking gevraagd van alle documenten die betrekking hebben op de beoogde zonneweide Jaagweg (in brede zin) te Berkhout, gemeente Koggenland. Aanvrager heeft eerder een dergelijk verzoek gedaan waarmee alle stukken tot 25 juni 2018 reeds (deels) openbaar zijn gemaakt. In het kader van een ander verzoek van eenzelfde brede strekking hebben GS daarnaast op 5 maart jl. een nader besluit genomen tot openbaarmaking. Met het voorliggende besluit wordt deze lijst aangevuld tot en met 8 februari 2019, te weten de ontvangstdatum van het huidige verzoek.
32
Economie: brief GS aan PS inz. Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2019 (C-agenda tzt)
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen. De monitor laat onder andere zien dat in Noord-Holland het aantal banen in de detailhandel het afgelopen jaar is toegenomen en dat zowel het aantal winkels als de winkelleegstand is afgenomen.
33
Natuur: Vervolg initiatiefvoorstel Groen doet kinderen goed (t.z.t. C-agenda)
34
Recreatieschappen: financiele stukken Groengebied Amstelland (A-agenda tzt)
35
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Twiske-Waterland (A-agenda tzt)
36
Luchtvaart: Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH, Hippolytushoeverweg (t.z.t. C-agenda)
Om het Windpark Wieringermeer te realiseren moest het Zweefvliegcentrum Noordkop (Voorheen Zweefvliegclub Den Helder) verplaatst worden naar een andere locatie namelijk het stiltegebied Wieringermeer Noord. Destijds is met de zweefvliegclub afgesproken dat het zweefvliegcentrum op de nieuwe locatie dezelfde gebruiksmogelijkheden krijgt als op de oude locatie. Provinciale Staten hebben op 2 maart 2015 voor deze nieuwe locatie een Luchthavenregeling (LHR) vastgesteld. De Raad van State heeft destijds het artikel over het zweefsleepvliegen vernietigd wegens een motiveringsgebrek. Met deze wijziging van het LHR wordt dat gerepareerd.
37
Milieu: Voordracht Wijziging van de gemeenschappelijke regeling RUD NHN (t.z.t. A-agenda)
De Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord wil haar naam wijzigen in Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Hiervoor is wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig. Provinciale Staten wordt gevraagd toestemming te verlenen aan deze wijziging.
38
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 25 (C-agenda tzt)
39
Mobiliteit: Brief actiegroep bewoners Zwaanshoek Duinpolderweg (C-agenda na verkiezingen)
40
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (a-agenda commissie/PS juni/juli)
41
Brief: Verzoek van informateurs om brief te sturen over vorming nieuwe coalitie.
42
Brief van fracties GroenLinks en VVD inzake 2 informateurs
43
Beantwoording vraag van dhr. Bruggeman over woonboten Spuisluis en PIP Zeetoegang IJmond
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 4 maart 2019 heeft dhr. Bruggeman gevraagd of de woonboten Spuisluis in het Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond liggen. Gedeputeerde Staten antwoorden per brief dat dit niet het geval is.
44
Mobiliteit: Antwoordbrief GS mogelijke uitval buslijnen (C-agenda na verkiezingen)
45
Mobiliteit: Brief GS aan PS HOV in 't Gooi - Halfjaarrapportage augustus 2018 - januari 2019 (C-agenda na verkiezingen)
Op 3 februari 2014 hebben PS het uitvoeringsbesluit voor het project HOV in 't Gooi genomen, Daarbij is toegezegd dat Provinciale Staten halfjaarlijks geïnformeerd worden over de voortgang van dit project, apart van de P&C-cyclus. Voorliggende rapportage beschrijft de periode van augustus 2018 t/m januari 2019.
46
Mobiliteit: Brief GS aan PS Werkprogramma MRA-E 2019 (C-agenda na verkiezingen)
In 2012 sloten de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een samenwerkingsovereenkomst rond elektrisch vervoer. Elektrische mobiliteit heeft invloed op de mobiliteit in brede zin. Het is belangrijk dat de overheid daarbij is aangehaakt en waar nodig richting geeft. Elektrisch vervoer kan bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat. Ieder jaar legt het projectbureau MRA-E haar werkzaamheden vast in een werkprogramma. Het werkprogramma 2019 staat in het teken van de opschaling van het elektrisch vervoer, de relatie met de energietransitie en het (concept)klimaatakkoord

Op 6 maart jl. heeft het Platform Mobiliteit van de MRA ingestemd. met het werkprogramma MRA-E 2019.
47
Mobiliteit: Brief Pitpoint inz. 100% Schoon vervoer (C-agenda na verkiezingen)
48
Mobiliteit: Brief TLN Duurzaam op weg in Noord-Holland (C-agenda na verkiezingen)
49
Wijzigingsbesluit mandaat en volmacht subsidieverstrekking IPO ten behoeve van stichting CROW (C-agenda na verkiezingen)
Gedeputeerde staten verlengen het mandaat aan het IPO voor de periode van 2019 tot en met 2021 om namens de provincie Noord-Holland subsidie te blijven verstrekken ten behoeve van het kennisplatform verkeer en vervoer. Sinds 2018 wordt dit platform dat kennisvragen over verkeer en vervoer beantwoord voor decentrale overheden gefinancierd vanuit de provincies en de vervoerregio’s waarbij de provincies de subsidieverlening gezamenlijk hebben geregeld in IPO verband. Omdat bij het opzetten van de subsidieconstructie via het IPO alleen een mandaat is verleend voor 2018 is deze verlenging juridisch gezien nodig om de reeds bestaande subsidie voort te kunnen zetten tot en met 2021.
50
Water: Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019 en verder (t.z.t. C-agenda)
het investeringskader waddengebied (IKW) is in 2016 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland, Groningen en Fryslân. vervolgens is het in uitvoering gegaan, onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep waddenprovincies. jaarlijks wordt het resultaat van het voorgaande jaar en de programmering voor de komende jaren gemaakt en na instemming van de stuurgroep aan Gedeputeerde Staten aangeboden ter vaststelling en vervolgens aangeboden ter kennisname aan Provinciale Staten.
51
Water: Wijzigen Uitvoeringsreling WED, Waterrecreatie Noord-Holland 2017 (t.z.t. C-agenda)
De Uitvoeringsregeling WED wordt ingezet in het kader van waterrecreatiebeleid van de provincie. In 2019 is € 175.000 beschikbaar voor subsidies t.b.v. voorzieningen die de regionale vaarnetwerken voor sloepen en andere kleine recreatievaartuigen verbeteren. Huidige wijziging van de regeling heeft alleen betrekking op aanpassing van de indieningstermijn voor aanvragen.
52
Milieu: Toezicht bij Harsco Metals Holland (t.z.t. C-agenda)
53
Economie: Brief GS aan PS inz. wijzigen en openstellen UVR HIRB 2017, tender 2019 (tzt C-agenda)
De subsidieregeling HIRB die is gericht op het aanpakken van de veroudering van, en het investeren in de vitaliteit van bedrijventerreinen wordt van 2 april t/m 9 mei weer opengesteld. De regeling is enigszins gewijzigd en geeft nu ook voor recent met HIRB-subsidie geherstructureerde bedrijventerreinen een mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor maatregelen ten behoeve van verbetering van het aanzicht en de duurzaamheid van bedrijfspanden op het terrein.
54
Economie: mail en brochure van Koninklijke Inretail inz. maak werk van provinciaal retailbeleid
55
Mobiliteit: Brief ANWB Het verbeteren van verkeersveiligheid in de provincie Noord-Holland (C-agenda na verkiezingen)
56
Brief informateur; uitkomsten informatieronde.
57
Natuur: 5 punten voor het Groene Hart (t.z.t. C-agenda)
58
Financiën: Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 2019 (C-agenda na verkiezingen)
In het voorliggende overzicht is een mutatie in de beleidsdoelenraming opgenomen. Het betreft budgettair neutrale aanpassingen tussen beleidsdoelen, welke geen consequenties hebben voor de omvang van het programma.
Met het oog op de rechtmatigheid is het van belang dat de budgetten worden geraamd op beleidsdoelen van de uitvoerend mandaathouder. De betrokken mandaathouder(s) zijn over de mutatie(s) geïnformeerd.
Omdat deze aanpassingen binnen de bevoegdheid van GS vallen, wordt deze budget neutrale wijziging op de beleidsdoelenraming enkel ter kennisname aan PS gestuurd.
59
Mobiliteit: Beantwoording brief Landschap NH cs maatschappelijke oproep A8-A9 (C-agenda na verkiezingen)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

Schriftelijke reactie van Gedeputeerde Staten op de brief van een aantal organisaties, waaronder Landschap Noord-Holland, over het project Verbinding A8-A9.
60
Randstedelijke Rekenkamer: Jaarstukken 2018 Randstedelijke Rekenkamer (C-agenda na verkiezingen)