link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 augustus 2018

Locatie: nvt
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:10
Voorzitter: nvt
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van augustus 2018.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
(heel PS) Brief GS aan PS inz. voorstellen regiodeals in Noord-Holland ( C-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
2
Economie: Brief GS aan PS inz. Openstelling uitvoeringsregeling toekomstbestendige werklocaties 2018 (C-agenda EEB 17-9-2018)
3
Economie: Brief GS aan PS inz. Wob-verzoek Berkhout is Boos
4
Landbouw: Brief GS aan PS inz. Wijziging ophoging subsidieplafond ‘Samenwerking ihkv eur. innovatie partnerschappen agr. sector (C-agenda NLWM 24-9-2018)
5
Milieu: Voordracht zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2018 van de RUD NHN (A-agenda NLWM 24-9-2018)
6
Water: Voordracht VVGB Markermeerdijken (A-agenda NLWM 24-9-2017).
Behandelvoorstel:
PS adviseren over de voorliggende voordracht voor het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen Markermeerdijken.

(Voordracht komt 28-8 in GS)
7
Water: Voordracht Wijzigingen begroting 2018 en 2019 Waddenfonds (A-agenda NLWM 24-9-2018).
Behandelvoorstel:
PS adviseren over voorliggende voordracht met zienswijze op de voorgestelde wijzigingen van de Begrotingen 2018 en 2019 Waddenfonds

(Voordracht komt 28-8 of 5-9 in GS)
8
Begroting 2019 met voordracht en bijlage Onderbouwing kaderbriefclaim 2019 inz Informatieagenda (alle commissies en PS 12-11-2018)
9
Ruimte/Water: Brief GS aan PS Ter inzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. dijkversterking Den Helder Den Oever (C-agenda R&W 24 september 2018) (C-agenda NLWM 24 september 2018)
10
Zomernota 2018 (alle commissies en PS 08-10-2018)
11
(heel PS): Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 18 (C-agenda M&F en EEB 17-9-2018 en NLWM en R&W 24-9-2018)
12
Brief GS aan PS inz. Toezeggingen tijdens vergadering commissie EEB over initiatiefvoorstel Regenboogprovincie (C-agenda EEB 17-9-2018)
13
Bestuur: mail met bijlage van de dorpsraad Sint Pancras inz. visie van de dorpsraad op het fusieproces (C-agenda EEB 17-9-2018)
14
Duurzaamheid: Brief GS aan PS inz. verslag werkbezoek hr. Van der Hoek Hansa Green Tour (c-agenda EEB 17-9-2018).
15
Milieu & Mobiliteit: brief GS aan PS inz. Quickscan chroom bruggen en sluizen (C-agenda M&F 17-9-2018 / NLWM 24-09-2018)
16
Mobiliteit: Antwoordbrief PS aan burger inz. Zwerfvuil langs N239 (C-agenda M&F 17-9-2018)
17
Recreatieschappen: mail en brief van ondernemingsraad Recreatie N-H inz. modernisering recreatieschappen (c-agenda EEB 17-9-2018)
18
Circulaire Ministerie BIZA 2018 wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering PS (ter kennisname PS).
19
Water: Panorama Markermeer-IJmeer (C-agenda NLWM 24-09-2018)
20
Recreatieschappen: Reactie Recreatie NH op brief 'Stand van zaken modernisering recreatieschappen' (C-agenda EEB 17-09-2018 en NLWM 24-09-2018)
21
Bestuurlijke reactie op de Uitkomsten controle en overige informatie bij de Jaarrekening 2017 van EY
22
Milieu: Jaarverslag 2017 Vergunningverlening, handhaving & toezicht omgevingsdiensten (C-agenda NLWM 24-09-2018)
23
Mobiliteit: Stand van zaken Leeghwaterbruggen Alkmaar (N242) (C-agenda M&F 17-09-2018)
24
Rapportage publiekscampagne jouwcdK van Future (PS 12-09-2018)
25
Natuur: Afschrift van verzoek aan gedeputeerde Tekin voor informatieavond over uitvoering beheersplan fase 1 Schoorlse duinen (C-agenda NLWM 24-09-2018)
26
Algemeen : Stand van zaken ontwikkeling forten stelling van Amsterdam (C-agenda R&W 24 september 2018)
27
Algemeen: Brief GS aan PS inzake lidmaatschap Vanguard Initiative (C-agenda R&W 24 september 2018)
28
Algemeen: Brief GS aan PS Wob-verzoek inzake zonneweiden (C-agenda R&W 24 september 2018)
29
Algemeen: Stand van zaken Wind op Land april 2018
30
Landbouw: Verzoek financiële ondersteuning Holland health en informatie Health café over vitale regio's, voedsel en gezondheid (C-agenda NLWM 24-09-2018)
31
Ruimte: Beantwoording openstaande vragen uit de vergaderingen van R&W en NLWM ontwerpwijziging PRV met betrekking tot NNNN (C-agenda R&W 24 september 2018)
32
Ruimte: Brief College aan Staten Terinzagelegging Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 (C-agenda R&W 24 september 2018)
33
Ruimte: Brief GS aan PS besluit Evaluatie Taskforce Ruimte (C-agenda R&W 24 september 2018)
34
Ruimte: Brief GS aan PS Kavelruil Vispaaiplaatsen in de Wieringermeer (C-agenda R&W 24 september 2018)
35
Voorontwerp inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)
36
Wonen: Brief GS aan PS Vaststelling uitvoeringsregeling subsidie woningbouw burgercollectieven (C-agenda R&W 24 september 2018)
37
Wonen: Brief GS aan PS Viewer woningbouwlocaties Noord-Holland Noord en stand (C-agenda R&W 24 september 2018)
38
Wonen: Rli-Briefadvies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’ (C-agenda R&W 24 september 2018)
39
Wonen: Stand van zaken voorjaar 2018 versnellingsopgave woningbouw MRA (C-agenda R&W 24 september 2018)