link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 augustus 2018

Locatie: nvt
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: nvt
Toelichting: Hier treft u alle ingekomen stukken voor PS van augustus 2018

1
Water: Panorama Markermeer-IJmeer (C-agenda NLWM 24-09-2018)
2
Recreatie: Reactie Recreatie NH op brief 'Stand van zaken modernisering recreatieschappen' (C-agenda EEB 17-09-2018 en NLWM 24-09-2018)
3
Bestuurlijke reactie op de Uitkomsten controle en overige informatie bij de Jaarrekening 2017 van EY
4
Milieu: Jaarverslag 2017 Vergunningverlening, handhaving & toezicht omgevingsdiensten (C-agenda NLWM 24-09-2018)
5
Mobiliteit: Stand van zaken Leeghwaterbruggen Alkmaar (N242) (C-agenda M&F 17-09-2018)
6
Rapportage publiekscampagne jouwcdK van Future (PS 12-09-2018)
7
Natuur: Afschrift van verzoek aan gedeputeerde Tekin voor informatieavond over uitvoering beheersplan fase 1 Schoorlse duinen (C-agenda NLWM 24-09-2018)
8
Algemeen : Stand van zaken ontwikkeling forten stelling van Amsterdam (C-agenda R&W 24 september 2018)
9
Algemeen: Brief GS aan PS inzake lidmaatschap Vanguard Initiative (C-agenda R&W 24 september 2018)
10
Algemeen: Brief GS aan PS Wob-verzoek inzake zonneweiden (C-agenda R&W 24 september 2018)
11
Algemeen: Stand van zaken Wind op Land april 2018
12
Landbouw: Verzoek financiële ondersteuning Holland health en informatie Health café over vitale regio's, voedsel en gezondheid (C-agenda NLWM 24-09-2018)
13
Ruimte: Beantwoording openstaande vragen uit de vergaderingen van R&W en NLWM ontwerpwijziging PRV met betrekking tot NNNN (C-agenda R&W 24 september 2018)
14
Ruimte: Brief College aan Staten Terinzagelegging Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 (C-agenda R&W 24 september 2018)
15
Ruimte: Brief GS aan PS besluit Evaluatie Taskforce Ruimte (C-agenda R&W 24 september 2018)
16
Ruimte: Brief GS aan PS Kavelruil Vispaaiplaatsen in de Wieringermeer (C-agenda R&W 24 september 2018)
17
Voorontwerp inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)
18
Wonen: Brief GS aan PS Vaststelling uitvoeringsregeling subsidie woningbouw burgercollectieven (C-agenda R&W 24 september 2018)
19
Wonen: Brief GS aan PS Viewer woningbouwlocaties Noord-Holland Noord en stand (C-agenda R&W 24 september 2018)
20
Wonen: Rli-Briefadvies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’ (C-agenda R&W 24 september 2018)
21
Wonen: Stand van zaken voorjaar 2018 versnellingsopgave woningbouw MRA (C-agenda R&W 24 september 2018)